ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูพลศึกษาและนักเรียน ช่วงชั้น ที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้สาระพลศึกษา ในโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2552

ภราดร แสงอุไร, วัฒนา สุทธิพันธุ์, ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์

Abstract


วิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้สาระพลศึกษา ของผู้บริหารสถานศึกษา ครูพลศึกษา และนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ในเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2552 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ครูพลศึกษาและนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 3 จำนวน 537 คนซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi Stage Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูพลศึกษา และนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้สาระพลศึกษา ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น มีค่าความเชื่อมั่น .91 ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า

1. ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูพลศึกษาและนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 3 โดยรวมอยู่ในระดับมากคือ ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ ด้านหลักสูตรสาระพลศึกษา ด้านอุปกรณ์และสถานที่ และด้านการประเมินผลคิดเป็นร้อยละ 39.07, 39.72, 37.21 และ 39.57 ตามลำดับ

2. ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูพลศึกษาและนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 3 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านวิธีสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านผู้สอน คิดเป็นร้อยละ 41.02 และ 41.77ตามลำดับ


Full Text: PDF