ปีที่ 15 ฉบับพิเศษ ธันวาคม 2555

รวบรวมความรู้ทางบทความวิชาการ,งานวิจัย จากนิสิตและคณาจารณ์ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Table of Contents

สารบัญ

สารบัญ PDF
วารสารคณะพลศึกษา ปีที่ 15 เล่มที่ 2

บทความวิชาการ

Oscar Pistorius : Overcoming his disability PDF
แอน มหาคีตะ
เข้าถึงสมอง..เข้าถึงการเรียนรู้ PDF
ไพญาดา สังข์ทอง
การจัดการความรู้สำหรับครูพลศึกษา PDF
ธิติพงษ์ สุขดี, ธงชัย สุขดี
กฎ กติกาของกีฬาฟุตซอล PDF
อนุศักดิ์ สุคง
วิเคราะห์นโยบายด้านการพัฒนากีฬาของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร PDF
ชาญกิจ คำพวง, ธนัช ยอดดำเนิน
ปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคชัน PDF
นรุตตม์ สหนาวิน, จิราวรรณ ตอฤทธิ์
อันตรายที่เกิดจากโอโซน PDF
นรุตตม์ สหนาวิน
การพัฒนามนุษย์ในมุมมองของนักสาธารณสุข PDF
ปริญญา จิตอร่าม
การออกกำลังกายสำหรับบุคคลที่มีภาวะความดันโลหิตสูง PDF
ปาริยา ปาริยะวุทธิ
จิตวิทยาการกีฬาสาหรับกีฬายกน้าหนัก PDF
พิชิต เมืองนาโพธิ์
การส่งเสริมสุขภาพชุมชนด้วยเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายแบบเคลื่อนที่ PDF
ศิริเชษฐ์ พูลทิพายานนท์, บุญศักดิ์ หล่อพิพัฒน์
การกำหนดปริมาณนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ เพื่อลดผลกระทบจากการเป็นแหล่งนันทนาการ และแหล่งท่องเที่ยว PDF
อดิศัย มัตเดช
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการใช้เวลาว่าง PDF
ชินะโอภาส สะพานทอง

บทความวิจัย

การพัฒนาแบบฝึกทักษะวอลเลย์บอลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวอลเลย์บอล ของนิสิต ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) ปีการศึกษา 2552 ของภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ PDF
ทศพล ธานี
การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาฮอกกี้สำหรับนักศึกษาชายสถาบันการพลศึกษา PDF
ภาคภูมิ รัตนโรจนากุล, พิมพา ม่วงศิริธรรม, ชาตรี พรมพุทธ
ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์ตามหลักสูตรของสถาบันการพลศึกษาปีการศึกษา 2553 PDF
ธงชัย สุขดี, ชัยสวัสดิ์ ปัญญาปิง, ธิติพงษ์ สุขดี
ความต้องการการออกกำลังกายของข้าราชการพลเรือน ในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประจำปี 2555 PDF
ธิติพงษ์ สุขดี, กิตติพงษ์ โพธิมู, ภัททิตา โพธิมู, ศิริวรรณ สุขดี, วันวิสาข์ สายสนั่น ณ อยุธยา
คุณลักษณะที่เป็นจริงของผู้ตัดสินกีฬาลีลาศในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ในทัศนะของผู้ควบคุมทีมและนักกีฬา PDF
ธงชัย เจริญทรัพย์มณี, ธัชพล สุขดี
คุณลักษณะที่เป็นจริงด้านความมีน้ำใจนักกีฬาของนักเรียนชายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตธนบุรี ปีการศึกษา 2554 PDF
ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์, สุพนิต อิทธิวุฒิ
คุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของผู้ตัดสินกรีฑาตามทัศนะของ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ผู้ควบคุมทีมและนักกรีฑา ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 15 PDF
จีรนันท์ เจริญชัยภินันท์, วัฒนา สุทธิพันธุ์, ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์, พรรษสรณ์ วราพงศ์ธนโชติ, แอน มหาคีตะ, ไพญาดา สังข์ทอง, อนุศักดิ์ สุคง, ธิติพงษ์ สุขดี, ลักษมี ฉิมวงษ์, รัชเดช เครือทิวา
แรงจูงใจในการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 ปีการศึกษา 2555 PDF
ธิติพงษ์ สุขดี, มงกฎ มูสิกธรรม, ธนู เพ็งแก่นแท้
แรงจูงใจในการเล่นกีฬายิมนาสติกของสมาชิกประจำปี พ.ศ. 2553 ของศูนย์ฝึกกีฬาไทย-ญี่ปุ่นดินแดง อาคารกีฬาเวสน์ 3 กรุงเทพมหานคร PDF
ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์, นำชัย เลวัลย์, ญาณวุฒิ ทวินันท์
แรงจูงใจที มีต่อการออกกำลังกายของสมาชิกที่ มาใช้สถานบริการคลาคแฮทช์ ฟิตเนส เซ็นเตอร์ในเขตจังหวัดนนทบุรี PDF
ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์, ธารารัตน์ แสงดาว
ความสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวลตามสถานการณ์และสมรรถภาพทางกายที่มีกับความแม่นยำในการออกหมัด และความแม่นยำในการถีบ ของนักกีฬามวยไทยสมัครเล่น ทีมชาติไทย PDF
สุรัตน์ เสียงหล่อ
ผลการฝึกเต้นแอโรบิกที่มีต่อระดับสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษาที่มีนํ้าหนักเกินเกณฑ์ของสถาบันการพลศึกษา PDF
ศิริวรรณ สุขดี, สุวลักษณ์ โลหกุล, ธิติพงษ์ สุขดี
ผลของการฝึกพลัยโอเมตริก ควบคู่กับการฝึกเอส เอ คิว ที่มีต่อความเร็วในการวิ่ง 50 เมตร PDF
ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์, สิทธิศักดิ์ บุญหาญ
ผลการฝึกความอ่อนตัวของสะโพก-ต้นขาด้วยวิธีการยืดเหยียดแบบ เคลื่อนที่ที่มีต่อการแยกขาด้านหน้า PDF
พัชร์ชศักดิ์ ธัญประจันบาน, สุกัญญา พานิชเจริญนาม
ผลการฝึกรูปแบบเอส เอ คิว ของนักกีฬาบาสเกตบอลหญิง ทีมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ PDF
จีรนันท์ เจริญชัยภินันท์
การใช้พลังงานของนักกีฬาเนตบอล PDF
จีรนันท์ เจริญชัยภินันท์, ปรียาภรณ์ กุลศิริรัตน์
ปัจจัยเชื่อมโยงสุขภาวะของผู้สูงอายุในชุมชนชนบท PDF
นิลภา จิระรัตนวรรณะ, ขนิษฐา นันทบุตร
ความรู้และการปฏิบัติตัวในการมีส่วนร่วมต่อการดูแลส่งเสริมสุขภาพตนเอง ของผู้สูงอายุ ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ PDF
อนงค์ หาญสกุล, ศรีไพร ปอสิงห์
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยวัณโรคปอด โดยการรักษาวัณโรคด้วยระบบยาระยะสัน แบบมีพี่เลี่ยงในจังหวัดชัยภูมิ PDF
อุทุมพร ภักดีศิริวงษ์, อนงค์ หาญสกุล
การรับรู้สุขภาวะและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 PDF
อนงค์ หาญสกุล, อมรรัตน์ ภิรมย์ชม
พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ PDF
อนงค์ หาญสกุล, ศิริลักษณ์ ง้าวนาเสียว
การปฏิบัติงานของทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วในอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ PDF
อนงค์ หาญสกุล, ปิยวรรณ หมั่นจิตร
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2 ที่รับบริการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแกอำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ PDF
อนงค์ หาญสกุล, ธวัชชัย ทองนำ
การมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการดำเนินงานป้องกันโรคเอดส์ อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ PDF
อนงค์ หาญสกุล, กาญจนาพร ภาษิต
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ที่มีอาชีพค้าขายใน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ PDF
ทรงพล ต่อนี, จุฑามาศ เทพชัยศรี, สายทิพย์ สาลี
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม PDF
ศิราพร งามแสง, พงศ์เทพ จิระโร, สมศักดิ์ ลิลา, คมศร วงษ์รักษา
รูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับชุมชน ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลปากหมาก PDF
ปริญญา จิตอร่าม, ลาวัลย์ เวทยาวงศ์
ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ ที่มีต่อความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันโรคในช่องปากของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 PDF
ทรงพล ต่อนี, จุฑามาศ เทพชัยศรี, ชมพูนุท เซ๊ะวิเศษ
ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง กรุงเทพมหานคร PDF
สุนันทา ศรีศิริ
ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ทักษะชีวิต ที่มีต่อทักษะชีวิตในการ ป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียน PDF
ทรงพล ต่อนี, จุฑามาศ เทพชัยศรี, เฉลียว ผลพิกุล
ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ทฤษฎีความสามารถแห่งตนที่มีต่อ พฤติกรรมการควบคุมน้ำหนักของนักเรียนที่มีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐาน PDF
ทรงพล ต่อนี, จุฑามาศ เทพชัยศรี, ศนีชา วิเดช
พฤติกรรมการข่มขู่ของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร PDF
พรสุข หุ่นนิรันดร์, จุฑามาศ เทพชัยศรี, สมคิด ลอมาลี
การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดโสธรวราราม จังหวัดฉะเชิงเทรา PDF
สิงหา จันทน์ขาว
ความเครียดของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ PDF
พรสุข หุ่นนิรันดร์, อนันต์ มาลารัตน์, สุภาพ หวังข้อกลาง
ความรู้ ของเจ้าของอาคารในการขออนุญาตการปลูกสร้างอาคารตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ PDF
คมสันต์ หาญสกุล, วิลาวรรณ พันธุ์พฤกษ์, อนงค์ หาญสกุล
การประเมินความเสี่ยงด้านจุลินทรีย์ในอากาศ ในห้องเรียน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ PDF
นรุตตม์ สหนาวิน
สภาวะสุขาภิบาลอาหารของโรงอาหารภายใน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร PDF
อนงค์ หาญสกุล, สุคันธา โอศิริพันธุ์
บริการด้านยาในโรงเรียนประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร PDF
กัญญดา อนุวงศ์, สุปราณีวิ์ ขวัญบุญจันทร์, ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, เรณู สุขารมณ์, อานาจ เย็นสบาย, ชลวิทย์ เจียรจิตร, ธีรพงศ์ สืบสุพันธ์วงศ์
การทดสอบคุณภาพแบบสอบถามกิจกรรมทางกายนานาชาติฉบับสั้น สำหรับ ประชากรไทยช่วงอายุ 15-65 ปี PDF
วนิดา วิสุทธิพานิช, วฤช ลี่ทองอิน, สุพิชชา วงศ์อนุการ
การทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น PDF
สุปราณีวิ์ ขวัญบุญจันทร์
การพัฒนาแบบวัดภาวะสุขภาพของนิสิตมหาวิทยาลัย PDF
สืบสาย บุญวีรบุตร
พฤติกรรมการออกกำลังกายของนิสิตที่เรียนรายวิชา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ PDF
อาพรรณชนิต ศิริแพทย์
ผลของการนอนในสภาวะออกซิเจนต่ำในระดับความสูงปานกลางที่ความดัน บรรยากาศปกติต่อความเข้มข้นของฮอร์โมนเออริโทรพอยอิติน เม็ดเลือดแดงและ ฮีโมโกลบิน PDF
สุภาภรณ์ ศิลาเลิศเดชกุล, ถนอมศักดิ์ เสนาคำ
ผลการฝึกเอสเอคิวที่มีต่อความสามารถของนักกีฬาปัญจักสีลัตทีมชาติไทย PDF
สุปราณีวิ์ ขวัญบุญจันทร์
การใช้พลังงานในขณะเล่นแอ็กทีฟวีดีโอเกม PDF
ถนอมศักดิ์ เสนาคำ, เกริกวิทย์ พงศ์ศรี, ศิริเชษฐ์ พูลทิพายานนท์, ประสิทธิ์ ปีปทุม
การบาบัดด้วยเอสโตรเจนทนป้องกันการสูญเสียหน้าที่ของเลือดขนาดเล็กในกระดูก และการสูญเสียมวลกระดูก PDF
อัจฉรียา กสิยะพัท, สุทธิลักษณ์ ประทุมราช, ประสงค์ ศิริวิริยะกุล
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกศึกษาต่อคณะพลศึกษา ของนิสิตปริญญาตรีคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ PDF
อัศวิน มณีอินทร์
แรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อคณะพลศึกษา ของนิสิตปริญญาตรีคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ PDF
อัศวิน มณีอินทร์
รูปแบบการเข้าร่วมการใช้เวลาว่างของเจเนอเรชั่น ต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร PDF
สราวุธ ชัยวิชิต
การศึกษาผลการจัดโปรแกรมนันทนาการที่มีต่อการพัฒนา ความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กในสถานสงเคราะห์ PDF
วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว
การวิจัยเชิงประเมินผลโครงการการอยู่ค่ายพักแรม เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม PDF
วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว
ความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ ภาควิชาสันทนาการ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ PDF
วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว