ความคิดเห็นและความต้องการที่มีต่อการออกกำลังกายของนักเรียนหญิง ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า แห่งกรุงเทพฯ เขตกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2552

โสพิศ หนูแก้ว, วัฒนา สุทธิพันธุ์, นำชัย เลวัลย์

Abstract


การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความคิดเห็นและความต้องการที่มีต่อการออกกำลังกายของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ เขตกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2552 กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยนักเรียนหญิงชั้น มัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนดังกล่าว จำนวน 310 คน ได้กลุ่มตัวอย่างมาโดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .96 วิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที (t-test) วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s)

Full Text: PDF