ความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนวิชากระบี่กระบอง ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ 2 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี ปีการศึกษา 2552

พรฤดี ฮวดเฮง, ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์, วัฒนา สุทธิพันธุ์

Abstract


การวิจัยครัง้นี้เพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนวิชากระบี่กระบองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี ปีการศึกษา 2552 และเปรียบเทียบความคิดเห็น โดยแบ่งตามเพศ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน เพศชาย 150 คน เพศหญิง 150 คน รวมทัง้สิ้น 300 คน โดยการสุ่มแบบแบ่งชัน้ เครื่องมือที่ใช้ในวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าความเชื่อมัน่ 0.95 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบโดยใช้สถิติที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า

1. ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนวิชากระบี่กระบองของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี ปีการศึกษา 2552 ด้านจุดมุ่งหมาย หลักสูตรและวิธีการสอน ด้านครูผู้สอนด้านนักเรียน ด้านสถานที่และอุปกรณ์การเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.76, S= 0.44)

2. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนวิชากระบี่กระบองของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี ปีการศึกษา 2552 พบว่า ด้านจุดมุ่งหมาย หลักสูตรและวิธีการสอน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05


Full Text: PDF