แรงจูงใจในการเลือกเล่นกีฬาเปตอง ของนักกีฬาเปตอง สังกัดชมรมกีฬาเปตอง ในเขตกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2552

ธเนศ สังข์คร, เทเวศร์ พิริยะพฤนท์, นำชัย เลวัลย์

Abstract


การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือกเล่นกีฬาเปตอง ของนักกีฬาเปตอง สังกัดชมรมกีฬาเปตอง ในเขตกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2552 กลุ่มตัวอย่างเป็น นักกีฬาในสังกัดชมรมกีฬาเปตองต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน แยกเป็นนักกีฬาชาย จำนวน 200 คน และนักกีฬาหญิง จำนวน 200 คน ได้มาโดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งเขต (Cluster Random Sampling)เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้พัฒนาจากแบบสอบถามอิทธิพลของลักษณะเป้าหมายใฝ่สัมฤทธิ์ ที่มีต่อแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาของนักกีฬาระดับอุดมศึกษา ของ คุณัตว์ พิธพรชัยกุล (2549: 71) มีค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .88 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ แจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ (%)ค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.) และทดสอบสมมุติฐานโดยใช้สถิติที (t-test Independent)

Full Text: PDF