ปีที่ 14 ฉบับพิเศษ ธันวาคม 2554

รวบรวมความรู้ทางบทความวิชาการ,งานวิจัย จากนิสิตและคณาจารณ์ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Table of Contents

Articles

ASEAN 2015 INTEGRATION AND IMPLICATION FOR PHYSICAL EDUCATION AND SPORT PDF
Dr. Leonard Andrew de Vries
ผู้นำ PDF
สุปราณีวิ์ ขวัญบุญจันทร์
ดูแลตนเองอย่างไรเมื่อเป็นโรคไตวายเรื้อรัง PDF
สุนันทา ศรีศิริ
การออกกำลังกายในภาวะกระดูกพรุน PDF
สุภาภรณ์ ศิลาเลิศเดชกุล
รู้จักกับโรคไวรัสตับอักเสบ ซี PDF
จุฑามาศ เทพชัยศรี
การบริหารกายและจิตด้วยพิลาทีส PDF
ประสิทธิ์ ปีปทุม
การใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการพื้นที่ทางนันทนาการในสวนสาธารณะ PDF
วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว
เทคโนโลยีกับการใช้เวลาว่างในประเทศไทย PDF
วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว
สมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการ (ผู้นำนันทนาการ) PDF
สราวุธ ชัยวิชิต
นันทนาการด้านการท่องเที่ยว PDF
สุมนรตี นิ่มเนติพันธ์
การใช้เวลาว่างกับการเปลี่ยนแปลง PDF
ชินะโอภาส สะพานทอง
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแจ๊สแดนซ์ PDF
สุมนรตี นิ่มเนติพันธ์
คุณค่าของตราสินค้าสถาบันการพลศึกษา PDF
ธงชัย สุขดี, ธิติพงษ์ สุขดี
การฝึกสมรรถภาพทางกายสำหรับกีฬายิมนาสติก PDF
ธิติพงษ์ สุขดี
การช่วยฟื้นคืนชีพ PDF
ลักษมี ฉิมวงษ์
ความหมายและหลักการในการสอนเกมเบ็ดเตล็ด PDF
จีรนันท์ เจริญชัยภินันท์
พัฒนาการของกีฬาฟุตบอล PDF
อนุศักดิ์ สุคง
ความมุ่งมั่นในการเล่นกีฬาเทนนิสของนักกีฬาเยาวชนไทย PDF
นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร, ชัยรัตน์ ชูสกุล, ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์, อำนวย ตันพานิชย์

Research

ทิศทางการพัฒนาคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ PDF
สุปราณีวิ์ ขวัญบุญจันทร์
การวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับคอร์สโยคะตามความต้องการของนิสิตปริญญาตรี PDF
สาลี่ สุภาภรณ์
การศึกษาประสิทธิภาพของนิสิตฝึกสอน-ฝึกงาน ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2553 PDF
สุกัญญา พานิชเจริญนาม, เทเวศร์ พิริยะพฤนท์, สมชาย ไกรสังข์, พชร์ชศักดิ์ ธัญประจัญบาน, ทศพล ธานี, ธิติพงษ์ สุขดี
ความวิตกกังวลตามสถานการณ์ของนักกีฬายิมนาสติกศิลป์ชายในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 PDF
ธิติพงษ์ สุขดี, ลักษมี ฉิมวงษ์
คุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของครูพลศึกษาในทัศนะของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา ปีการศึกษา 2553 PDF
ศิริวรรณ สุขดี, ณรงค์ คำจันทร์
ความรู้ของผู้ปฏิบัติงานต่อระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในอำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ PDF
จักริน เชาวนิรนาท, อนงค์ หาญสกุล