Browse Title Index


 
Issue Title
 
ปีที่ 16 เล่มที่ 1 ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2556 A COMPARISON OF WHOLE BODY VIBRATION TRAINING AND NON-WHOLE BODY VIBRATION TRAINING ON LEG STRENGHT, SPEED, POWER AND FLEXIBILITY Abstract   PDF
อิศวัชร์ ปิ่นทอง, สุปราณีวิ์ ขวัญบุญจันทร์, อุษากร พันธุ์วานิช
 
ปีที่ 16 เล่มที่ 1 ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2556 A CONSTRUCTION OF HOCKEY SKILLS TEST FOR KASETSART UNIVERSITY STUDENTS Abstract   PDF
สุพรรณี ยิ้มนวล, บุญเลิศ อุทยานิก, สุวิมล ตั้งสัจพจน์
 
ปีที่ 16 เล่มที่ 1 ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2556 ACTUAL AND DESIRED CHARACTERISTICS OF BASKETBALL REFEREES IN THE OPINIONS OF PLAYERS AND COACHES IN THE 40 THAILAND UNIVERSITY GAMES Abstract   PDF
ชิดชนก ศรีสวัสดิ์, ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์
 
ปีที่ 14 ฉบับพิเศษ ธันวาคม 2554 ASEAN 2015 INTEGRATION AND IMPLICATION FOR PHYSICAL EDUCATION AND SPORT Abstract   PDF
Dr. Leonard Andrew de Vries
 
ปีที่ 16 เล่มที่ 1 ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2556 ATTITUDE TOWARDS RECREATION ACTIVITIES PROGRAM PATICIPATION OF THE STUDENT IN MATHAYOM SUKSA III Abstract   PDF
รัชราวไล สว่างอรุณ, สุมนรตี นิ่มเนติพันธ์, มยุรี ศุภวิบูลย์
 
ปีที่ 16 เล่มที่ 1 ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2556 HEALTH – RELATED PHYSICAL FITNESS OF STUDENTS AT PATUMWAN DEMONSTRATION SCHOOL, SRINAKHARINWIR0T UNIVERSITY IN ACADEMIC YEAR 2012 Abstract   PDF
นีรณี คำชีลอง, ธงชัย เจริญทรัพย์มณี, เทเวศร์ พิริยะพฤนท์
 
ปีที่ 15 ฉบับพิเศษ ธันวาคม 2555 Oscar Pistorius : Overcoming his disability Abstract   PDF
แอน มหาคีตะ
 
ปีที่ 16 เล่มที่ 1 ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2556 RESULT OF MODEL KNOWLEDGE PROMOTION FOR THE BUILDING OWNER IN PURSUING PERMISSION OF BUILDING CONSTRUCTION Abstract   PDF
คมสันต์ หาญสกุล, วิลาวรรณ พันธุ์พฤกษ์
 
ปีที่ 16 เล่มที่ 1 ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2556 SELF HEALTH CARE BEHAVIOR OF PEOPLE IN PAK- PHI DISTRICT NAKHON NAYOK PROVINCE Abstract   PDF
อนงค์ หาญสกุล
 
ปีที่ 16 เล่มที่ 1 ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2556 THE DEVELOPMENT OF INSTRUCTIONAL MODEL FOR PHYSICAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL TEACHERS,STUDENT IN INSTITUTE OF PHYSICAL EDUCATION Abstract   PDF
เกียรติวัฒน์ วัชญากาญจน์, สุรางค์ เมรานนท์, ชาตรี เกิดธรรม, บุญเรือง ศรีเหรัญ
 
ปีที่ 16 เล่มที่ 1 ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2556 THE EFFECT OF IMAGERY AND MODELING ON ACCURACY IN BADMINTON DROP SHOT Abstract   PDF
สุทธิรักษ์ นาโสม, อาพรรณชนิต ศิริแพทย์, สืบสาย บุญวีรบุตร
 
ปีที่ 16 เล่มที่ 1 ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2556 THE EFFECTIVENESS OF A DENTAL HEALTH EDUCATION PROGRAMME APPLYING SELF-EFFICACY THEORY ON DENTAL HEALTH BEHAVIOR OF PRATHOMSUKSA 4 STUDENTS IN MUANG DISTRICT, NAKRONPATHOM PROVINCE Abstract   PDF
สิริลักษณ์ รสภิรมย์, อนันต์ มาลารัตน์, จุฑามาศ เทพชัยศรี
 
ปีที่ 16 เล่มที่ 1 ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2556 THE EFFECTIVENESS OF A HEALTH EDUCATION PROGRAM APPLYING GROUP PROCESS ON DENGUE HEMORRHAGIC FEVER PREVENTION AND CONTROL BEHAVIORS OF PUBLIC HEALTH VOLUNTEERS IN PHRA NAKHON SRI AYUTTHAYA PROVINCE Abstract   PDF
วิมล เลาหภิชาติชัย, จุฑามาศ เทพชัยศรี, ทรงพล ต่อนี
 
ปีที่ 16 เล่มที่ 1 ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2556 THE IMPACT OF LEARNING TENNIS THROUGH TACTICAL GAME APPROACH AND DIRECT TEACHING Abstract   PDF
สาลี่ สุภาภรณ์
 
ปีที่ 16 เล่มที่ 1 ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2556 THE OPINION OF STUDENTS TOWARDS LEARNING AND TEACHING ACCORDING TO CURRICULUM OF THE INSTITUTES OF PHYSICAL EDUCALTION, IN THE SOUTHERN AREA, IN ACADEMIC YEAR 2012 Abstract   PDF
สมรรถชัย คันธมาทน์, ธงชัย เจริญทรัพย์มณี, วัฒนา สุทธิพันธ์
 
ปีที่ 16 เล่มที่ 1 ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2556 THE STUDY OF IMAGERY OF THAI KARATEDO PLAYERS Abstract   PDF
ทวีสุข เชี่ยวชาญปรีชากุล, สุปราณีวิ์ ขวัญบุญจันทร์, อุษากร พันธุ์วานิช
 
ปีที่ 15 ฉบับพิเศษ ธันวาคม 2555 กฎ กติกาของกีฬาฟุตซอล Abstract   PDF
อนุศักดิ์ สุคง
 
ปีที่ 17 เล่มที่ 1 ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2557 กรณีศึกษาหลักสูตรการฝึกครูโยคะในอาศรมประเทศอินเดีย CASE STUDY OF A YOGA TEACHER TRAINING COURSE IN INDIAN ASHRAM Abstract   PDF
สาลี่ สุภาภรณ์
 
ปีที่ 15 ฉบับพิเศษ ธันวาคม 2555 การกำหนดปริมาณนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ เพื่อลดผลกระทบจากการเป็นแหล่งนันทนาการ และแหล่งท่องเที่ยว Abstract   PDF
อดิศัย มัตเดช
 
ปีที่ 15 ฉบับพิเศษ ธันวาคม 2555 การจัดการความรู้สำหรับครูพลศึกษา Abstract   PDF
ธิติพงษ์ สุขดี, ธงชัย สุขดี
 
ปีที่ 14 ฉบับพิเศษ ธันวาคม 2554 การช่วยฟื้นคืนชีพ Abstract   PDF
ลักษมี ฉิมวงษ์
 
ปีที่ 15 ฉบับพิเศษ ธันวาคม 2555 การทดสอบคุณภาพแบบสอบถามกิจกรรมทางกายนานาชาติฉบับสั้น สำหรับ ประชากรไทยช่วงอายุ 15-65 ปี Abstract   PDF
วนิดา วิสุทธิพานิช, วฤช ลี่ทองอิน, สุพิชชา วงศ์อนุการ
 
ปีที่ 14 เล่มที่ 2 ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2554 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในเครือสารสาสน์ Abstract   PDF
อัญชลี คำเรืองฤทธิ์, พันธ์วิรา ขวัญบูรณาจันทร์, มยุรี ศุภวิบูลย์
 
ปีที่ 15 ฉบับพิเศษ ธันวาคม 2555 การทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น Abstract   PDF
สุปราณีวิ์ ขวัญบุญจันทร์
 
ปีที่ 17 เล่มที่ 1 ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2557 การบริการนันทนาการบาบัดในชุมชนสาหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว THE COMMUNITY THERAPEUTIC RECREATION SERVICES FOR PEOPLE WITH PHYSICAL AND MOBILITY DISABILITY Abstract   PDF
วณัฐพงศ์ เบญจพงศ์, อุษากร พันธุ์วานิช, มยุรี ศุภวิบูลย์, สุวิมล ตั้งสัจจพจน์
 
1 - 25 of 227 Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>