Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All------------   ข้อมูลการติดต่อ ------------------

กองบรรณาธิการวารสารบรรณศาสตร์ มศว  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  114 ถนนสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 16307-8  โทรสาร 02-258-1428 อีเมล  jlisswu@swu.ac.th เว็บไซต์ http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis