Information For Readers

เราสนับสนุนให้คุณผู้อ่านสมัครงาน ใช้บริการครูเตือนหัวเรื่อง : หัวเรื่อง: หัวเรื่อง: หัวเรื่อง: การเผยแพร่สำหรับวารสารนี้ใช้ขณะนี้ลงทะเบียนที่ด้านบนของหน้า: ภาพประกอบ: ภาพประกอบ: ภาพประกอบ: ภาพประกอบแรกสำหรับวารสารหัวเรื่อง: การลงทะเบียนนี้จะส่ง ที่คุณคุณให้ผลคุณผู้ได้รับอ่านสารบัญอีเมลสำหรับทางวารสารใหม่แต่ละฉบับรายการนี้ยังช่วยให้วารสารเพื่อเรียกร้องหัวเรื่อง: สนับสนุนหร อหัวเรื่อง: หัวเรื่อง: การที่คุที่ที่คุณคุณที่คุณคุณที่คุณคุณคุณผู้ที่ที่คุณคุณที่คุณคุณอ่านระดับที่ที่ที่คุณคุณที่คุณคุณที่ที่คุณคุณที่คุณคุณที่ที่คุณคุณที่คุณคุณที่คุณคุณคุณหนึ่งดูคำชี้แจงสส่วนธิ์ทบุคคลของวารสารซึ่งรับรองว่าได้ได้ได้ได้ที่ที่ที่คุณคุณที่คุณคุณที่ที่คุณคุณ คุณเป็นคนอ่านหนังสือไม่ได้ใช้ชื่หนังสือหนังสือเล่มนี้ติดต่อกองบรรณาธิการ :

วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ISSN 2774-0781 (Pint) ISSN 2774-079X (Online)

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1
14 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนากรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 02649-5000 ต่อ 15509
โทรสาร: 0-2260-0124
E-mail: somwan237@gmail.com