ปีที่ 14 เล่มที่ 2 ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2554

รวบรวมความรู้ทางบทความวิชาการ,งานวิจัย จากนิสิตและคณาจารณ์ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Table of Contents

Article

การเล่น... การเพิ่มคุณค่าและความหมายให้แก่ชีวิต PDF
สมควร โพธิ์ทอง
การศึกษาการใช้เวลาว่างเพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิต PDF
ศักดิภัทร์ เฉลิมพุฒิพงศ์

Research

แรงจูงใจในการเลือกเล่นกีฬาซอฟท์บอลของนักกีฬารุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ในเขตการศึกษา 12 พ.ศ. 2552 PDF
ประวีณ สุทธิสง่า, นำชัย เลวัลย์, วัฒนา สุทธิพันธุ์
ระดับสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา อายุ 13-18 ปี โรงเรียนหอวัง ปีการศึกษา 2553 PDF
ชนน์ชนก ปล่องทอง, วาสนา คุณาอภิสิทธิ์, นำชัย เลวัลย์
ความพึงพอใจในการเรียนรู้สาระพลศึกษาของนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 4 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2552 PDF
เกวรินทร์ สีมาพล, ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์, นำชัย เลวัลย์
คุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของครูพลศึกษาตามความคิดเห็นของ ผู้บริหารและครูในโรงเรียนเครือสารสาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2552 PDF
ขจรเกียรติ ขุนชิต, ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์, นำชัย เลวัลย์
ระดับทักษะกีฬาฟุตบอลของนักเรียนชายช่วงชั้น ที่ 3 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2552 PDF
ธีระวัฒณ์ ฤทธิ์กิ่ง, ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์, นำชัย เลวัลย์
สภาพและปัญหาการเตรียมทีมกีฬารักบี้ฟุตบอลเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 PDF
ถกลศักดิ์ หังสาจล, เทเวศร์ พิริยะพฤนท์, ธงชัย เจริญทรัพย์มณี
ยุทธศาสตร์การนำวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการพัฒนานักกีฬาทีมชาติ PDF
ปรภฏ ศศิประภา, พะยอม วงศ์สารศรี
แรงจูงใจในการเลือกเล่นกีฬาเปตอง ของนักกีฬาเปตอง สังกัดชมรมกีฬาเปตอง ในเขตกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2552 PDF
ธเนศ สังข์คร, เทเวศร์ พิริยะพฤนท์, นำชัย เลวัลย์
ความคิดเห็นของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีต่อการเรียนการสอน วิชา มศว 145 สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2552 PDF
เนติธร รักษ์มีศีล, ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์, วัฒนา สุทธิพันธุ์
ประสบการณ์ในการเรียนวิชาไท้จี๋ ชิกง PDF
สาลี่ สุภาภรณ์
ความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนวิชากระบี่กระบอง ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ 2 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี ปีการศึกษา 2552 PDF
พรฤดี ฮวดเฮง, ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์, วัฒนา สุทธิพันธุ์
ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูพลศึกษาและนักเรียน ช่วงชั้น ที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้สาระพลศึกษา ในโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2552 PDF
ภราดร แสงอุไร, วัฒนา สุทธิพันธุ์, ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์
สภาพและความต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการของประชาชน ที่เข้ามาใช้บริการ ณ สวนลุมพินี PDF
สุเนตร ต้นโพธิ์, จุมพล ลัมพาภิวัฒน์, แผน เจียระนัย
ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการปฏิบัติกิจกรรมทางกายของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีภาวะน้ำหนัก เกินมาตรฐานและภาวะอ้วน โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร PDF
อรพินท์ แพทย์เจริญ, ธาดา วิมลวัตรเวที, กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในเครือสารสาสน์ PDF
อัญชลี คำเรืองฤทธิ์, พันธ์วิรา ขวัญบูรณาจันทร์, มยุรี ศุภวิบูลย์
ความคิดเห็นและความต้องการที่มีต่อการออกกำลังกายของนักเรียนหญิง ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า แห่งกรุงเทพฯ เขตกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2552 PDF
โสพิศ หนูแก้ว, วัฒนา สุทธิพันธุ์, นำชัย เลวัลย์
ความต้องการการจัดการนันทนาการของบุคลากรของส่วนกลาง ในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ PDF
พิมลภรณ์ รอดแก้ว, เทเวศร์ พิริยะพฤนท์, ธงชัย เจริญทรัพย์มณี
เปรียบเทียบผลการฝึกยืดเหยียดกล้ามเนื้อโดยการใช้ไม้พลองกับไม่ใช้ไม้พลอง ที่มีต่อความอ่อนตัว PDF
มนรักษ์ ชุมภูลัย, สาลี่ สุภาภรณ์, มยุรี ศุภวิบูลย์
การพัฒนาตัวบ่งชี้การจัดการความรู้ด้านสุขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย PDF
ปริญญา จิตอร่าม, ชิดชงค์ นันทนาเนตร, ทรงพล ต่อนี, ปริทัศน์ เจริญช่าง