การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในเครือสารสาสน์

อัญชลี คำเรืองฤทธิ์, พันธ์วิรา ขวัญบูรณาจันทร์, มยุรี ศุภวิบูลย์

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนในเครือสารสาสน์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้ คือนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 1 , 2 ,3 โรงเรียนในเครือสารสาสน์ จำนวน 372 คน สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย ฟิสิคอล เบสท์ (Physical Best : AAHPERD) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ผลการทดสอบสมรรถภาพของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในเครือสารสาสน์ จำแนกตามเพศ และระดับการศึกษาของนักเรียน พบว่า

1. นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพศชาย มีค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกาย เท่ากับ 19.89 สมรรถภาพด้านการนัง่งอตัวไปข้างหน้า เท่ากับ 5.45 เซนติเมตร ด้านลุก-นั่งเท่ากับ 36.55 ครั้ง ดึงข้อ เท่ากับ 3.40 ครั้ง และ เดิน/วิ่ง1 ไมล์ เท่ากับ 12.60 นาที สำหรับนักเรียนหญิง มีค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกาย เท่ากับ 18.70 สมรรถภาพด้านการ นั่งงอตัวไปข้างหน้า เท่ากับ 6.60 เซนติเมตร ด้านลุก-นั่ง เท่ากับ 25.87 ครั้ง ดึงข้อ เท่ากับ 0.80 ครั้ง และ เดิน/วิ่ง1 ไมล์ เท่ากับ 15.38 นาที

2. นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพศชาย มีค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกาย เท่ากับ 20.42 สมรรถภาพด้านการนัง่งอตัวไปข้างหน้า เท่ากับ 4.23 เซนติเมตร ด้านลุก-นั่งเท่ากับ 35.80 ครั้ง ดึงข้อ เท่ากับ 3.53 ครั้ง และ เดิน/วิ่ง 1 ไมล์ เท่ากับ 12.76 นาที สำหรับเรียนหญิง มีค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกาย เท่ากับ 19.47 สมรรถภาพด้านการนั่งงอตัวไปข้างหน้า เท่ากับ 5.23 เซนติเมตร ลุก-นัง่ เท่ากับ 28.13 ครัง้ ดึงข้อ เท่ากับ 1.00 ครัง้ และ เดิน/วิ่ง 1 ไมล์เท่ากับ 16.78 นาที

3. นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพศชาย มีค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกาย เท่ากับ 21.15 สมรรถภาพด้านการนั่งงอตัวไปข้างหน้า เท่ากับ 3.40 เซนติเมตร ด้านลุก-นั่งเท่ากับ 39.06 ครั้ง ดึงข้อ เท่ากับ 4.08 ครั้ง และ เดิน/วิ่ง 1 ไมล์ เท่ากับ 12.38 นาที สำหรับนักเรียนหญิง มีค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกาย เท่ากับ 22.52 สมรรถภาพด้านการ นั่งงอตัวไปข้างหน้า เท่ากับ 4.52 เซนติเมตร ด้านลุก-นั่ง เท่ากับ 24.56 ครั้ง ดึงข้อ เท่ากับ 0.74 ครั้ง และ เดิน/วิ่ง 1 ไมล์ เท่ากับ 15.54 นาที


Full Text: PDF