โปรแกรมการออกกำลังกายด้วยยางยืดแบบวงจร เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

จุฑามาศ บัตรเจริญ

Abstract


บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายถึงวิธีการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ โดยใช้โปรแกรมการออกกำลังกายด้วยยางยืดแบบวงจร ซึ่งโปรแกรมการออกกำลังกายดังกล่าวเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการออกกำลังกาย ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในการสร้างเสริมสุขภาพได้ โดยมีดัชนีความสำเร็จคือ ผู้เข้าร่วมโปรแกรมมีสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งโปรแกรมการออกกำลังกายนี้ได้ใช้ยางยืดเป็นแรงต้านจากภายนอกในการเคลื่อนไหวแบบวงจรมาใช้ในการฝึกการออกกำลังกาย มีแนวคิดที่สำคัญของโปรแกรมการออกกำลังกายคือรูปแบบการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ใช้เวลาน้อย สะดวก และประหยัด ผสมผสานองค์ความรู้การฝึกแบบวงจร และการฝึกด้วยยางยืดจำนวน 12 ท่า โดยเน้นเกี่ยวกับการมีสุขภาพดี จากการนำโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยยางยืดแบบวงจรไปใช้แล้วพบว่า หลังการฝึกผู้เข้าร่วมโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยยางยืดแบบวงจรมีสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเพิ่มขึ้น

Full Text: PDF