ปีที่ 14 เล่มที่ 1 ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2554

รวบรวมความรู้ทางบทความวิชาการ,งานวิจัย จากนิสิตและคณาจารณ์ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Table of Contents

Article

นันทนาการบำบัดสำหรับผู้พิการทางร่างกาย PDF
วณัฐพงศ์ เบญจพงศ์

Research

แรงจูงใจในการเล่นกีฬาฟุตซอลของนักกีฬาฟุตซอลหญิง ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ตรังเกมส์ PDF
ติยาพร ธรรมสนิท, นำชัย เลวัลย์, วัฒนา สุทธิพันธุ์
การประเมินผลกระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาการอยู่ค่ายพักแรม PDF
สมควร โพธิ์ทอง
ความรู้ความเข้าใจของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะพลศึกษา เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาและการสำรวจ ความต้องการจำเป็นของนิสิตชั้น ปีที่ 1 PDF
อมรา วิสูตรานุกูล
การศึกษากระบวนการดำเนินงานพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลด โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด : กรณีศึกษาจังหวัด ตรัง PDF
นาตยา เกรียงชัยพฤกษ์
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลาเขต 1 PDF
พิชามญช์ จันทุรส, สุชาดา ฐิติระวีวงศ์, ชิดชนก เชิงเชาว์
ผลการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่มีผลต่อความสามารถ ในการยิงประตูระยะไกลในกีฬาบาสเกตบอล PDF
ชนะชนม์ กล้าหาญ, ธงชัย เจริญทรัพย์มณี, ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์
ความวิตกกังวลตามสถานการณ์ของนักกีฬาบาสเกตบอลในการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 PDF
ดิศรณ์ แก้วคล้าย, ธงชัย เจริญทรัพย์มณี, ภาคภูมิ รัตนโรจนากุล
การใช้เวลาว่างของผู้ใช้แรงงานในการประกอบกิจกรรมนันทนาการ ในจังหวัดชุมพร PDF
โกสินท์ มณีอินทร์, วินิดา เจียระนัย, อัศวิน มณีอินทร์
ผลของการใช้โปรแกรมกิจกรรมนันทนาการที่มีต่อความฉลาดทางอารมณ์ ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ในจังหวัดชัยภูมิ PDF
เกรียงไกร ยาม่วง, วินิดา เจียระนัย, อัศวิน มณีอินทร์
ระดับสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพและความต้องการการออกกำลังกาย ของนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา ปีการศึกษา 2552 PDF
พิทยา ตุลาธร, ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์, นำชัย เลวัลย์
ความวิตกกังวลตามสถานการณ์ของนักกีฬาแบดมินตัน ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 37 PDF
อุดมพร พวงสถิตย์, ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์, พิชิต เมืองนาโพธิ์
ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร ของสถาบันการพลศึกษา ในเขตภาคกลาง ปีการศึกษา 2552 PDF
ดวงพร วงค์ฟัก, วัฒนา สุทธิพันธุ์, นำชัย เลวัลย์
แรงจูงใจในการเลือกเล่นกรีฑาของเยาวชน ในจังหวัดลำปาง พ.ศ. 2551 PDF
เฉลิมรัฐ ทองศิริมณีรัตน์, ผาณิต บิลมาศ, สมชาย ไกรสังข์
คุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของครูพลศึกษา ในทัศนะของผู้บริหารและครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชลบุรี ปีการศึกษา 2552 PDF
ชลธิชา เย็นสบาย, วัฒนา สุทธิพันธุ์, นำชัย เลวัลย์
แรงจูงใจในการเลือกเรียนโรงเรียนกีฬาของนักเรียนโรงเรียนกีฬา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 PDF
ไพรโรจน์ สายแก้ว, วัฒนา สุทธิพันธุ์, นำชัย เลวัลย์
ผลการตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจของนักกีฬารักบี้ฟุตบอลทีมชาติไทยและ นักกีฬารักบี้ฟุตบอลระดับมหาวิทยาลัย PDF
เรวัฒน์ ท้าวน้อย, ถนอมศักดิ์ เสนาคำ, สุรเชษฐ์ เลิศถิรพันธุ์
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อการท่องเที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย PDF
กัลยาณี ทองงาม, เทเวศร์ พิริยะพฤนท์, สุมนรตี นิ่มเนติพันธ์
ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา ปีการศึกษา 2552 PDF
ผกามาศ รัตนบุษย์, วัฒนา สุทธิพันธุ์, นำชัย เลวัลย์
คุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของผู้นำการเต้นแอโรบิก ตามความคิดเห็นของประชาชนในลานออกกำลังกายจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2552 PDF
ว่าที่ร้อยตรีหญิงมนตรี แสนสีมล, ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์, นำชัย เลวัลย์
ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษา โดยประยุกต์ทฤษฎีความสามารถตนเอง ที่มีต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วย หลังใส่สายสวนกรวยไตผ่านทาง ผิวหนังเพื่อระบายนํ้าปัสสาวะ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรุงเทพมหานคร PDF
พรพรรณ ธิติศักดิ์, พรสุข หุ่นนิรันดร์, พงษ์เดช พงษ์สุวรรณ
พฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุเขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร PDF
จิราภรณ์ ใจสบาย, พรสุข หุ่นนิรันดร์, ทรงพล ต่อนี
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเสพสารระเหยของเยาวชน ที่ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 5 จังหวัดอุบลราชธานี PDF
คณิตา วงศ์ชาลี, กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน, ธาดา วิมลวัตรเวที
แรงจูงใจในการเลือกเล่นกีฬารักบี้ฟุตบอลของนักกีฬาหญิง ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 26 พ.ศ. 2553 PDF
ประเวศ สันติภาษ, เทเวศร์ พิริยะพฤนท์, พิชิต เมืองนาโพธิ์