ปีที่ 15 เล่มที่ 2 ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2555

Table of Contents

สารบัญ

สารบัญ PDF
วารสารคณะพลศึกษา ปีที่ 15 เล่มที่ 2

บทความวิชาการ

กิจกรรมนันทนาการบำบัดทางเลือกหนึ่งในการช่วยเยียวยาผู้สูงอายุ PDF
กัลพฤกษ์ พลศร
โปรแกรมการออกกำลังกายด้วยยางยืดแบบวงจร เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ PDF
จุฑามาศ บัตรเจริญ

บทความวิจัย

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลเกาะอาดัง จังหวัดสตูล PDF
ศิตางศ์ กาญจนพรหม, เทเวศร์ พิริยะพฤนท์, สุมนรตี นิ่มเนติพันธ์
การเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ PDF
รณวัฒน์ มณีนิล, เทเวศร์ พิริยะพฤนท์, สุมนรตี นิ่มเนติพันธ์
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่ออุทยานแห่งชาติน้ำตกเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี PDF
วิธาน จีนาภักดิ์, เทเวศร์ พิริยะพฤนท์, สุมนรตี นิ่มเนติพันธ์
ผลของการออกกำลังกายในน้ำที่มีต่อความสามารถในการเคลื่อนไหวในน้ำระยะทาง 25 เมตร ในเด็กพิการทางสมอง PDF
เยาวภา ทองแซก, มยุรี ศุภวิบูลย์, อุษากร พันธุ์วานิช
พฤติกรรมการดูละครโทรทัศน์ ของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี PDF
นันทสิทธิ์ แก้วทิพยเนตร, สุมนรตี นิ่มเนติพันธ์, เทเวศร์ พิริยะพฤนท์
การเปรียบเทียบโปรแกรมการฝึกแบบไอโซคิเนติกในกล้ามเนื้อขา ที่มีผลต่อการออกตัวของนักกรีฑาระยะสั้น ในช่วง 10 เมตร แรก PDF
ชินวัฒน์ ไข่เกตุ, เกษม ใช้คล่องกิจ, ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์, เสกสรร ทองคำบรรจง
ผลการจัดกิจกรรมนันทนาการที่มีต่อการผ่อนคลายความเครียดของนักกีฬายิมนาสติกลีลารุ่นยุวชนสโมสรนันทศิลป์ จังหวัดชลบุรี PDF
ทักสินันท์ แก้วทิพยเนตร, สุมนรตี นิ่มเนติพันธ์, เทเวศร์ พิริยะพฤนท์
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาไปสู่ความสำเร็จของฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย PDF
ชาญวิทย์ ผลชีวิน, ไชยา ยิ้มวิไล, ปรางทิพย์ ยุวานนท์
เปรียบเทียบผลการฝึกพิลาทีสมือเปล่าและการฝึกพิลาทีสด้วยลูกบอลออกกำลังกายขนาดเล็กที่มีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และการทรงตัว PDF
วรวิทย์ แป้นสดใส, ถนอมศักดิ์ เสนาคำ, อุษากร พันธุ์วานิช
ผลการฝึกกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวที่มีต่อความแข็งแรง และการทรงตัวในผู้สูงอายุ PDF
ศิรินยา บูรณสรรพวิทธิ์, มยุรี ศุภวิบูลย์, สุภาภรณ์ ศิลาเลิศเดชกุล
ผลการฝึกความคล่องตัวในนักกีฬาฟุตบอล PDF
ดวงพร ศรีเหรา, สืบสาย บุญวีรบุตร, ถนอมศักดิ์ เสนาคำ
สมรรถภาพทางกายของนักกีฬายูโดมหาวิทยาลัยรังสิต PDF
ชาญชัย สุขสุวรรณ์
ความคิดเห็นในการให้บริการและการใช้สถานที่ของประชาชนที่มาออกกำลังกาย ณ ลานกีฬาราชมังคลากีฬาสถาน พ.ศ. 2555 PDF
กรีฑาภัส ส่งศรี, ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์, วัฒนา สุทธิพันธุ์
ผลของการใช้โปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสรรมถภาพทางกายของวัยรุ่นที่มีสมรรถภาพทางกายต่ำ PDF
สุนิภา ยุวกิจนุกูล, มยุรี ศุภวิบูลย์
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข PDF
เครือวัลย์ เก้าเอี้ยน, กฤตกรณ์ ประทุมวงษ์, กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน
ผลของการฝึกสเต็ปแอโรบิกแบบแรงกระแทกต่ำที่มีต่อสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพและเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย PDF
นิธิมา เอี่ยมกั๊ก, ถนอมศักดิ์ เสนาคำ, ประภาพิมนต์ ปริวัติ
สมรรถนะผู้บริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาสถาบันการพลศึกษาในประเทศไทย PDF
ณัฐพัชร์ พูลสวัสดิ์
อิทธิพลของผู้ชมที่มีต่อความสามารถในการยิงประตูโทษบาสเกตบอล PDF
วิภาวัลย์ เชาวน์สุจริต, สุปราณีวิ์ ขวัญบุญจันทร์, อุษากร พันธุ์วานิช
ศักยภาพในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออกของทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว(SRRT) ระดับตำบลเครือข่ายโรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม PDF
อดิศักดิ์ พรภคกุล