ระดับสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา อายุ 13-18 ปี โรงเรียนหอวัง ปีการศึกษา 2553

ชนน์ชนก ปล่องทอง, วาสนา คุณาอภิสิทธิ์, นำชัย เลวัลย์

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและสร้างระดับสรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนหอวัง ตามระดับอายุ 13-18 ปี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชาย 600คน นักเรียนหญิง 600 คน รวมทัง้สิ้น 1,200 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของ ฟิตเนสแกรม (FITNESSGRAM) ประกอบด้วยรายการทดสอบ 5 รายการ คือ ดัชนีมวลกาย(BMI), นัง่งอตัวไปข้างหน้า, นอนงอตัว, ดันพื้น 90º , เดิน/วิ่ง 1.6 กิโลเมตร วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และคะแนนที (T-score)

ผลการวิจัยพบว่า

1. ระดับดัชนีมวลกายของนักเรียนชาย อายุ 13-18 ปี มีดังนี้

1.1 อายุ 13 ปี ระดับต่ำมาก 0% ระดับต่ำ 26% ระดับเหมาะสม 31% ระดับสูง 22% ระดับสูงมาก 21%
1.2 อายุ 14 ปี ระดับต่ำมาก 0% ระดับต่ำ 33% ระดับเหมาะสม 38% ระดับสูง 16% ระดับสูงมาก 13%
1.3 อายุ 15 ปี ระดับต่ำมาก 1% ระดับต่ำ 32% ระดับเหมาะสม 46% ระดับสูง 14% ระดับสูงมาก 7%
1.4 อายุ 16 ปี ระดับต่ำมาก 0% ระดับต่ำ 26% ระดับเหมาะสม 58% ระดับสูง 15% ระดับสูงมาก 1%
1.5 อายุ 17 ปี ระดับต่ำมาก 0% ระดับต่ำ 29% ระดับเหมาะสม 56% ระดับสูง 9% ระดับสูงมาก 6%
1.6 อายุ 18 ปี ระดับต่ำมาก 1% ระดับต่ำ 8% ระดับเหมาะสม 81% ระดับสูง 8% ระดับสูงมาก 2%

2. ระดับดัชนีมวลกายของนักเรียนหญิง อายุ 13-18 ปี มีดังนี้

2.1 อายุ 13 ปี ระดับต่ำมาก 0% ระดับต่ำ 32% ระดับเหมาะสม 43% ระดับสูง 17%ระดับสูงมาก 8%
2.2 อายุ 14 ปี ระดับต่ำมาก 0% ระดับต่ำ 31% ระดับเหมาะสม 38% ระดับสูง 27% ระดับสูงมาก 4%
2.3 อายุ 15 ปี ระดับต่ำมาก 1% ระดับต่ำ 34% ระดับเหมาะสม 51% ระดับสูง 12% ระดับสูงมาก 2%
2.4 อายุ 16 ปี ระดับต่ำมาก 0%ระดับต่ำ 29% ระดับเหมาะสม 62% ระดับสูง 8% ระดับสูงมาก 1%
2.5 อายุ 17 ปี ระดับต่ำมาก 0% ระดับต่ำ 30% ระดับเหมาะสม 58% ระดับสูง 8% ระดับสูงมาก 4%
2.6 อายุ 18 ปี ระดับต่ำมาก 3% ระดับต่ำ 36% ระดับเหมาะสม 54% ระดับสูง 6% ระดับสูงมาก 1%

3. ระดับสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ รวมทุกรายการ ของนักเรียนชายอายุ 13 - 18 ปี มีค่าดังนี้

3.1 อายุ 13 ปี ระดับสูงมาก คะแนนทีตัง้แต่ 74 ขึ้นไป ระดับสูงมีคะแนนทีระหว่าง
62 – 73 ระดับปานกลางมีคะแนนทีระหว่าง 39 – 61 ระดับต่ำมีคะแนนทีระหว่าง
27 – 38 ระดับต่ำมากมีคะแนนทีตัง้แต่ 26 ลงมา
3.2 อายุ 14 ปี ระดับสูงมาก คะแนนทีตัง้แต่ 72 ขึ้นไป ระดับสูงมีคะแนนทีระหว่าง
61 – 71 ระดับปานกลางมีคะแนนทีระหว่าง 40 – 60 ระดับต่ำมีคะแนนทีระหว่าง
29 – 39 ระดับต่ำมากมีคะแนนทีตัง้แต่ 28 ลงมา
3.3 อายุ 15 ปี ระดับสูงมาก คะแนนทีตัง้แต่ 72 ขึ้นไป ระดับสูงมีคะแนนทีระหว่าง
61 – 71 ระดับปานกลางมีคะแนนทีระหว่าง 40 – 60 ระดับต่ำมีคะแนนทีระหว่าง
29 – 39 ระดับต่ำมากมีคะแนนทีตัง้แต่ 28 ลงมา
3.4 อายุ 16 ปี ระดับสูงมาก คะแนนทีตัง้แต่ 72 ขึ้นไป ระดับสูงมีคะแนนทีระหว่าง
61 – 71 ระดับปานกลางมีคะแนนทีระหว่าง 40 – 60 ระดับต่ำมีคะแนนทีระหว่าง
29 – 39 ระดับต่ำมากมีคะแนนทีตัง้แต่ 28 ลงมา
3.5 อายุ 17 ปี ระดับสูงมาก คะแนนทีตั้งแต่ 72 ขึ้นไป ระดับสูงมีคะแนนทีระหว่าง
61 – 71 ระดับปานกลางมีคะแนนทีระหว่าง 40 – 60 ระดับต่ำมีคะแนนทีระหว่าง
29 – 39 ระดับต่ำมากมีคะแนนทีตัง้แต่ 28 ลงมา
3.6 อายุ 18 ปี ระดับสูงมาก คะแนนทีตัง้แต่ 74 ขึ้นไป ระดับสูงมีคะแนนทีระหว่าง 62 – 73 ระดับปานกลางมีคะแนนทีระหว่าง 39 – 61 ระดับต่ำมีคะแนนทีระหว่าง 27 – 38 ระดับต่ำมากมีคะแนนทีตัง้แต่ 26 ลงมา

4. ระดับสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ รวมทุกรายการ ของนักเรียนหญิงอายุ 13 - 18 ปี มีค่าดังนี้

4.1 อายุ 13 ปี ระดับสูงมาก คะแนนทีตัง้แต่ 70 ขึ้นไป ระดับสูงมีคะแนนทีระหว่าง
60 – 69 ระดับปานกลางมีคะแนนทีระหว่าง 41 – 59 ระดับต่ำมีคะแนนทีระหว่าง
31 – 40 ระดับต่ำมากมีคะแนนทีตัง้แต่ 30 ลงมา
4.2 อายุ 14 ปี ระดับสูงมาก คะแนนทีตัง้แต่ 72 ขึ้นไป ระดับสูงมีคะแนนทีระหว่าง
61 – 71 ระดับปานกลางมีคะแนนทีระหว่าง 40 – 60 ระดับต่ำมีคะแนนทีระหว่าง
29 – 39 ระดับต่ำมากมีคะแนนทีตัง้แต่ 28 ลงมา
4.3 อายุ 15 ปี ระดับสูงมาก คะแนนทีตัง้แต่ 70 ขึ้นไป ระดับสูงมีคะแนนทีระหว่าง
60 – 69 ระดับปานกลางมีคะแนนทีระหว่าง 41 – 59 ระดับต่ำมีคะแนนทีระหว่าง
31 – 40 ระดับต่ำมากมีคะแนนทีตัง้แต่ 30 ลงมา
4.4 อายุ 16 ปี ระดับสูงมาก คะแนนทีตัง้แต่ 72 ขึ้นไป ระดับสูงมีคะแนนทีระหว่าง
61 – 71 ระดับปานกลางมีคะแนนทีระหว่าง 40 – 60 ระดับต่ำมีคะแนนทีระหว่าง
29 – 39 ระดับต่ำมากมีคะแนนทีตัง้แต่ 28 ลงมา
4.5 อายุ 17 ปี ระดับสูงมาก คะแนนทีตัง้แต่ 72 ขึ้นไป ระดับสูงมีคะแนนทีระหว่าง
61 – 71 ระดับปานกลางมีคะแนนทีระหว่าง 40 – 60 ระดับต่ำมีคะแนนทีระหว่าง
29 – 39 ระดับต่ำมากมีคะแนนทีตัง้แต่ 28 ลงมา
4.6 อายุ 18 ปี ระดับสูงมาก คะแนนทีตัง้แต่ 70 ขึ้นไป ระดับสูงมีคะแนนทีระหว่าง
60 – 69 ระดับปานกลางมีคะแนนทีระหว่าง 41 – 59 ระดับต่ำมีคะแนนทีระหว่าง
31 – 40 ระดับต่ำมากมีคะแนนทีตัง้แต่ 30 ลงมา

 


Full Text: PDF