Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

-

-, -

C

Chythawin, Borworn

E

Evans, David

L

Little, Cathy
Lukkhanasriwong, Chaoprapha

S

Songsirisak, Prommin

T

Tham-ngarn, Chalermphong

V

Vibulpatanavong, Kanokporn

กรรณาริก, พูลสุข
กรีทอง, เวธนี
กล่อมแสง, ขวัญประภา
กองบรรณาธิการ, กระบวนการ
กองบรรณาธิการ, กระบวนการพิจารณา
กองบรรณาธิการ, กองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ, บรรณธิการ
กองบรรณาธิการ, รูปแบบการเขียนบทความ
กองบรรณาธิการ, สารบัญ
กองบรรณาธิการ, แนะนำหนังสือ
กอมณี, สมคิด
กาญจนสำราญวงศ์, ปรีดาภรณ์
กานต์รวีกุลธนา, ณัฐรฐนนท์
กำภู ณ อยุธยา, ภารดี
กิตติวิมลชัย, ภาวนา
กุละศิริมา, เรณุมาศ
กู่คำ, พระมหาบัญชา

ขจรศิลป์, บุญเรียง
ขจรศิลป์, สำเนาว์
ขวัญมา, เกษร
ขำวงษ์, พินิจ

คงช่วย, รุจิราพรรณ
คงมนต์, ศิริลักษณ์
คงมาลัย, อรพรรณ
คณะ, และ
คนึงเหตุ, ทัศไนย
คลังพหล, กันต์ฤทัย
คลี่ฉายา, รจนา
คล้ายสุบรรณ, จิตต์วิมล
คำแก้ว, ศราวุธ
คูเจริญไพศาล, น้ำฝน

งามกนก, สุเมธ

จงจิตร ศิริจิรกาล, วีรวรรณ
จักษ์ตรีมงคล, อุไร
จันดาบุตร, วิจิตร
จันทร, เอื้ออารี
จันทราวุฒิกร, ภัทร์ศยา
จันทร์ยิหวา, นายิกา
จันทร์เฮง, สุวัฒน์ชัย
จันทร์ไทยศรี, กำไลทอง
จันเต, เกียรติภูมิ
จามจุรี, ดนุลดา
จารุเพ็ง, มณฑิรา
จำแนกสาร, ศิริรัตน์
จิตวิริยธรรม, ธีราภรณ์
จินดานิล, สุจิตรา
จิโรจพันธุ์, วัสส์พร
จิโรภาสวรพงศ์, ปุณยวีย์
จุลรัตน์, พาสนา

ฉัตรกมลทัศน์, สรภัคสรณ์
ฉัตรศุภกุล, คมเพชร
ฉัตรศุภกุล, คมเพชร์

ชมชื่น, ยุวดี
ชัชพงศ์, พัฒนา
ชัยชมชื่น, สุธิดา
ชัยชาญ, กนกวรรณ
ชัววัลลี, วิลาสลักษณ์
ชินกร, พิชิต
ชินพฤทธิวงศ์, มะลิ
ชุมทอง, สุมล
ชุมสาย ณ อยุธยา, จิตต์ภิญญา
ชูกลิ่น, จักรพันธ์
ชูจินดา, จุฑามาศ
ชูชาติ, สมชาติ
ช่วยทุกข์เพื่อน, ธันยากร
ช่อคง, จุฑามาศ
ช่อสูงเนิน, ญาณี

ดงเจริญ, นิชานันท์
ด่านสิริสุข, วิลาวัลย์

ตระการไพโรจน์, อรุณี
ตระกูลเมฆี, น้ำทิพย์
ตัณฑ์จิตานนท์, พรหทัย
ตันเจริญทรัพย์, ณัฐพล
ตั้งประพฤติดี, นฤมล
ตั้งสมวรพงษ์, สุวพร
ตั้งอุทัยเรือง, ธวัชชัย

ถีอาสนา, ปิยศักดิ์

ทฤษณาวดี, มณีภรณ์
ทองคำบรรจง, เสกสรรค์
ทองงาม, พิสิษฐ์
ทองนุช, สมศรี
ทองฤกษ์ฤทธิ์, อรทัย
ทองสุทธิ์, วิภาส
ทองส่งโสม, ยุพิน
ทองไทย, วรเกียรติ
ทองไทย, วสันต์
ทัศนศรี, พัชรศิริ
ทานาค, เอกรัตน์
ทาราศรี, พระจักรพงษ์
ทุงจันทร์, ทรงศักดิ์
ท้าวโสม, เนตรราตรี

ธงภักดี, ลลิตา
ธรรมทัศนานนท์, สุธรรม
ธรรมบำรุง, สุนทรีพร
ธรรมโวหาร, สุรางค์
ธีระวณิชตระกูล, สฎายุ

นรดี, ธีรศักดิ์
นวนแก้ว, จิต
นักบุญ, จินตนา
นันทาภินัย, นาถวดี
นัยพัฒน์, องอาจ
นามสว่าง, แรกขวัญ
นิยมธรรม, อรอนงค์
นิยมะจันทร์, ระติกรณ์
นิเวศน์วรการ, ณัฐนันท์
น้ำทิพย์, สมฤทัย

บรรณาธิการ, กองบรรณาธิการ
บรรณาธิการ, บรรณิธิการแถลง
บรรณเกียรติ, พรรณวิภา
บริบูรณ์, กัมปนาท
บัวขาว, ฐาสินี
บัวภา, ทัศณียา
บัวสุวรรณ, พร้อมพิไล
บุญกาญจน์, ฑมลา
บุญช่วยธนาสิทธิ์, กรัณฑรัตน์
บุญถนอม, จิตราภรณ์
บุญธิมา, ราชันย์
บุญประกอบ, มนัส
บุญมี, จิรวรรณ
บุญมี, ธวัชชัย
บุญแฝง, วรารัตน์
บุญโสม, พัชรี
บุตรรักษ์, ธิดา
บ้านแสน, สิรินพร

ปกครอง, พรปณต
ประจงศักดิ์, สุธี
ประทุมทอง, วันเพ็ญ
ประวัติรุ่งเรือง, สิทธิพร
ประสงค์พร, พรพิมล
ประสงค์สุข, จร
ปราณีสร, สาลินี
ปรารภ, พระบุญส่ง
ปลอดโปร่ง, วรรณิศา
ปวีณบำเพ็ญ, พวงผกา
ปั้นพุ่มโพธิ์, นฏกร
ปานสัมฤทธิ์, บัณฑิต
ปานเปรม, หฤทัย
ปินชัย, เพียรศิลป์
ปิยะพิมพลสิทธิ์, ฉัตรศิริ
ปิ่นเจริญ, สุวรี

ผลาวรรณ์, อำภารัตน์
ผาด่าน, รวิพร
ผามั่น, นารี

พงศ์วิรัตน์, นิภา
พงษ์เจริญ, ชมแข
พรนภดล, ชาญวิทย์
พรพจน์ธนมาศ, วีระยุทธ
พรมสุวรรณ์, ทวีศิลป์
พรรณฑูล, นงค์นุช, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พรหมทัศนานนท์, เพียงใจ
พราหมณ์ศิริ, รัตน์ชนก
พฤกษ์ประมูล, ชนินันท์
พลรักษ์, มณฑา
พลหาญ, นรากร
พลอยดวงรัตน์, จารุวรรณ
พลอยสด, สุทธิพงษ์
พลับแดง, สุนันทา
พลไชย, บรรจง
พัฒนเกียรติ, สุวิสา
พัฒน์ญานนท์, ปัญจพัฒน์
พิกุลเทพ, นิรุทธิ์
พิทักษา, วิลัยพร
พีระพันธุ์, นัทธีรัตน์
พุทธรักษา, ลัดดาวัลย์
พุทธิศรี, สุวรรณี
พูลสุวรรณ, ศิริยุภา

ภัคภิญโญ, อาภา
ภามาศ, สุนิสา
ภาษีผล, โชติกา
ภูรีพงศ์, กฤษณ์
ภูหงษ์ทอง, ชนัดดา
ภู่ตระกูล, กิติยานภาลัย
ภู่ศิลป์, เพ็ญพักตร์

มณีศรีขำ, ทศวร
มรุธานินทร์, ปรเมษฐ์
มหาวิจิตร, พงศธร
มั่นคง, ชัยอนันต์
มานะกุล, กันตยา
มาลัยเถาว์, ธารารัตน์
มิตรานันท์, ชนิดา
มีพึ่ง, ทิพวรรณ
ม่วงแนม, วาสนา

ยงศร, จตุพล
ยวนชื่น, ภัทราวดี
ยอดฉิม, สุวรีย์
ยังวราสวัสดิ์, รพีพงค์

รวยอาจิณ, ชวลิต
รอดบำเรอ, อภิสิทธิ์
รักงาม, ชัยพจน์
รักษ์เผ่า, ละเอียด
รักเลี้ยง, ประภาพรรณ
รัตนวิชช์, เสาวลักษณ์
รัตนะ, ไกรวัลย์
รัตนโรจน์สกุล, พิศมัย
รามฤทธิ, สุมาลี
รุจิเสถียรทรัพย์, ธันยา
รุ่งหัวไผ่, รุจิรัตน์
รุ่งเรืองสินงาม, ศิริภัทร์

ละออปักษิณ, จิณดิษฐ์
ลังกา, พรชุลี
ลังกา, วิไลลักษณ์
ลัภนโชคดี, วารุณี
ลิประเสริฐ, อดิศร
ลิ่มสืบเชื้อ, ชณภัช
ลิ้มพรเสมานนท์, ศิริพงษ์
ลี้สกุล, ณัฐิกา

วงศ์สร้างทรัพย์, ศุภวรรณ
วงศ์โสธร, อัจฉรา
วงษ์นาม, ไพรัตน์
วงษ์รักษา, คมศร
วงษ์สะพาน, มนตรี
วงษ์อยู่น้อย, สมสรร
วงษ์ใหญ่, ปิยวดี
วรคุณพิเศษ, ณัตพร
วราสุนันท์, พินดา
วรเจริญศรี, สกล
วัฒนะรัตน์, ประพิมพ์พงศ์
วัฒนา, ดำรงค์
วัฒนาณรงค์, อัจฉรา
วัฒนเสรี, วงษ์สถิตย์
วันสุดล, สุวิชา
วารสารวิจัยทางการศึกษา, กระบวนการพิจารณาบทความ
วารสารวิจัยทางการศึกษา, กองบรรณาธิการ
วารสารวิจัยทางการศึกษา, บรรณาธิการ
วารสารวิจัยทางการศึกษา, บรรณาธิการแถลง
วารสารวิจัยทางการศึกษา, รูปแบบการเขียนบทความ
วารสารวิจัยทางการศึกษา, สารบัญ
วารสารวิจัยทางการศึกษา, แนะนำหนังสือ
วาสสามัคคี, ปัทมา
วิชยานุวัติ, อำนาจ
วิบูลพัฒนะวงศ์, กนกพร
วีระนาคินทร์, เนติรัฐ

ศรีคำ, พัชรินทร์
ศรีจันทร์, กุณฑลีพร
ศรีทอง, มยุรี
ศรีประเสริฐภาพ, ขวัญหญิง
ศรีวะรมย์, เกตุจันทร์ฑา
ศรีวันยงค์, ศิริพันธ์
ศรีสวัสดิ์, ดร.พัชราภรณ์
ศรีสวัสดิ์, พัชราภรณ์
ศรีอรุณรัศมี, แจ่มจันทร์
ศรีไพโรจน์, นิภา
ศลโกสุม, สุนันท์
ศักดิ์ศิริผล, ดารณี
ศักดิ์ศิริสัมพันธ์, ชาญชัย
ศิระวงษ์, นฤมล
ศิรินุพงศ์, ภานุวัฒน์
ศิริพละ, วรรณภร
ศิริวรรณบุศย์, พรรณทิพย์
ศุภจรรยา, พฤหัส

สกุลคู, จารุวรรณ
สดคมขำ, จำนง
สถาพรวจนา, ศักดา
สถิตภาคีกุล, อภิณห์พร
สถิตย์ภาคีกุล, อภิณห์พร
สมนา, ฬิฏา
สมบูรณ์, พรพรรณ์
สมบูรณ์, พัชรินทร์
สมพงษ์ธรรม, เจริญวิชญ์
สมมิตร, รังรอง
สมศักดิ์, มลิวัลย์
สร้วงสุวรรณ, จุฑาทิพย์
สหพัฒนสมบัติ, กัญจน์โชติ
สองสีดา, ปริญญา
สอนสังข์, จิณัฐตา
สอนสุภาพ, กันยารัตน์
สัจจพิบูล, ศุภวรรณ
สิงคลีประภา, รุ่งอรุณ
สิงห์ครุธ, วีระพงษ์
สิทธิจันทร์, กมลาภรณ์
สิทธิสมบูรณ์, มนสิช
สิทธิอมร, พีระพงษ์
สิทธิอมร, สุรสิทธิ์
สินธุศิริ, พยอม
สีตะธนี, ปาจรีย์พร
สีเขียว, ดวงใจ
สีแสด, รัฐพงศ์
สุขสบาย, จุลศักดิ์
สุชีวะ, ศิริเดช
สุดจินดา, ณัฐวัตร
สุดมุต, ชลธิชา
สุตานันต์, พิมพ์พธู
สุทธิสาคร, อุสา
สุธรรมรักษ์, สุชาดา
สุธาสิโนบล, กิตติชัย
สุพรรณรัตน์, สุกัญญา
สุภาพ, วรวุฒิ
สุรรณณัฐโชติ, รพีพรรณ
สุวทันพรกูล, อิทธิพัทธ์
สุวรรณโคตร, นิรมล
สู้รักษา, นันทา

หงวนตัด, นันทา
หยกสุริยันต์, สร้อยทอง
หรรษาภิรมย์โชค, พัทธนันท์
หลานไทย, นิติยา
หอมฤทธิ์, สุพรรษา
หัตถศักดิ์, มนัสนันท์

อดิภัทรนันท์, นิธิดา
อนันต์นาวี, ภารดี
อภินันทเวช, สุพร
อยู่สุข, วิทยา
อยู่ในศิล, วัยวุฑฒ์
อยู่ในศีล, วัยวุฑฒ์
อรรถศิริ, อนุสรณ์
อรุณไพโรจน์, รุ่งแสง
อังคะนาวิน, กิตติศักดิ์
อัตถาผล, กิตติ
อัสสพันธุ์, สุรวิทย์
อาจรักษา, อิทธิญา
อารยะวิญญู, ผดุง
อิชิดะ, ศรัญญา
อินทรเกษม, ศิริรัตน์
อินทะเนตร, น้ำผึ้ง
อิศรางกูร ณ อยุธยา, อรชา
อิสสระพงศ์เผ่า, ภาณุวัต
อึ้งอำพร, จุฑามาศ
อุดมพิริยะศักย์, สุวิมล
อุทธโยธา, สมเกตุ
อุปนันท์, เผชิญ
อ่อนมิ่ง, ฤทธิชัย
อ่อนโคกสูง, ชูชีพ

เกตุมาลา, สุรภา
เกตุแก้ว, อภิโชติ
เกษมสวัสดิ์, ดิศกุล
เกิดพิทักษ์, ผ่องพรรณ
เก้าเอี้ยน, กิติยา
เขมะเพชร, ศิริมา
เครือหงส์, ทักษิณา
เงินยวง, สุนีย์
เจริญสุข, อรอุมา
เจริญสุขพลอยผล, เบญจมาส
เจียระพงษ์, อรพินท์
เจือไทย, จิตติมา
เฉียบแหลม, อรอนงค์
เชาว์เฉลิมกุล, ณัฐธยาน์
เชื้อชัย, สุมาลี
เซมรัมย์, วิโรจน์
เตียวตระกูล, อาพัทธ์
เทบำรุง, พิเชษฐ
เทพมณี, มาลา
เทพรักษ์, ผกากรอง
เทียมธรรม, ธัชทฤต
เปรมปรีดิ์, ปุณยวัจน์
เป้ย, ชูผิง
เพชรธนู, ณัฐา
เพชรมาลัยกุล, ธีระภาพ
เพียซ้าย, ขวัญ
เพียรค้า, ธนลาวัณย์
เพ็งศรี, กฤษณพันธ์
เฟื่องฟู, พงศ์รัศมิ์
เมาไธสง, จิตฤทัย
เมืองจีน, ชบา
เมืองนาโพธิ์, สุธีรา
เรืองกิจจานันท์, อดิสรณ์
เลี้ยงพานิชย์, ศันสนีย์
เศรษฐจันทร, ภาณุมาส
เศรษฐชัยบดี, ดารัตน์
เสรี, พัชรินทร์
เสิงขุนทด, สัญญาพร
เสือคำราม, มยุรี
เหมะประสิทธิ์, สุนีย์
เอกวรางกูร, พิกุล
เอกะกุล, ธีรวุฒิ
เอื้อวงศ์, สุภัทรา

แก้วกียูร, ปัญญา
แก้วอ่ำ, ระพีพัฒน์
แก้วเนียม, มณีนาถ
แจ่มทิม, เนติยา
แซ่ลี้, สมภพ
แตงทรัพย์, วรรณิสา
แผลงศร, รุ่งฤดี
แพงป้อง, รักษ์สิริ
แย้มยี่สุ่น, กาญจนา
แย้มรุ่ง, รุ่งทิวา
แสงสิน, นันทิยา
แสงหล่อ, แกมกาญจน์
แสนราช, จรัญ
แสนอุบล, ครรชิต

โฉมงาม, นวรัตน์
โชคธนินกุล, ณภัทร
โตจินดา, ณัลลิกา
โตบัว, สุนทรา
โบษกรนัฏ, แกมแก้ว
โปณะทอง, จักรกฤษณ์
โพธิสาร, ไพฑูรย์
โพธิสุข, อรรณพ
โพธิ์ศรีขาม, ลำไพ
โพนน้อย, วรินทร
โมราบุญ, วรรณิศา
โยเหลา, ดุษฎี
โรจนวณิชชากร, ปานจิต
โรจนสังวร, ธันยพร
โรจน์รัตนวานิชย์, นิตย์
โลหิตวิเศษ, สนอง
โสตทิพย์, นิตยา

ใจตุ้ย, ศิวพร

ไชยยะ, สุบิน
ไชยสังข์, สุพจน์
ไชยโส, พรทิพย์

    


คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ : 02649-5000 ต่อ 15509  โทรสาร : 0-2260-0124
E-mail : somwan237@gmail.com
ข้อมูลวารสารเพิ่มเติม คลิ๊ก
วารสารออกเผยแพร่ : วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มศว