Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

-

-, -

C

Chythawin, Borworn

D

Dong, Dongsheng

E

Evans, David

H

Harachai, Kaesalak
Humphrey, Robin

L

Li, Min
Little, Cathy
Lukkhanasriwong, Chaoprapha

S

Songsirisak, Prommin

T

Tham-ngarn, Chalermphong

U

Unkong, Thidawan

V

Vibulpatanavong, Kanokporn

กมล, ณัชชา
กรรณาริก, พูลสุข
กรีทอง, เวธนี
กล่อมแสง, ขวัญประภา
กองบรรณาธิการ, กระบวนการ
กองบรรณาธิการ, กระบวนการพิจารณา
กองบรรณาธิการ, กระบวนการพิจารณาบทความ
กองบรรณาธิการ, กองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ, กองบรรณาธิการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
กองบรรณาธิการ, บทบรรณาธิการแถลง
กองบรรณาธิการ, บรรณธิการ
กองบรรณาธิการ, รูปแบบการเขียนบทความ
กองบรรณาธิการ, รูปแบบการเขียนบทความในวารสารวิจัยทางการศ
กองบรรณาธิการ, สารบัญ
กองบรรณาธิการ, ส่วนนำวารสาร
กองบรรณาธิการ, แนะนำหนังสือ
กอมณี, สมคิด
กังวานกนก, สุจารี
กาญจนสำราญวงศ์, ปรีดาภรณ์
กานต์รวีกุลธนา, ณัฐรฐนนท์
การภักดี, ลินดา
กำภู ณ อยุธยา, ภารดี
กิตติวิมลชัย, ภาวนา
กิติญาณุสันต์, รุ่งฟ้า
กุลนภาดล, เพ็ญนภา
กุละศิริมา, เรณุมาศ
กู่คำ, พระมหาบัญชา

ขจรศิลป์, บุญเรียง
ขจรศิลป์, สำเนาว์
ขยันกิจ, ศศิลักษณ์
ขวัญมา, เกษร
ขำวงษ์, พินิจ

คงช่วย, รุจิราพรรณ
คงมนต์, ศิริลักษณ์
คงมาลัย, อรพรรณ
คชพงษ์, นลินทิพย์
คณะ, และ
คนึงเหตุ, ทัศไนย
ครามานนท์, สิทธิพร
ครุฑเมือง, สนม
คลังพหล, กันต์ฤทัย
คลี่ฉายา, รจนา
คล้ายสุบรรณ, จิตต์วิมล
คัมภิรานนท์, อสมา
คำปัญญา, ศิรินภา
คำมณีจันทร์, พัฒนศักดิ์
คำแก้ว, ศราวุธ
คูเจริญไพศาล, น้ำฝน

งามกนก, สุเมธ

จงจิตร ศิริจิรกาล, วีรวรรณ
จตุรภัทรไพบูลย์, อชิรญา
จักษ์ตรีมงคล, อุไร
จันดาบุตร, วิจิตร
จันทดิษฐ, ไพลิน
จันทร, เอื้ออารี
จันทรา, ชานนท์
จันทราวุฒิกร, ภัทร์ศยา
จันทร์ยิหวา, นายิกา
จันทร์เสม, สินชัย
จันทร์เฮง, สุวัฒน์ชัย
จันทร์ไทยศรี, กำไลทอง
จันเต, เกียรติภูมิ
จามจุรี, ดนุลดา
จารุเพ็ง, มณฑิรา
จำแนกสาร, ศิริรัตน์
จิตต์อารี, รัชภาคย์
จิตวิริยธรรม, ธีราภรณ์
จินดานิล, สุจิตรา
จิรังนิมิตสกุล, พชรพรรณ
จิโรจพันธุ์, วัสส์พร
จิโรภาสวรพงศ์, ปุณยวีย์
จุลรัตน์, พาสนา

ฉัตรกมลทัศน์, สรภัคสรณ์
ฉัตรศุภกุล, คมเพชร
ฉัตรศุภกุล, คมเพชร์
ฉันทนารุ่งภักดิ์, กนกพร

ชมชื่น, ยุวดี
ชมภูคำ, พิชญ์สินี
ชะเนติยัง, เด่น
ชัชพงศ์, พัฒนา
ชัยชมชื่น, สุธิดา
ชัยชาญ, กนกวรรณ
ชัยยาณะ, เกียรติศักดิ์
ชัววัลลี, วิลาสลักษณ์
ชาญกิจ, มัทนา
ชินกร, พิชิต
ชินพฤทธิวงศ์, มะลิ
ชุมทอง, สุมล
ชุมสาย ณ อยุธยา, จิตต์ภิญญา
ชูกลิ่น, จักรพันธ์
ชูจินดา, จุฑามาศ
ชูชาติ, สมชาติ
ชูแก้ว, ดาราวดี
ช่วยทุกข์เพื่อน, ธันยากร
ช่อคง, จุฑามาศ
ช่อสูงเนิน, ญาณี

ดงเจริญ, นิชานันท์
ดิลกสัมพันธ์, ปิยวัตน์
ด่านสิริสุข, วิลาวัลย์
ด้วงวิเศษ, บุญล้อม

ตระการไพโรจน์, อรุณี
ตระกูลเมฆี, น้ำทิพย์
ตัณฑ์จิตานนท์, พรหทัย
ตันเจริญทรัพย์, ณัฐพล
ตั้งคุณานันต์, ปริยาภรณ์
ตั้งประพฤติดี, นฤมล
ตั้งพิทักษ์ไพบูลย์, อัมรัตน์
ตั้งสมวรพงษ์, สุวพร
ตั้งอุทัยเรือง, ธวัชชัย
ตาแม่ก๋ง, อภิรักษ์
ตุ้มทอง, ดำรงค์
ต้นไฮ, จารินิด

ถนอมชาติ, วราลี
ถีอาสนา, ปิยศักดิ์

ทนงกิจ, เมทินี
ทรัพย์วิระปกรณ์, วรากร
ทฤษณาวดี, มณีภรณ์
ทองคำบรรจง, เสกสรรค์
ทองงาม, พิสิษฐ์
ทองนุช, สมศรี
ทองฤกษ์ฤทธิ์, อรทัย
ทองสอน, ปริญญา
ทองสุทธิ์, วิภาส
ทองส่งโสม, ยุพิน
ทองไทย, วรเกียรติ
ทองไทย, วสันต์
ทัศนศรี, พัชรศิริ
ทานาค, เอกรัตน์
ทาราศรี, พระจักรพงษ์
ทุงจันทร์, ทรงศักดิ์
ทุมมาพันธ์, พลรพี
ท้าวโสม, เนตรราตรี

ธงภักดี, ลลิตา
ธนวุฒพรพินิจ, สิริกาญจน์
ธนเศรษฐกร, ปนัดดา
ธรรมทัศนานนท์, สุธรรม
ธรรมบำรุง, สุนทรีพร
ธรรมโวหาร, สุรางค์
ธะนะเนตร, ปฐมชัย
ธีระวณิชตระกูล, สฎายุ

นรดี, ธีรศักดิ์
นวนแก้ว, จิต
นักบุญ, จินตนา
นันทาภินัย, นาถวดี
นันที, ศักดินาภรณ์
นัยพัฒน์, องอาจ
นาคะเสถียร, กุลธิดา
นามสว่าง, แรกขวัญ
นิยมธรรม, อรอนงค์
นิยมะจันทร์, ระติกรณ์
นิวัตร, พัชรียา
นิเวศน์วรการ, ณัฐนันท์
นุชกระโทก, ชื่นตา
นุชมี, นุชนาถ
น้ำทิพย์, สมฤทัย

บรรณาธิการ, กองบรรณาธิการ
บรรณาธิการ, บรรณิธิการแถลง
บรรณเกียรติ, พรรณวิภา
บริบูรณ์, กัมปนาท
บวรกิติวงศ์, สุชาดา
บัวขาว, ฐาสินี
บัวภา, ทัศณียา
บัวสุวรรณ, พร้อมพิไล
บางวิเศษ, สุชาติ
บุญกาญจน์, ฑมลา
บุญช่วยธนาสิทธิ์, กรัณฑรัตน์
บุญถนอม, จิตราภรณ์
บุญธิมา, ราชันย์
บุญประกอบ, มนัส
บุญผดุง, สุทธิพงศ์
บุญมี, จิรวรรณ
บุญมี, ธวัชชัย
บุญแฝง, วรารัตน์
บุญโสม, พัชรี
บุณยะวันตัง, พุทธประวีณ์
บุตรน้อย, กมลรรณ
บุตรพรม, นรินทร์
บุตรรักษ์, ธิดา
บ้านแสน, สิรินพร

ปกครอง, พรปณต
ประจงศักดิ์, สุธี
ประจันบาน, ปกรณ์
ประดับเวทย์, รัฐพล
ประทุมทอง, วันเพ็ญ
ประวัติรุ่งเรือง, สิทธิพร
ประสงค์พร, พรพิมล
ประสงค์สุข, จร
ประสิทธิธัญกิจ, พัชนี
ปราณีสร, สาลินี
ปรารภ, พระบุญส่ง
ปลอดโปร่ง, วรรณิศา
ปลัดกอง, นพมาศ
ปวีณบำเพ็ญ, พวงผกา
ปั้นพุ่มโพธิ์, นฏกร
ปาณาวงษ์, ชำนาญ
ปานสัมฤทธิ์, บัณฑิต
ปานเปรม, หฤทัย
ปาลี, ปรียานุช
ปินชัย, เพียรศิลป์
ปิยะพิมพลสิทธิ์, ฉัตรศิริ
ปิ่นเจริญ, สุวรี
ปุณขันธ์, วัชรี

ผลาวรรณ์, อำภารัตน์
ผาด่าน, รวิพร
ผามั่น, นารี

ฝักเจริญผล, วิทัศน์

พงศ์วิรัตน์, นิภา
พงษ์เจริญ, ชมแข
พรนภดล, ชาญวิทย์
พรพจน์ธนมาศ, วีระยุทธ
พรมสุวรรณ์, ทวีศิลป์
พรมเมืองคุณ, สุขุม
พรรณฑูล, นงค์นุช, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พรหมทัศนานนท์, เพียงใจ
พระใหญ่, นฤมล
พราหมณ์ศิริ, รัตน์ขนก
พราหมณ์ศิริ, รัตน์ชนก
พรเวียง, สุบัน
พฤกษ์ประมูล, ชนินันท์
พลมณี, ศรีวิไล
พลรักษ์, มณฑา
พลหาญ, นรากร
พลอยดวงรัตน์, จารุวรรณ
พลอยสด, สุทธิพงษ์
พลับแดง, สุนันทา
พลไชย, บรรจง
พัฒนเกียรติ, สุวิสา
พัฒน์ญานนท์, ปัญจพัฒน์
พันธะลี, สมหวัง
พัวไพบูลย์, อัญชฏา
พาณิช, ฤทัย
พิกุลเทพ, นิรุทธิ์
พิทักษา, วิลัยพร
พิทักษ์วรรัตน์, อรวิภา
พิมสาร, ณรงค์
พีระพันธุ์, นัทธีรัตน์
พึ่งเชื้อ, เกรียงไกร
พึ่งโพธิ์สภ, นริสรา
พุทธรักษา, ลัดดาวัลย์
พุทธิศรี, สุวรรณี
พูลสุวรรณ, ศิริยุภา

ฟักปลั่ง, อัชราภรณ์

ภัคภิญโญ, อาภา
ภัทราวิวัฒน์, กาญจนา
ภามาศ, สุนิสา
ภาษีผล, โชติกา
ภูรีพงศ์, กฤษณ์
ภูหงษ์ทอง, ชนัดดา
ภู่ตระกูล, กิติยานภาลัย
ภู่บำรุง, โสภิตา
ภู่ศิลป์, เพ็ญพักตร์

มณีศรีขำ, ทศวร
มรุธานินทร์, ปรเมษฐ์
มหาวิจิตร, พงศธร
มั่นคง, ชัยอนันต์
มานะกุล, กันตยา
มาลัยเถาว์, ธารารัตน์
มิตรานันท์, ชนิดา
มีชาญ, สุรชัย
มีพึ่ง, ทิพวรรณ
มูลปินใจ, นิตยา
มโนการณ์, มนต์นภัส
ม่วงแนม, วาสนา

ยงศร, จตุพล
ยวนชื่น, ภัทราวดี
ยอดฉิม, สุวรีย์
ยอดดำเนิน, ศันสนีย์
ยังวราสวัสดิ์, รพีพงค์
ยั่งยืน, นภสร

รวยอาจิณ, ชวลิต
รอดบำเรอ, บุญจักรวาล
รอดบำเรอ, อภิสิทธิ์
รักงาม, ชัยพจน์
รักษ์เผ่า, ละเอียด
รักเลี้ยง, ประภาพรรณ
รักเสนาะ, สุวรรณา
รัตนวิชช์, เสาวลักษณ์
รัตนะ, ไกรวัลย์
รัตนโรจน์สกุล, พิศมัย
รามฤทธิ, สุมาลี
ราษฎร์นิยม, เจษฎา
รุจิเสถียรทรัพย์, ธันยา
รุ่งหัวไผ่, รุจิรัตน์
รุ่งเรืองสินงาม, ศิริภัทร์
รูปแบบการเขียนบทความ, กระบวนการพิจารณาบทความ
รูปแบบการเขียนบทความ, รูปแบบการเขียนบทความ

ละออปักษิณ, จิณดิษฐ์
ลังกา, พรชุลี
ลังกา, วิไลลักษณ์
ลัภนโชคดี, วารุณี
ลิประเสริฐ, อดิศร
ลิ่มสืบเชื้อ, ชณภัช
ลิ้มพรเสมานนท์, ศิริพงษ์
ลีย์, คู ง็อค ลีย์ ง็อค
ลีเบาะ, พัชราภรณ์
ลี้ศัตรูพ่าย, ชัญญา
ลี้สกุล, ณัฐิกา

วงศ์คุ้มสิน, ธีรพัฒน์
วงศ์ธีระธรณ์, ดลดาว
วงศ์สร้างทรัพย์, ศุภวรรณ
วงศ์โสธร, อัจฉรา
วงษ์นาม, ไพรัตน์
วงษ์รักษา, คมศร
วงษ์สะพาน, มนตรี
วงษ์อยู่น้อย, สมสรร
วงษ์ใหญ่, ปิยวดี
วชิระวินท์, เอมมิกา
วนิชกุล, จุมพจน์
วรคุณพิเศษ, ณัตพร
วรรณบุตร, เบญจวรรณ
วรรณเกตุศิริ, ทัศตริน
วราสุนันท์, พินดา
วรเจริญศรี, สกล
วัชรกาฬ, สิราวิชญ์
วัฒนะรัตน์, ประพิมพ์พงศ์
วัฒนา, ดำรงค์
วัฒนาณรงค์, อัจฉรา
วัฒนเสรี, วงษ์สถิตย์
วันสุดล, สุวิชา
วารสารวิจัยทางการศึกษา, กระบวนการพิจารณาบทความ
วารสารวิจัยทางการศึกษา, กองบรรณาธิการ
วารสารวิจัยทางการศึกษา, บรรณาธิการ
วารสารวิจัยทางการศึกษา, บรรณาธิการแถลง
วารสารวิจัยทางการศึกษา, รูปแบบการเขียนบทความ
วารสารวิจัยทางการศึกษา, สารบัญ
วารสารวิจัยทางการศึกษา, แนะนำหนังสือ
วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กระบวนการพิจารณาบทความ
วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กองบรรณาธิการ
วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, คำชี้แจงการเขียนบทความ
วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, สารบัญ
วาสสามัคคี, ปัทมา
วิจิตรโสภา, รัชชประภา
วิชยานุวัติ, อำนาจ
วิบูลพัฒนะวงศ์, กนกพร
วีระนาคินทร์, เนติรัฐ

ศกุนตนาค, พนิดา
ศรีคำ, พัชรินทร์
ศรีจันทน์นิล, ชมพูนุท
ศรีจันทร์, กุณฑลีพร
ศรีทอง, มยุรี
ศรีธนะ, ทีภาธ
ศรีประเสริฐภาพ, ขวัญหญิง
ศรีพหล, สิริวรรณ
ศรีวะรมย์, เกตุจันทร์ฑา
ศรีวันยงค์, ศิริพันธ์
ศรีสวัสดิ์, ดร.พัชราภรณ์
ศรีสวัสดิ์, พัชราภรณ์
ศรีสุทธิยากร, สิวะโชติ
ศรีอรุณรัศมี, แจ่มจันทร์
ศรีไพโรจน์, นิภา
ศลโกสุม, สุนันท์
ศักดิ์ศิริผล, ดารณี
ศักดิ์ศิริสัมพันธ์, ชาญชัย
ศักดิ์แสงวิจิตร, มารุต
ศิระวงษ์, นฤมล
ศิริธาดากุลพัฒน์, ศศินันท์
ศิรินุพงศ์, ภานุวัฒน์
ศิริพรไพบูลย์, ทวีศักดิ์
ศิริพละ, วรรณภร
ศิริวรรณบุศย์, พรรณทิพย์
ศิริสุนทรไพบูลย์, เกศิณี
ศุภจรรยา, พฤหัส

สกุลคู, จารุวรรณ
สดคมขำ, จำนง
สถาพรวจนา, ศักดา
สถิตภาคีกุล, อภิณห์พร
สถิตย์ภาคีกุล, อภิณห์พร
สมนา, ฬิฏา
สมบัติวัฒนา, ปิยดา
สมบูรณ์, พรพรรณ์
สมบูรณ์, พัชรินทร์
สมพงษ์ธรรม, เจริญวิชญ์
สมมิตร, รังรอง
สมศักดิ์, มลิวัลย์
สมใจเพ็ง, ต้องตา
สร้วงสุวรรณ, จุฑาทิพย์
สว่างจิตร, วิทเอก
สว่างอารมณ์, นภาพร
สหพัฒนสมบัติ, กัญจน์โชติ
สองสีดา, ปริญญา
สอนสังข์, จิณัฐตา
สอนสุภาพ, กันยารัตน์
สัจจพิบูล, ศุภวรรณ
สิกขาบัณฑิต, เสาวณีย์
สิงคลีประภา, รุ่งอรุณ
สิงห์ครุธ, วีระพงษ์
สิทธิจันทร์, กมลาภรณ์
สิทธิพล, วณิชชา
สิทธิสมบูรณ์, มนสิช
สิทธิอมร, พีระพงษ์
สิทธิอมร, สุรสิทธิ์
สินธุศิริ, พยอม
สิรสุนทร, พัชรินทร์
สีตะธนี, ปาจรีย์พร
สีสันต์, บุญจันทร์
สีเขียว, ดวงใจ
สีแสด, รัฐพงศ์
สุขจ๊ะ, อรทัย
สุขสบาย, จุลศักดิ์
สุชีวะ, ศิริเดช
สุดจินดา, ณัฐวัตร
สุดมุต, ชลธิชา
สุตานันต์, พิมพ์พธู
สุทธิสาคร, อุสา
สุธรรมรักษ์, สุชาดา
สุธาสิโนบล, กิตติชัย
สุนทรชัชเวช, วันวิสา
สุพรรณรัตน์, สุกัญญา
สุภาพ, วรวุฒิ
สุมิรัตนะ, สุณิสา
สุรรณณัฐโชติ, รพีพรรณ
สุวทันพรกูล, อิทธิพัทธ์
สุวรรณโคตร, นิรมล
สู้รักษา, นันทา

หงวนตัด, นันทา
หยกสุริยันต์, สร้อยทอง
หรรษาภิรมย์โชค, พัทธนันท์
หริมเจริญ, นภาพร
หลานไทย, นิติยา
หลินเจริญ, เอื้อมพร
หอมฤทธิ์, สุพรรษา
หัตถศักดิ์, มนัสนันท์
หาญห้าว, สำรวย

อดิภัทรนันท์, นิธิดา
อนันต์นาวี, ภารดี
อภินันทเวช, สุพร
อยู่สุข, วิทยา
อยู่ในศิล, วัยวุฑฒ์
อยู่ในศีล, วัยวุฑฒ์
อรรถศิริ, อนุสรณ์
อรุณไพโรจน์, รุ่งแสง
อะทาโส, พีรดา
อังคะนาวิน, กิตติศักดิ์
อังณะกูร, พุทธชาด
อัตถาผล, กิตติ
อับดุลหละ, อรฤทัย
อัศตรกุล, ฐิติกาญจน์
อัสสพันธุ์, สุรวิทย์
อาจรักษา, อิทธิญา
อารยะวิญญู, ผดุง
อิชิดะ, ศรัญญา
อินทรเกษม, ศิริรัตน์
อินทะเนตร, น้ำผึ้ง
อินัง, ประชา
อิศรางกูร ณ อยุธยา, อรชา
อิสสระพงศ์เผ่า, ภาณุวัต
อึ้งอำพร, จุฑามาศ
อุดมพิริยะศักย์, สุวิมล
อุทธโยธา, สมเกตุ
อุนนะนันทน์, ธรรศนันต์
อุปนันท์, เผชิญ
อู่พยัคฆ์, สุเทพ
อ่อนกล่ำผล, ปัณฑิตา
อ่อนมิ่ง, ฤทธิชัย
อ่อนโคกสูง, ชูชีพ
อ๊อสวงศ์, อโนชา

เกตุมาลา, สุรภา
เกตุแก้ว, อภิโชติ
เกศธนากร, พาที
เกษมสวัสดิ์, ดิศกุล
เกิดพิทักษ์, ผ่องพรรณ
เก้าเอี้ยน, กิติยา
เขมะเพชร, ศิริมา
เขียวดี, ปพิชญา
เครือหงส์, ทักษิณา
เงินยวง, สุนีย์
เจริญสุข, อรอุมา
เจริญสุขพลอยผล, เบญจมาส
เจียระพงษ์, อรพินท์
เจี่ยวิวรรธน์กุล, อธิวัฒน์
เจือไทย, จิตติมา
เฉียบแหลม, อรอนงค์
เชาว์ปรีชา, ฉันทนา
เชาว์เฉลิมกุล, ณัฐธยาน์
เชื้อชัย, สุมาลี
เชื้อสุวรรณทวี, ชมนาด
เซมรัมย์, วิโรจน์
เดชะคุปต์, พิมพันธ์
เตียวตระกูล, อาพัทธ์
เทบำรุง, พิเชษฐ
เทพมณี, มาลา
เทพรักษ์, ผกากรอง
เทียมธรรม, ธัชทฤต
เปรมปรีดิ์, ปุณยวัจน์
เป้ย, ชูผิง
เผ่าวณิชย์, รัชนีวรณ
เพชรธนู, ณัฐา
เพชรมาลัยกุล, ธีระภาพ
เพียซ้าย, ขวัญ
เพียซ้าย, ภิญญาพันธ์
เพียรค้า, ธนลาวัณย์
เพ็งศรี, กฤษณพันธ์
เฟื่องฟู, พงศ์รัศมิ์
เมาไธสง, จิตฤทัย
เมืองจีน, ชบา
เมืองนาโพธิ์, สุธีรา
เรืองกิจจานันท์, อดิสรณ์
เลิศอมรพงษ์, ชนิศวรา
เลี้ยงพานิชย์, ศันสนีย์
เศรษฐจันทร, ภาณุมาส
เศรษฐชัยบดี, ดารัตน์
เศวตศรีสกุล, เพียงจันทร์
เสรี, พัชรินทร์
เสิงขุนทด, สัญญาพร
เสือคำราม, มยุรี
เหมกิตติวัฒน์, วาริสา
เหมชะญาติ, วรวรรณ
เหมะประสิทธิ์, สุนีย์
เหลืองธนกุล, ปัญจรส
เอกวรางกูร, พิกุล
เอกะกุล, ธีรวุฒิ
เอี่ยมวิลัย, วชิรวิทย์
เอื้อวงศ์, สุภัทรา
เฮ้าปาน, พงศ์พิชญ์

แก้วกียูร, ปัญญา
แก้วสวัสดิ์, สุปรีชา
แก้วอ่ำ, ระพีพัฒน์
แก้วเนียม, มณีนาถ
แจ่มทิม, เนติยา
แซ่จิ้ว, ดรุณรัตน์
แซ่ลี้, สมภพ
แดงทอง, ณัฐณิชาช์
แตงทรัพย์, วรรณิสา
แต้วัฒนา, ธนรัตน์
แผลงศร, รุ่งฤดี
แพงป้อง, รักษ์สิริ
แย้มยี่สุ่น, กาญจนา
แย้มรุ่ง, รุ่งทิวา
แสงทอง, นพพร
แสงสิน, นันทิยา
แสงหล่อ, แกมกาญจน์
แสนราช, จรัญ
แสนอุบล, ครรชิต
แหนจอน, จุฑามาศ

โคกมา, วิภาวรรณ
โฉมงาม, นวรัตน์
โชคธนินกุล, ณภัทร
โตจินดา, ณัลลิกา
โตบัว, สุนทรา
โนยราษฎร์, จิรัฐา
โบษกรนัฏ, แกมแก้ว
โปณะทอง, จักรกฤษณ์
โพธยานุกูล, วรวลัญช์
โพธิสาร, ไพฑูรย์
โพธิสุข, อรรณพ
โพธิ์ศรีขาม, ลำไพ
โพธิ์ศรีทอง, อาทิตย์
โพนน้อย, วรินทร
โมรัตน์, อัจฉราพรรณ
โมราบุญ, วรรณิศา
โยเหลา, ดุษฎี
โรจนวณิชชากร, ปานจิต
โรจนสังวร, ธันยพร
โรจน์รัตนวานิชย์, นิตย์
โลหิตวิเศษ, สนอง
โสตทิพย์, นิตยา
โสภณหิรัญรักษ์, เสมอกาญจน์
โสมหิรัญ, ชโลธร

ใจซื่อ, สุทธญาณ์
ใจตุ้ย, ศิวพร
ใจมโน, ขนิษฐา
ใจมโน, บุญเหลือ

ไชยยะ, สุบิน
ไชยสังข์, สุพจน์
ไชยโส, พรทิพย์

    


ติดต่อกองบรรณาธิการ :

วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ISSN 2774-0781 (Pint) ISSN 2774-079X (Online)

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1
14 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนากรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 02649-5000 ต่อ 15509
โทรสาร: 0-2260-0124
E-mail: somwan237@gmail.com