Vol 13, No 1 (2561)

ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2561

Table of Contents

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ PDF
กองบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ
สารบัญ PDF
สารบัญ กองบรรณาธิการ
กระบวนการพิจารณาบทความ PDF
กระบวนการพิจารณา กองบรรณาธิการ
รูปแบบการเขียนบทความ PDF
รูปแบบการเขียนบทความ กองบรรณาธิการ

บทความวิจัย

การพัฒนาแบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเองสำหรับนักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 PDF
กุณฑลีพร ศรีจันทร์, พัชรินทร์ เสรี, ชาญวิทย์ พรนภดล, สุวรรณี พุทธิศรี
การประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเชิงพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในเขตภาคใต้ PDF
จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ
ปัจจัยความสำเร็จในการก่อตั้งงานสุขภาพจิตโรงเรียน ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร PDF
จุฑามาศ อึ้งอำพร, ชาญวิทย์ พรนภดล, สุพร อภินันทเวช, อาภา ภัคภิญโญ
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฝ่ายวิชาการ ของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) PDF
จุลศักดิ์ สุขสบาย
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์โดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง PDF
ชบา เมืองจีน
การใช้การสอนแบบโฟนิกส์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกเสียงความรู้คำศัพท์และการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 PDF
ณัฐนันท์ นิเวศน์วรการ, นิธิดา อดิภัทรนันท์, นันทิยา แสงสิน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 PDF
นฏกร ปั้นพุ่มโพธิ์, สมศรี ทองนุช, สุเมธ งามกนก
การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็นด้านสมรรถนะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 ของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน PDF
นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์, อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล
การศึกษาปัจจัยการรับรู้ที่มีผลต่อการยอมรับการใช้ Kahoot ในการวัดประเมินผลระหว่างเรียน PDF
น้ำทิพย์ ตระกูลเมฆี
ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา ในจังหวัดพิษณุโลก PDF
ประภาพรรณ รักเลี้ยง, กฤษณ์ ภูรีพงศ์, รัตน์ชนก พราหมณ์ศิริ
กลยุทธ์การบริหารหลักสูตรแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 สำหรับสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น PDF
พิมพ์พธู สุตานันต์, สุนีย์ เงินยวง, น้ำผึ้ง อินทะเนตร, ไพรัตน์ วงษ์นาม
ภาพสะท้อนจากการวิจัยประเมินโครงการร่วมสร้างเสริมการเรียนรู้เพื่อสุขภาวะโดยเครือข่ายครูมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี PDF
พิศมัย รัตนโรจน์สกุล, จิตติมา เจือไทย, ธันยา รุจิเสถียรทรัพย์
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ PDF
เพียรศิลป์ ปินชัย
การเสริมสร้างสมรรถนะงานอุตสาหกรรมการผลิตตามมาตรฐานสากล สำหรับครูระดับอาชีวศึกษา (สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ PDF
ภานุวัฒน์ ศิรินุพงศ์
การศึกษาความเข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์ของนิสิต ในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต PDF
วันเพ็ญ ประทุมทอง
การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี PDF
วิจิตร จันดาบุตร, วิทยา อยู่สุข, วิโรจน์ เซมรัมย์
THE STUDY OF “INPUT-BASED INSTRUCTION” AND “PRODUCTION-BASED INSTRUCTION” TO TEACHING ENGLISH PREPOSITION PDF
Chaoprapha Lukkhanasriwong
ปัจจัยที่ส่งผลต่อเป้าหมายในชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน PDF
วรรณิศา ปลอดโปร่ง
คุณธรรม จริยธรรม ของผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ PDF
อรทัย ทองฤกษ์ฤทธิ์, และ คณะ


คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ : 02649-5000 ต่อ 15509  โทรสาร : 0-2260-0124
E-mail : somwan237@gmail.com
ข้อมูลวารสารเพิ่มเติม คลิ๊ก
วารสารออกเผยแพร่ : วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มศว