ความพึงพอใจในการเรียนรู้สาระพลศึกษาของนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 4 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2552

เกวรินทร์ สีมาพล, ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์, นำชัย เลวัลย์

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจในการเรียนรู้สาระพลศึกษาของนักเรียนช่วงชั้น ที่ 4 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2552 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้เป็นนักเรียนช่วงชั้น ที่ 4 ในสังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2552 จำนวน 420 คน เป็นชาย 210 คน หญิง 210 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified RandomSampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .97 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทำการเปรียบเทียบโดยทำการทดสอบค่าที (t-test Independent) วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) ผลการวิจัยพบว่า

1. ความพึงพอใจในการเรียนพลศึกษาของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2552 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x =3.80, S=0.39) เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านจุดมุ่งหมายของพลศึกษา ( x =3.75, S=0.49), ด้านเนื้อหาสาระหลักสูตร ( x =3.88, S=0.53), ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ( x =3.82, S=0.49), ด้านประสิทธิภาพครูผู้สอน ( x =3.68, S=0.50), ด้านสถานที่ อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก ( x =3.85, S=0.49) และ ด้านการวัดผลและประเมินผล (3.84, S=0.55)

2. ความพึงพอใจในการเรียนพลศึกษาของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2552 โดยรวมและรายด้าน นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

3. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการเรียนรู้สาระพลศึกษาของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2552 โดยรวม เพศชาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 (S=0.38) และเพศหญิงมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.79 (S=0.39) เมื่อทำการเปรียบเทียบพบว่า นักเรียนชายกับนักเรียนหญิง มีความพึงพอใจในการเรียนรู้สาระพลศึกษา ไม่แตกต่างกัน

4. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการเรียนรู้สาระพลศึกษาของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2552 จำแนกตามระดับชัน้ ปี โดยรวมพบว่า มัธยมศึกษาปีที่ 4 เท่ากับ3.75 (S=0.47) มัธยมศึกษาปีที่ 5 เท่ากับ 3.84 (S=0.33) และมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่ากับ 3.82 (S=0.34) เมื่อทำการ เปรียบเทียบพบว่า นักเรียนที่ศึกษาในระดับชัน้ ต่างกัน มีความพึงพอใจในการเรียนรู้สาระพลศึกษาโดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักเรียนที่ศึกษา ในระดับชัน้ ต่างกัน มีความพึงพอใจในการเรียนรู้สาระพลศึกษา ด้านการวัดผลและประเมินผล แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน


Full Text: PDF