ประสบการณ์ในการเรียนวิชาไท้จี๋ ชิกง

สาลี่ สุภาภรณ์

Abstract


การวิจัยนี้ต้องการศึกษาประสบการณ์ในการเรียนไท้จี๋ ชิกงและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนวิชานี้ กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 40 คน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาไท้จี๋ ชิกง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสังเกต การสัมภาษณ์และเทคนิคการบรรยายเหตุการณ์สำคัญ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการเปรียบเทียบความคงที่ของข้อมูล และตรวจสอบความเชื่อถือได้โดยวิธีการสามเส้า ผลการศึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์จากการเรียนสรุปได้ 4 หัวข้อ คือ (1) เรียนรู้กิจกรรมใหม่ (2) การได้ตื่นแต่เช้าเพื่อเรียนในช่วงที่อากาศดี (3) ชอบการฝึกเป็นกลุ่มย่อย และ (4) มีสุขภาพดีขึ้นหลายด้าน (ได้แก่ ความแข็งแรง การทรงตัว ความยืดหยุ่น การหายใจสมาธิและสุขภาพจิตดีขึ้น) นอกจากนั้น กลุ่มตัวอย่างยังกล่าวถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเรียนวิชานี้ไว้ 5 ประการคือ (1) ความสนใจและความสนุกสนานในไท้จี๋และชิกงบางรูปแบบ (2) ต้องการเรียนไท้จี๋แบบอื่น (เช่นรำพัดและพลอง) (3) การขาดความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ (4) ต้องการสถานที่เรียนและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสม และ (5) ควรมีสื่อการสอนมากขึ้น โดยสรุป กลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์ที่ดีจากการเรียน และขอให้มีการสอนไท้จี๋แบบอื่น ๆ ด้วย ดังนั้นภาควิชาจึงควรเปิดคอร์สไท้จี๋ให้หลากหลายมากขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษา

Full Text: PDF