การศึกษาการใช้เวลาว่างเพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ศักดิภัทร์ เฉลิมพุฒิพงศ์

Abstract


บทความนี้ มีเป้าหมายเพื่อ อธิบายถึง การศึกษาการใช้เวลาว่าง และแหล่งการเรียนรู้ในการใช้เวลาว่างที่มีบทบาทต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ผู้เรียบเรียงได้เสนอเป็น 4 องค์ประกอบของแหล่งเรียนรู้ในการใช้เวลาว่างที่มีความสัมพันธ์กับการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ซึ่งได้แก่ การเรียนรู้ของแต่ละบุคคลในการใช้เวลาว่างสถาบันครอบครัวกับการศึกษาการใช้เวลาว่าง สถาบันการศึกษากับการศึกษาการใช้เวลาว่างและสถาบันสังคมกับการศึกษาการใช้เวลาว่าง โดยทุกแหล่งองค์ประกอบในการใช้เวลาว่าง เป็นกระบวนการเสริมสร้างความรู้ ทักษะรวมถึงมวลประสบการณ์ซึ่งสิง่เหล่านี้สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและเสริมสร้างการมีคุณภาพชีวิตที่ดี อีกทั้งถ้าบุคคลใดตระหนักรู้ในการใช้เวลาว่างนับได้ว่าบุคคลผู้นั้นมีเครื่องมือที่ดี ที่จะส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

Full Text: PDF