Vol 11, No 1

วารสารบรรณศาสตร์ มศว

วารสารบรรณศาสตร์ มศว

Table of Contents

Research Articles

ความคิดเห็นของผู้ใช้และผู้ให้บริการต่อการใช้ส่วนประสมการตลาด ในการบริการของหอสมุดแห่งชาติ PDF
ยุวเรศ อิทธิชัยวัฒนา, ศุมรรษตรา แสนวา, สมชาย วรัญญานุไกร 1-13
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับกระบวนการจัดการความรู้ของสถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข PDF
อภิญญา ขอพรกลาง, แววตา เตชาทวีวรรณ, จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์ 14-29
กระบวนการสร้างความเป็นผู้สอนงานของช่างในโรงงานอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ PDF
อุดม วงษ์สิงห์, สุรวุฒิ ปัดไธสง, กิตติกร สันคติประภา, จิตติมา เจือไทย 30-42
การพัฒนากลยุทธ์การบริการสารสนเทศของสำนักหอสมุดแห่งชาติ PDF
วิภานันท์ ลำงาม, สมชาย วรัญญานุไกร, ศุมรรษตรา แสนวา 43-59
การใช้และปัญหาการใช้บริการเอกสารโบราณในสำนักหอสมุดแห่งชาติ PDF
ทรายทอง อุ่นนันกาศ, ศุมรรษตรา แสนวา, สมรักษ์ สหพงศ์ 60-76
การใช้ห้องสมุดประกอบการสอนของครูโรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา PDF
สุพรรษา คำหล้า, ศุมรรษตรา แสนวา, พวา พันธุ์เมฆา 77-91
การจัดบริการสารสนเทศเชิงรุกของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา PDF
สุจิตรา สีหาอาจ, สมชาย วรัญญานุไกร, ศุมรรษตรา แสนวา 92-104
ความพึงพอใจและความต้องการของอาจารย์และนักศึกษาต่อบริการสารสนเทศ ของห้องสมุดสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ในการสนับสนุนการเรียนรู้ จากการทำงาน PDF
เบญจมาศ อุนาวงค์, ศุมรรษตรา แสนวา, พวา พันธุ์เมฆา 105-118
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามการรับรู้ของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ PDF
นธี เหมมันต์, อภินันท์ สิริรัตนจิตต์, สมชัย ปราบรัตน์, สรัญญา โยะหมาด 119-129
แนวทางการพัฒนาบริการสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม PDF
น้ำลิน เทียมแก้ว 130-140
การใช้ LibQUAL +TM ประเมินคุณภาพการให้บริการของห้องสมุดสถาบันอาศรมศิลป์ PDF
ธันยพร เปรมปรี, สาลีนี มีเจริญ, ทักษ์ ทองภูเบศร์ 141-158
การเพิ่มความจำตามแผนของผู้สูงอายุโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฝึกสมองที่บูรณาการการฝึกกระบวนการร่วมกับการฝึกกลยุทธ์ทางปัญญา PDF
อเนก พุทธิเดช, สุชาดา กรเพชรปาณี, พีร วงศ์อุปราช 159-175
การพัฒนาแบบทดสอบทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวารสารศาสตร์์ PDF
ดวงแก้ว เงินพูลทรัพย์, ชุติมา สัจจานันท์, จันทิมา เขียวแก้ว, พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ 176-190
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเลือกแหล่งสารสนเทศ: กรณีศึกษานักศึกษาอาเซียนในประเทศไทย PDF
ภีมศักดิ์ เอ้งฉ้วน 191-208

Academic Articles

เทคนิคการมีส่วนร่วมเพื่อสร้าง “ประสบการณ์ผู้ใช้” ในงานบริการห้องสมุดยุค 4.0 PDF
ชนันนา รอดสุทธิ 209-219

Book Review

Personal Archiving: Preserving Our Digital Heritage PDF
ปภัสรา อาษา 220-222


------------   Contact Information ------------------

Editorial Board

Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University

114 Sukhumvit 23 Road, Wattana, Bangkok 10110, Thailand

Tel. +66 2649 5000 ext. 16513, 16307 Fax. 662-258-1428

E-mail: jlisswu@swu.ac.th

URL:  http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis