ความคิดเห็นของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีต่อการเรียนการสอน วิชา มศว 145 สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2552

เนติธร รักษ์มีศีล, ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์, วัฒนา สุทธิพันธุ์

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มีต่อการเรียนการสอนวิชา มศว145 สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2552 กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตชั้น ปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ผ่านการเรียนวิชา มศว 145 สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 300 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชัน้ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครัง้นี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.86 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยความคิดเห็นระหว่างนิสิตชายกับนิสิตหญิง โดยการทดสอบค่าที (t-test Independent) ผลการวิจัยพบว่า

1. ความคิดเห็นของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีต่อการเรียนการสอน วิชา มศว 145 สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2552 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกด้าน

2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีต่อการเรียนการสอน วิชามศว 145 สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2552 โดยรวมพบว่า ระหว่างนิสิตชายกับนิสิตหญิง ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนการสอนด้านเนื้อหาในหลักสูตรด้านวิธีการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และด้านสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน


Full Text: PDF