สภาพและปัญหาการเตรียมทีมกีฬารักบี้ฟุตบอลเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38

ถกลศักดิ์ หังสาจล, เทเวศร์ พิริยะพฤนท์, ธงชัย เจริญทรัพย์มณี

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อทราบสภาพและปัญหาในการเตรียมทีมกีฬารักบี้ฟุตบอลของสถาบัน อุดมศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครัง้ที่ 38 ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วยด้านการคัดเลือกตัวนักกีฬา ด้านสถานที่และอุปกรณ์ในการฝึกซ้อม ด้านการฝึกซ้อม และด้านงบประมาณและสวัสดิการ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ฝึกสอนและนักกีฬารักบี้ฟุตบอลที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครัง้ที่ 38 จำนวน 304 คน โดยได้มาจากการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจงและการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสัมภาษณ์ผู้ฝึกสอน และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักกีฬาที่มีต่อสภาพและปัญหาการเตรียมทีมกีฬารักบี้ฟุตบอลเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ

Full Text: PDF