ปีที่ 15 เล่มที่ 1 ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2555

วารสารคณะพลศึกษา

Table of Contents

Article

พลธรรม PDF
พระธรรมกิตติวงศ์ ทองดี สุรเดโช
มาตรฐานกับความสำคัญของครูฝึกส่วนบุคคล PDF
กฤษดา สุรำไฟ

Research

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนักเรียนออทิสติกให้ดีขึ้นโดยการฝึกตารางเก้าช่อง PDF
เจริญ กระบวนรัตน์, สาลี่ สุภาภรณ์
การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชา วนก 345 นาฏศิลป์ไทย สำหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ PDF
สุมนรตี นิ่มเนติพันธ์
การพัฒนารูปแบบเว็บเพจสารสนเทศด้านนันทนาการชุมชนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต PDF
วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว
ผลของการจำกัดอาหาร ต่อความเข้มข้นของฮอร์โมนเปปไทด์วายวายในกลุ่มที่ออกกำลังกายไม่เป็นประจำและกลุ่มที่ออกกำลังกายเป็นประจำ PDF
สุภาพรณ์ ศิลาเลิศเดชกุล
ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถแห่งตนของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร PDF
พธูรัตน์ ธรรมรักษา, กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน, กฤตกรณ์ ประทุมวงษ์
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเสริมความรู้การเป็นผู้นำนันทนาการ สำหรับนิสิตปริญญาตรี PDF
ทรงพล เพ็ชรทอง, สุวิมล ตั้งสัจพจน์, กุลยา ตันติผลาชีวะ, กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์
ผลการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของระดับการปฏิบัติตัวในการดูแลส่งเสริมสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ PDF
ศรีไพร ปอสิงห์, อนงค์ หาญสกุล
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ PDF
ศิริลักษณ์ ง้าวนาเสียว, อนงค์ หาญสกุล
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ที่มีอาชีพค้าขายใน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ PDF
สายทิพย์ สารี, จุฑามาศ เทพชัยศรี, ทรงพล ต่อนี
การรับรู้สุขภาวะและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในอำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ PDF
อมรรัตน์ ภิรมย์ชม, อนงค์ หาญสกุล
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการประกอบอาชีพของแรงงานนอกระบบ กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้ายืด บ้านโนนโพธิ์ ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ PDF
อังคณา วงศ์บุตร, อนงค์ หาญสกุล
ภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ PDF
อาคม กันหาเรียง, อนงค์ หาญสกุล
สภาพและความต้องการการออกกำลังกายของนักเรียน นักศึกษาในโรงเรียนพณิชยการสยามในพระอุปถัมภ์ฯ ปีการศึกษา 2553 PDF
กุศล ช่วงบุญศรี, ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์, วัฒนา สุทธิพันธุ์
ความคิดเห็นของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ที่มีต่อการสอนสาระการเรียนรู้ พลศึกษาในโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2551 PDF
ธานีพงศ์ มณีวงศ์, พัชร์ชศักดิ์ ธัญประจันบาน, ประเสริฐ ข่ายม่าน
สภาพและความต้องการการออกกำลังกายของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เขตพื้นที่การศึกษากระบี่ ปีการศึกษา 2552 PDF
สมศักดิ์ สุขจันทร์, พัชร์ชศักดิ์ ธัญประจันบาน, ประเสริฐ ข่ายม่าน
สภาพและปัญหาการออกกำลังกายของนักเรียนในเขตพื้นที่สีแดง จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2552 PDF
สมชาย บุญแก้ว, พัชร์ชศักดิ์ ธัญประจันบาน, ประเสริฐ ข่ายม่าน
ผลการเต้นแอโรบิกโดยการถ่วงน้ำหนักที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของหญิง อายุ 35-44 ปี PDF
วิระศักดิ์ กุลฉะวะ, พัชร์ชศักดิ์ ธัญประจันบาน, พิมพา ม่วงศิริธรรม