การพัฒนาตัวบ่งชี้การจัดการความรู้ด้านสุขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย

ปริญญา จิตอร่าม, ชิดชงค์ นันทนาเนตร, ทรงพล ต่อนี, ปริทัศน์ เจริญช่าง

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้การจัดการความรู้ด้านสุขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย และ 2) เพื่อวัดสภาพการจัดการความรู้ด้านสุขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย มีการดำเนินการวิจัย 2ระยะ คือ ระยะที่ 1 การพัฒนาตัวบ่งชี้การจัดการความรู้ด้านสุขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย และระยะที่ 2การวัดสภาพการจัดการความรู้ด้านสุขภาพในชุมชนของสถานีอนามัยดำเนินการวิจัยในสถานีอนามัยทัว่ประเทศจำนวน 9,759 แห่ง สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขัน้ ตอน ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 370 แห่ง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ (Frequencies) ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย(X)ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard deviation)ค่ามัธยฐาน (Medium) ค่าฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile range)

Full Text: PDF