การละเล่นพื้นเมืองมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า

สุมนรตี นิ่มเนติพันธ์

Abstract


การละเล่นพื้นเมืองมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของชาวบ้าน ซึ่งในแต่ละท้องถิ่น จะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับว่าท้องถิ่นใด มูลเหตุที่ทำให้เกิดความแตกต่างของแต่ละภาคหรือแต่ละท้องถิ่นคือสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม ขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อของคนในสังคมนั้น ๆ การละเล่นผูกพันกับพิธีกรรมความเชื่อทางศาสนาเพื่อความอุดมสมบูรณ์และความมั่นคงของชุมชน อันได้แก่ การทำมาหากิน วิถีชีวิตตั้งแต่เกิดจนถึงตาย ตลอดจนพิธีกรรมที่เกี่ยวกับสังคมและยังมีส่วนช่วยในการผ่อนคลายความเครียด ให้ความสนุกสนาน บันเทิงใจ การละเล่นพื้นเมืองเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาวบ้านที่ได้มีการสืบทอดต่อกันมาในแต่ละท้องถิ่นทั่วภูมิภาคของประเทศไทย รูปแบบการเล่นและการแสดงย่อมแตกต่างกันไปตามความนิยมของแต่ละท้องถิ่น ปัจจุบันการละเล่นพื้นเมืองของไทยที่เล่นสืบต่อกันมาแต่โบราณบางชนิดได้สาบสูญไป บางชนิดได้เปลี่ยนแปลงไปตามอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกจนเกือบจะไม่เห็นร่องรอยของรูปแบบเดิม ฉะนั้นเยาวชนรุ่นหลังจึงควรศึกษาค้นคว้าอนุรักษ์และช่วยกันสืบทอดการละเล่นพื้นเมืองที่เป็นมรดกอันล้ำค่าของแผ่นดิน

Full Text: PDF