ความต้องการการจัดการนันทนาการของบุคลากรของส่วนกลาง ในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

พิมลภรณ์ รอดแก้ว, เทเวศร์ พิริยะพฤนท์, ธงชัย เจริญทรัพย์มณี

Abstract


การวิจัยครัง้นี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความต้องการการจัดการนันทนาการของบุคลากรส่วนกลางในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำแนกตามตัวแปรเพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงานกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จำนวน 200 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

Full Text: PDF