Vol 12, No 2

วารสารบรรณศาสตร์ มศว

Table of Contents

Editorial

บรรณาธิการ PDF
- -

Research Articles

การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการในสำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศของอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (Online Databases Use by Lecturers and Students at the Office of Academic Resources and Information Technology, Surindra Rajabhat ...) PDF
ชลิตา คำหอม 1-14
การพัฒนานวัตกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ ในศตวรรษที่ 21 (Development of Self-Care Innovation for The Elderly in the 21st Century) PDF
ประทีป จีนงี่, ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร, ชูศรี วงศ์รัตนะ, ประณต เค้าฉิม, ยุทธนา ไชยจูกุล, ทัศนา ทองภักดี, พวงรัตน์ เกษรแพทย์ 15-29
พฤติกรรมการเข้าถึงความรู้ด้านมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้: กรณีความรู้ภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูย (Users’ Access Behaviors of Intangible Cultural Heritage Knowledge: A Case of Folk Gajasastra Inherited Wisdom of the Kui in Surin Province) PDF
สุภาสินี วิเชียร, ลำปาง แม่นมาตย์ 30-46
สภาพปัจจุบันของการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย (Current Situation of E-book Management in Thai Academic Libraries) PDF
ธิดารัตน์ สาระพล, ลำปาง แม่นมาตย์ 47-60
การพัฒนาหลักสูตรสะเต็มศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการแก้ปัญหา อย่างมีวิจารณญาณและการใช้ทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (Development of the STEM Curriculum Enhancing the Critical Problem-Solving Skill and Life Skill Compliance for Sixth...) PDF
กมลฉัตร กล่อมอิ่ม 61-70
การประเมินความต้องการจำเป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการรู้สุขภาพในศูนย์การเรียนรู้ สำหรับผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล PDF
ศรีไพร โชติจิรวัฒนา, พรสุข ตันตระรุ่งโรจน์, สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา 71-85
ความสัมพันธ์ของการจัดหาและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง (Correlation of Information Resources Acquisition and Using at Ramkhamhaeng University Library) PDF
เสาวรส อนุรักษ์โชคชัย 86-97

Academic Articles

วิทยาการข้อมูลและสารสนเทศศาสตร์: ความหมาย ขอบเขต และความเกี่ยวข้อง (Data Science and Information Science: Meaning, Scope and Relations) PDF
ดวงแก้ว เงินพูลทรัพย์ 98-112

Book Review

The Data Librarian’s Handbook PDF
แววตา เตชาทวีวรรณ 113-114


วารสารบรรณศาสตร์ มศว เป็นวารสารที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลของ TCI กลุ่ม 2
ยินดีรับบทความสาขาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

The Journal of Library and Information Science Srinakharinwirot University is a journal that appears in the Tier 1 of TCI database.
It welcomes articles in the field of library science, information science and other related subjects.
------------   Contact Information ------------------

Editorial Board

Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University

114 Sukhumvit 23 Road, Wattana, Bangkok 10110, Thailand

Tel. +66 2649 5000 ext. 16513

E-mail: dussadee@g.swu.ac.th, jlisswu@swu.ac.th

URL:  http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis