Vol 11, No 2 (2560)

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2560

Table of Contents

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ PDF
บรรณธิการ กองบรรณาธิการ
แนะนำหนังสือ PDF
แนะนำหนังสือ กองบรรณาธิการ
กระบวนการพิจารณาบทความ PDF
กระบวนการพิจารณา กองบรรณาธิการ
รูปแบบการเขียนบทความ PDF
รูปแบบการเขียนบทความ กองบรรณาธิการ

สารบัญ

สารบัญ PDF
สารบัญ กองบรรณาธิการ

บทความวิจัย

การพัฒนาเทคนิคเชิงสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพเชิงบวก ในการให้คำปรึกษากลุ่มวัยรุ่น PDF
สกล วรเจริญศรี
กลยุทธ์การบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร PDF
เกตุจันทร์ฑา ศรีวะรมย์
รูปแบบการพัฒนาครูเพื่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 PDF
จร ประสงค์สุข
รูปแบบการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 PDF
นายิกา จันทร์ยิหวา
ความสามารถในการทดลองทางวิทยาศาสตร์และทักษะการสื่อสารของนิสิตครูวิทยาศาสตร์ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน PDF
น้ำฝน คูเจริญไพศาล
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3 PDF
แรกขวัญ นามสว่าง
การพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บวิชาสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี PDF
นิชานันท์ ดงเจริญ
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อมที่มีต่อเจตคติ ทางสิ่งแวดล้อมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 PDF
พัชรินทร์ ศรีคำ, พินิจ ขำวงษ์
การศึกษาการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และความคิดสร้างสรรค์ ในเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 PDF
ภารดี กำภู ณ อยุธยา
รูปแบบการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 PDF
วาสนา ม่วงแนม
รูปแบบการเสริมสร้างวินัยนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี PDF
วิภาส ทองสุทธิ์
การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพที่ยั่งยืนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น PDF
ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์
การพัฒนารูปแบบการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อ ส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนิสิตครู PDF
ศุภวรรณ สัจจพิบูล
กลยุทธ์การบริหารวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก PDF
สุธรรม ธรรมทัศนานนท์
การศึกษาสมรรถนะการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด ในเขตภาคเหนือตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา PDF
สุบิน ไชยยะ
การศึกษาแนวคิดคลาดเคลื่อนและการขาดความรู้ เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสิงห์บุรี โดยใช้ แบบทดสอบวินิจฉัยสี่ลำดับขั้น PDF
สุพรรษา หอมฤทธิ์, ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการแนวคิดการฝึกทางปัญญาจากต้นแบบร่วมกับแนวคิดการเขียนแบบเน้นกระบวนการเพื่อส่งเสริมความสามารถ ในการเขียนความเรียงและการคิดไตร่ตรองของนิสิตปริญญาตรี PDF
อดิสรณ์ เรืองกิจจานันท์
การวิเคราะห์สภาพปัญหา ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรค ในการผลิตครูของประเทศไทย PDF
รุ่งทิวา แย้มรุ่ง, นฤมล ศิระวงษ์, ดวงใจ สีเขียว, อรอุมา เจริญสุข, ศุภวรรณ สัจจพิบูล, วันเพ็ญ ประทุมทอง, วิลาวัลย์ ด่านสิริสุข
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงสหวิทยาการเพื่อยกระดับคุณภาพ การสอนของครูในโรงเรียนขนาดเล็ก PDF
เผชิญ อุปนันท์, วีรวรรณ จงจิตร ศิริจิรกาล, มนสิช สิทธิสมบูรณ์
นโยบายความเสมอภาคด้านคุณภาพของการศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วงแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 -10 PDF
นิติยา หลานไทย
กลยุทธ์การพัฒนาทักษะครูประถมศึกษา ตามแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน PDF
ธารารัตน์ มาลัยเถาว์


คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ : 02649-5000 ต่อ 15509  โทรสาร : 0-2260-0124
E-mail : somwan237@gmail.com
ข้อมูลวารสารเพิ่มเติม คลิ๊ก
วารสารออกเผยแพร่ : วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มศว