สภาพและความต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการของประชาชน ที่เข้ามาใช้บริการ ณ สวนลุมพินี

สุเนตร ต้นโพธิ์, จุมพล ลัมพาภิวัฒน์, แผน เจียระนัย

Abstract


การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพและความต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการ โดยการสัมภาษณ์บุคลากรของสวนลุมพินี เกี่ยวกับสภาพการจัดกิจกรรมนันทนาการที่ได้ดำเนินการเพื่อบริการประชาชน และศึกษาเปรียบเทียบความต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการของประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ ณสวนลุมพินี ตามตัวแปรเพศ อายุ ช่วงเวลาที่มาใช้บริการ และความถี่/จำนวนวันที่เข้ามาใช้บริการ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ประชาชนที่มาใช้บริการ จำนวน 400 คน โดยการสุ่มแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์สภาพการจัดกิจกรรมนันทนาการในสวนลุมพินี และแบบสอบถามความต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีค่าความเชื่อมั่น โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α - Coefficient) ของครอนบัค เท่ากับ 0.89 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและทำการทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าที (t-test) ทดสอบค่าเอฟ (F-test)

Full Text: PDF