Vol 11, No 2

วารสารบรรณศาสตร์ มศว

Table of Contents

Research Articles

การใช้โปรแกรมการสอนด้วยหนังสือการ์ตูน เพื่อส่งเสริมทักษะการรู้สารสนเทศตามมาตรฐานบิ๊กซิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 PDF
ใบหยก คล้ายสินธุ์ 1-16
ความหมาย คุณลักษณะ และการบริการของห้องสมุด 4.0 ในประเทศไทย: การวิจัยเชิงคุณภาพ PDF
มัทนา บุญประเสริฐ 17-33
การพัฒนาแบบวัดความสามารถคิดบริหารจัดการตนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 PDF
สิรภพ สมิงชัย 34-47
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับทักษะการประเมินสารสนเทศจากสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร PDF
ชัยวัฒน์ บุญอาจ 48-63
การศึกษาความสามารถในการเข้าถึงได้ทางเว็บของเว็บไซต์หอสมุดแห่งชาติโดยผู้พิการทางสายตา PDF
อัมพิกา นันทิกาญจนะ 64-79
การวิเคราะห์ความถูกต้องในการลงรายการสิ่งพิมพ์ตามหลักเกณฑ์การลงรายการ แบบแองโกลอเมริกัน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 และรูปแบบมาร์ก 21 ของนักศึกษา สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม PDF
น้อย คันชั่งทอง 80-93
การวิเคราะห์นิพนธ์ต้นฉบับระดับบัณฑิตศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระหว่างปี พ.ศ. 2552 –2558 ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PDF
สุรดา สุวรรณปักษ์ 94-107
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้งานด้านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ของชุมชนออนไลน์ “เดบคลับคอนซูเมอร์ไทย” PDF
ณัฐวรรษ ชุ่มฉิมพลี 108-121
พฤติกรรมการอ่านนิยายภาพของนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม PDF
ปภัสรา สามารถ 122-134
พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศและการใช้สารสนเทศ: กรณีผู้ใช้ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภา PDF
อัชญา รัตนตนุ 135-147
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา: กรณีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) PDF
วิไลวรรณ วัชรวิชานันท์ 148-160
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเลือกแหล่งสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าอิสระ: กรณีศึกษาของนักเรียนโรงเรียนสายปัญญารังสิต PDF
ธิดารัตน์ บุญล้อม 161-171
พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการทำวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม PDF
มะลิวัลย์ น้อยบัวทิพย์ 172-184
พฤติกรรมการอ่านหนังสือของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ PDF
โชติมา วัฒนะ 185-195

Academic Articles

บทบาทของบรรณารักษ์กับการให้บริการวารสารวิชาการไทยในยุคเข้าถึงแบบเสรี PDF
สีไพ ประดิษฐ์ภูมิ 196-211

Book Review

อ่านหนังสือเล่มนี้เถอะที่รัก PDF
รพินทร คงสมบูรณ์ 212-213


------------   Contact Information ------------------

Editorial Board

Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University

114 Sukhumvit 23 Road, Wattana, Bangkok 10110, Thailand

Tel. +66 2649 5000 ext. 16513, 16307 Fax. 662-258-1428

E-mail: jlisswu@swu.ac.th

URL:  http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis