วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของการจัดพิมพ์วารสาร
1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยของบุคลากรทางการศึกษาของประเทศ
3. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจหรือผู้เกี่ยวข้อง

การพิจารณาคุณภาพ บทความที่ตีพิมพ์ลงวารสารได้ผ่านการพิจารณาและประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยจำนวน 2 ท่าน/บทความ

 

กำหนดออกเล่ม ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม)

 

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุต พัฒผล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุลดา จามจุรี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

สามารถดาวส์โหลดเอกสาร คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ รูปแบบการจัดพิมพ์บทความ ใบนำส่งบทความ ได้ที่ไฟล์ในเล่ม

 


Vol 7, No 1 (2017): ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560


Cover Page


ISSN: 2229-2365