ปีที่ 17 เล่มที่ 1 ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2557

วารสารคณะพลศึกษา

Table of Contents

สารบัญ

สารบัญ PDF
สารบัญ วารสารคณะพลศึกษา

บทความวิจัย

การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำสู่อาเซียนของนิสิตคณะพลศึกษา PDF
สุปราณีวิ์ ขวัญบุญจันทร์, เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต, พีระพงษ์ สิทธิอมร
รูปแบบการบริหารจัดการพัฒนาสมรรถนะครูในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน PDF
บุปผา ปลื้มสำราญ, เสานีย์ สิกขาบัณฑิต, ปัญญา ธีระวิทยเลิศ
รูปแบบการบริหารจัดการกิจกรรมกีฬามวยไทยเพื่อสร้างเจตคติที่เอื้อต่อการเสริมสร้างความมั่นคง THAI BOXING ACTIVITY MANAGEMENT MODEL IN ESTABLISHING ATTITUDE TOWARD SOCIAL STABILITY ENHANCEMENT PDF
ธาวุฒิ ปลื้มสำราญ, เสาวนีย์ สิกขาบัณฑิต, ปัญญา ธีระวิทยเลิศ
การพัฒนารูปแบบการบริหารการศึกษาสาหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ของ โรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วม A DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL MANAGEMENT MODEL FOR STUDENTS WITH LEARNING DISABILITY IN LEADING MAINSTREAMING SCHOOLS PDF
สุเชษฐ์ เรือนก้อน, พีระพงษ์ สิทธิอมร, ศิริวิมล ใจงาม
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการคูปองการศึกษาของโรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วมในภาคเหนือ A DEVELOPMENT OF A MODEL OF EDUCATIONAL COUPON MANAGEMENT IN NORTHERN LEADING MAINSTREAMING SCHOOL. PDF
อารีย์ วรรณชัย, พีระพงษ์ สิทธิอมร, ศิริวิมล ใจงาม
การพัฒนาโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างสาหรับเด็ก ชั้นประถมศึกษาตอนปลายในสถานสงเคราะห์ THE DEVELOPMENT OF LEISURE EDUCATION PROGRAM FOR CHILDREN UPPER ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS IN WELFARE INSTITUTE PDF
วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว, อุษากร พันธุ์วานิช, มยุรี ศุภวิบูลย์, สุวิมล ตั้งสัจจพจน์
ปัญหาเกี่ยวกับการบาดเจ็บของอวัยวะในการใช้เสียงของผู้นาเต้นแอโรบิก PROBLEMS RELATED TO INJURY IN VOCAL ORGANS OF AEROBIC LEADERS PDF
ณัฐพงษ์ วงษ์สุรินทร์, สาลี่ สุภาภรณ์
การพัฒนาเครื่องมือเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้นานันทนาการ DEVELOPING INSTRUMENT FOR PROMOTING COMPETENCY OF RECREATION LEADER PDF
สราวุธ ชัยวิชิต, อุษากร พันธุ์วานิช, มยุรี ศุภวิบูลย์, สุวิมล ตั้งสัจจพจน์
รูปแบบการบริหารสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ THE ADMINISTRATIVE MODEL OF ATHLETIC ASSOCIATION OF THAILAND PATRON: HIS MAJESTY THE KING PDF
ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์, พิมพา ม่วงศิริธรรม, ทรงพล ต่อนี, ชาญชัย อินทรประวัติ
การบริการนันทนาการบาบัดในชุมชนสาหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว THE COMMUNITY THERAPEUTIC RECREATION SERVICES FOR PEOPLE WITH PHYSICAL AND MOBILITY DISABILITY PDF
วณัฐพงศ์ เบญจพงศ์, อุษากร พันธุ์วานิช, มยุรี ศุภวิบูลย์, สุวิมล ตั้งสัจจพจน์
ผลของการฝึกเสริมความเร็วอดทนที่มีต่อสมรรถภาพของนักกีฬาเนตบอล THE EFFECTS OF SPEED ENDURANCE TRAINING ON NETBALL PLAYER’S PERFORMANCE PDF
ญาดา ธารางกูร, สุปราณีวิ์ ขวัญบุญจันทร์
อิทธิบาท 4 ของครูพลศึกษาตามการรับรู้ของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา ในเขตภาคกลาง ปีการศึกษา 2556 IDDHIPADA 4 OF PHYSICAL EDUCATION TEACHER ON THE PERCEPTION OF STUDENTSIN PHYSICAL EDUCATION INSTITUTES IN THE CENTER REGION IN ACADEMIC YEAR 2013 PDF
ภานุมาศ วงศ์บุญ, สาธิน ประจันบาน
การพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพในการควบคุมน้าหนักตัวของเด็กวัยเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน THE DEVELOPING GUIDELINES OF HEALTH PROMOTION ACTIVITIES FOR BODY WEIGHT CONTROLLING AMONG OVER NUTRITION STUDENTS PDF
อนัญญา บัวเผื่อน, อนงค์ หาญสกุล, ทรงพล ต่อนี, พรรณี บัญชรหัตถกิจ
คุณภาพชีวิตการทางานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล เขตจังหวัดชัยภูมิ QUALITY OF WORK LIFE OF PUBLIC HEALTH OFFICIALS AT SUB-DISTRICT HEALTH PROMOTION HOSPITALS IN CHAIYAPHUM PROVINCE PDF
ยุทธศักดิ์ อนาชัย, อนงค์ หาญสกุล
รูปแบบการบริหารจัดการองค์กรกีฬาคนพิการในประเทศไทย THE MODEL OF DISABLED SPORTS ORGANIZATION MANAGEMENT IN THAILAND PDF
แอน มหาคีตะ, ถนอมศักดิ์ เสนาคำ, รัชนี ขวัญบุณจัน
การศึกษาการใช้พลังงานในขณะการเล่นแอคทีฟวิดีโอเกม THE STUDY OF ENERGY EXPENDITURE DURING ACTIVE VIDEO GAME PDF
จตุพล อยู่ขันสวัสดิ์, ถนอมศักดิ์ เสนาคำ
ผลของการใช้สื่อการสอนออนไลน์และแผนที่ความคิด ต่อทัศนคติ ความสุข และระดับความรู้ในการเรียนวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ของนิสิตพยาบาล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ EFFICIENCY OF E-LEARNING COURSEWARE AND MIND MAP ON THE NURSING STUDENTS’ ATTITUDE, HAPPINESS AND KNOW PDF
จันทิมา ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์, พรปวีณ์ ชื่นใจเรือง, จิรวรรณ อินคุ้ม, ดวงเดือน รัตนะมงคลกุล, อริสรา สุขวัจนี, เพชรัตน์ รุจิพงศ์
ผลของกิจกรรมสุขศึกษาที่มีต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารไขมันสูงของประชาชน บ้านบึงกล่า อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก EFFECT OF HEALTH EDUCATION ACTIVITIES ON HIGH LIPID FOOD CONSUMPTION BEHAVIOR OF PEOPLE IN BAN BUENGKALAM, ONGKHARAK DISTRICT, NAKHON NAYOK PROV PDF
ทรงพล ต่อนี, สิงหา จันทน์ขาว, นรุตตม์ สหนาวิน, ทรัพย์สตรี แสนทวีสุข, จิราวรรณ ตอฤทธิ์
ผลการฝึกด้วยน้าหนักที่มีต่อความสามารถในทักษะกางเขนและหกขนาน THE EFFECT OF WEIGHT TRAINING UPON THE CROSS AND PLANCHE PDF
ธิติพงษ์ สุขดี
ผลการกระโดดเชือกที่มีต่ออัตราการเต้นของหัวใจ น้าหนักตัว ความดันเลือดและไขมันในเลือด EFFECT OF JUMPING ROPE UPON HEART RATE, BODY WEIGHT, BLOOD PRESSURE AND CHOLESTEROL IN THE BLOOD PDF
นิธิเดชน์ เชิดพุทธ, ภัควัฒน์ เชิดพุทธ
การวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการเรียนพิลาทีสของนิสิตปริญญาตรี A QUALITATIVE STUDY OF PILATES LEARNING OF UNDERGRADUATE STUDENTS PDF
ประสิทธิ์ ปีปทุม
การวิเคราะห์จรรยาบรรณวิชาชีพครูด้านสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี THE ANALYSIS OF PUBLIC HEALTH INSTRUCTOR PROFESSIONAL ETHICS OF SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH, SUPHANBURI PROVINCE PDF
ปริญญา จิตอร่าม, กุลนาถ มากบุญ, จิรนันท์ ชาติชัยนานนท์, สุทธิศักดิ์ สุริรักษ์, สุวัฒนา เกิดม่วง
การศึกษาข้อมูลที่จาเป็นเพื่อการพัฒนาหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ A DESCRIPTIVE STUDY OF CURRICULUM DEVELOPMENT FOR SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY’S DOCTOR OF SCIENCE PROGRAM WITH A SPECIALIZATION IN HEALT PDF
พรสุข หุ่นนิรันดร์
ปัญหาการทาวิจัยชั้นเรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ตามการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่าง PARTICIPANTS’ PERSPECTIVES ABOUT THE PROMBLEMS IN THE CLASSROOM RESEARCH OF HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION TEACHER STUDENT PDF
ระพีพัฒน์ เดือนเพ็ญศรี
ความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อการใช้บริการห้องฝึกปฏิบัติการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ STUDENTS AND INSTRUCTORS’ SATISFACTION TOWARDS LABORATORY SERVICES OF FACULTY OF NURSING, SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY PDF
วนิดา วิสุทธิพานิช วิสุทธิพานิช, สุกัญญา เดวิเลาะ
ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะทางกายเพื่อสุขภาวะกับกิจวัตรประจาวันและการออกกาลังกาย ในการศึกษาสุขภาพกายและองค์ประกอบของร่างกายของบุคลากรและนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ THE ASSOCIATION BETWEEN HEALTH-RELATED PHYSICAL FITNESS AND LIFESTYLE A PDF
วนิดา วิสุทธิพานิช, สุกัญญา เดวิเลาะ
การเรียนรู้การเสริมสร้างพลังอานาจในปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน :กรณีศึกษา นิสิต ชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ EMPOWERING LEARNING IN COMMUNITY HEALTH PROMOTION PRACTICE : CASE STUDY OF THE SECOND YEAR NURSE STUDENTS, FACULTY PDF
ศรีสุดา รัศมีพงศ์, คณานิตย์ แสงหิรัญ, ปวีณา หลีเกี๊ยะ, นิลภา จิระรัตนวรรณะ, สุคนธ์ วรรธนะอมร, ศิริพร สมบูรณ์
กรณีศึกษาหลักสูตรการฝึกครูโยคะในอาศรมประเทศอินเดีย CASE STUDY OF A YOGA TEACHER TRAINING COURSE IN INDIAN ASHRAM PDF
สาลี่ สุภาภรณ์
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ AN INTERNAL EDUCATIONAL QUALITY ASSURANCE SYSTEM IN PHYSICAL EDUCATION FACULTY, SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY PDF
สุนันทา ศรีศิริ, กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน