การเล่น... การเพิ่มคุณค่าและความหมายให้แก่ชีวิต

สมควร โพธิ์ทอง

Abstract


จากประสบการณ์ในการสอนสาขานันทนาการและการเป็นวิทยากรที่ผ่านมา เมื่อถามความหมาย คำว่า “การเล่น” กับใครก็ตาม คำตอบที่ได้รับจากคนส่วนใหญ่มักจะให้คำตอบว่า การทำอะไรที่ไม่จริงจัง การทำเล่นๆ ทำเพื่อสนุก อะไรก็ตามที่ทำแล้วสนุก ไม่ตัง้ ใจทำ แล้วท่านผู้อ่านคิดคำตอบไว้ในใจอย่างไร?

Full Text: PDF