วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มศว

วัตถุประสงค์ :  เพื่อเป็นสื่อกลางการเผยแพร่ผลงานวิจัย บทความวิชาการ พัฒนาทางสหสาขาวิชา เช่น ศึกษาศาสตร์  สังคมศาสตร์  และมนุษยศาสตร์ เป็นการบูรณาการนโยบายทางการศึกษา การเรียนการสอนและบริการวิชาการแก่ชุมชน เป็นต้น วารสารฯ รับตีพิมพ์บทความวิจัย และบทความวิชาการ โดยที่บทความดังกล่าวจะต้องไม่เคยเสนอ หรือกำลังเสนอตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อนVol 11, No 1 (2559): ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนสิงหาคม 2559 - มกราคม 2560


Cover Page


คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ : 02649-5000 ต่อ 15509  โทรสาร : 0-2260-0124
E-mail : bum.edswu@gmail.com
ข้อมูลวารสารเพิ่มเติม คลิ๊ก
วารสารออกเผยแพร่ : วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มศว