คุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของครูพลศึกษาตามความคิดเห็นของ ผู้บริหารและครูในโรงเรียนเครือสารสาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2552

ขจรเกียรติ ขุนชิต, ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์, นำชัย เลวัลย์

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาคุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของครูพลศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูในโรงเรียนเครือสารสาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2552 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ เป็นผู้บริหารและครูในโรงเรียนเครือสารสาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 301 คน จากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีค่าความเชื่อมั่น 0.91 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติt-test independent ผลการวิจัยพบว่า

1. คุณลักษณะที่เป็นจริงของครูพลศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูในโรงเรียนเครือสารสาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ0.59

2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูพลศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูในโรงเรียนเครือสารสาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57

3. เปรียบเทียบคุณลักษณะที่เป็นจริงของครูพลศึกษาในโรงเรียนเครือสารสาสน์ เขตกรุงเทพมหานครระหว่างความคิดเห็นของผู้บริหารกับครู แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. เปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูพลศึกษาในโรงเรียนเครือสารสาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างความคิดเห็นของผู้บริหารกับครู แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

5. เปรียบเทียบคุณลักษณะที่เป็นจริงของครูพลศึกษาในโรงเรียนเครือสารสาสน์ เขตกรุงเทพมหานครระหว่างความคิดเห็นของครูชายกับครูหญิง ไม่แตกต่างกัน

6. เปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูพลศึกษาในโรงเรียนเครือสารสาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างความคิดเห็นของครูชายกับครูหญิง ไม่แตกต่างกัน


Full Text: PDF