Vol 11, No 1 (2559)

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนสิงหาคม 2559 - มกราคม 2560

Table of Contents

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ PDF
กองบรรณาธิการ บรรณาธิการ
บรรณธิการแถลง PDF
บรรณิธิการแถลง บรรณาธิการ
สารบัญ PDF
สารบัญ กองบรรณาธิการ

แนะนำหนังสือ

แนะนำหนังสือ PDF
แนะนำหนังสือ กองบรรณาธิการ

บทความวิจัย

การพัฒนาศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาด้านภูมิปัญญาการอนุรักษ์ผึ้งสายพันธุ์ชันโรง ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี PDF
เกียรติภูมิ จันเต
การศึกษาความสามารถในการอ่านคำและเข้าใจความหมายของคำของนักเรียน ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จากการสอนโดยใช้วิธีการสอนอ่านเป็นคำร่วมกับรหัสแท่งสองมิติ สำหรับการ จัดเก็บสารสนเทศภาษาไทยเพื่อช่วยการอ่าน PDF
ดารณี ศักดิ์ศิริผล
การศึกษาข้อบกพร่องของกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ โดยใช้กลวิธีแก้ปัญหาเชิงตรรกะของเฮลเลอร์และเฮลเลอร์ของนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี : กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ PDF
ธันยากร ช่วยทุกข์เพื่อน
อนาคตภาพของคุณลักษณะครูไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2560-2569) PDF
วิไลลักษณ์ ลังกา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความทุ่มเทในงานที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของอาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสุข PDF
เนติยา แจ่มทิม
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปะ การสื่อสารและการนำเสนอ PDF
บรรจง พลไชย
ความต้องการการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรัฐบาล จังหวัดสงขลา PDF
ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์
ระบบติดตามความก้าวหน้าในการทำดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี PDF
ธีรวุฒิ เอกะกุล
แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อวางแผนชุมชน PDF
พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายประถม) โดยการใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือ (co-operative learning) PDF
เพียงใจ พรหมทัศนานนท์
การพัฒนารูปแบบการประเมินที่ใช้ทฤษฎีเป็นฐานและผังวงจรเชิงสาเหตุ PDF
มยุรี เสือคำราม
การพัฒนารูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มที่มุ่งเน้นการกระทำเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิต ในเขตกรุงเทพมหานคร PDF
สมคิด กอมณี
ศึกษาปัจจัยการประกันคุณภาพภายในที่ส่งผลต่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี PDF
สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง
การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพตามแนวคิด Two – Generation Approach ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ PDF
สุรภา เกตุมาลา
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้โปรแกรมเรขาคณิตพลวัต PDF
อดิศร ลิประเสริฐ, พงศ์รัศมิ์ เฟื่องฟู
การพัฒนาตัวชี้วัดในการประเมินและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่กรุงเทพมหานคร PDF
อุสา สุทธิสาคร
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ ประถมศึกษา(ระยะที่1) PDF
สุธีรา เมืองนาโพธิ์
การพัฒนาตัวแบบพหุระดับการรู้เรื่องการอ่านของนักเรียน ในกลุ่มประเทศอาเซียน PDF
จุฑาทิพย์ สร้วงสุวรรณ
ระสิทธิผลของเว็บสปีชกราฟิก ในการเรียนออกเสียงภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ PDF
พูลสุข กรรณาริก
MEDIA CONSUMING BEHAVIORS AND PERSPECTIVES TOWARDS LEARING ENGLISH THROUGH FACEBOOK AS A SECONDARY TEACHING/LEARNING RESOURCE FOR UNIVERSITY ENGLISH CURRICULUM PDF
Chalermphong Tham-ngarn

รูปแบบการเขียน

กระบวนการพิจารณาบทความ PDF
กระบวนการ กองบรรณาธิการ


คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ : 02649-5000 ต่อ 15509  โทรสาร : 0-2260-0124
E-mail : somwan237@gmail.com
ข้อมูลวารสารเพิ่มเติม คลิ๊ก
วารสารออกเผยแพร่ : วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มศว