ระดับทักษะกีฬาฟุตบอลของนักเรียนชายช่วงชั้น ที่ 3 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2552

ธีระวัฒณ์ ฤทธิ์กิ่ง, ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์, นำชัย เลวัลย์

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาระดับทักษะฟุตบอลของนักเรียนชาย ช่วงชั้นที่ 3 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2552 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครัง้นี้เป็นนักเรียนชาย ช่วงชัน้ ที่ 3มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2552 จำนวน346 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขัน้ ตอน (Multi – Stage Random Sampling) แบบทดสอบทักษะฟุตบอล ของ ณัฐวุฒิ ปล้องเจริญ ประกอบด้วย การเดาะลูกฟุตบอล (Ball Control) การเตะลูกฟุตบอลกระทบฝาผนัง (Wall Volley) การโหม่งลูกฟุตบอล (Heading) การเตะลูกฟุตบอลโด่ง (Aerial Kick) การเลี้ยงลูกฟุตบอล (Dribbling) การยิงประตูฟุตบอล (Shooting) ได้ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุด ฐานนิยม มัธยฐานและคะแนนที่ผลการวิจัยพบว่า

1. ระดับทักษะฟุตบอลของนักเรียนชาย ช่วงชั้นที่ 3 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทราปีการศึกษา 2552 มีค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุด ฐานนิยม มัธยฐาน ของคะแนนในการทดสอบทักษะฟุตบอลแต่ละรายการตามลำดับ ดังนี้

1.1 ระดับทักษะการเดาะลูกฟุตบอล มีค่าเฉลี่ย = 121.29 ครั้ง ส่วนเบี่ยงเบมาตรฐาน = 33.67 คะแนนสูงสุด = 195 ครั้ง คะแนนต่ำสุด = 43 ครั้ง ฐานนิยม = 134 ครั้ง และมัธยฐาน = 123 ครั้ง

1.2 ระดับทักษะการเตะลูกฟุตบอลกระทบฝาผนัง มีค่าเฉลี่ย = 13.77 ครั้ง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 1.79 คะแนนสูงสุด = 19 ครั้ง คะแนนต่ำสุด =10 ครั้ง ฐานนิยม = 14 ครัง้ และมัธยฐาน = 14ครัง้

1.3 ระดับทักษะการโหม่งลูกฟุตบอล มีค่าเฉลี่ย = 7.27 ครั้ง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.00 คะแนนสูงสุด = 10 ครั้ง ค่าต่ำสุด = 5 ครั้ง ฐานนิยม = 8 ครั้ง และมัธยฐาน = 7 ครั้ง

1.4 ระดับทักษะการเตะลูกฟุตบอลโด่ง มีค่าเฉลี่ย = 9.67 ครั้ง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 2.31คะแนนสูงสุด = 19 ครั้ง คะแนนต่ำสุด = 5 ครั้ง ฐานนิยม = 12 ครั้ง และมัธยฐาน = 9 ครั้ง

1.5 ระดับทักษะการเลี้ยงลูกฟุตบอล มีค่าเฉลี่ย = 40.38 วินาที ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 9.82วินาที คะแนนสูงสุด = 67 วินาที คะแนนต่ำสุด = 20 วินาที ฐานนิยม = 34 วินาที และมัธยฐาน = 38 วินาที

1.6 ระดับทักษะการยิงประตูฟุตบอล มีค่าเฉลี่ย = 11.46 ครั้ง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 2.74 คะแนนสูงสุด = 18 ครั้ง คะแนนต่ำสุด = 6 ครั้ง ฐานนิยม = 12 ครั้ง และมัธยฐาน = 11.5 ครั้ง ตามลำดับ


Full Text: PDF