ขวัญสงฆ์: ชีวิตหนูน้อยกำพร้าผู้เติบโตทางธรรม

รพินทร คงสมบูรณ์

Abstract


วรรณกรรมเยาวชนเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในชีวิตเด็กและเยาวชน เพราะวรรณกรรมเยาวชนที่ดีนอกจากจะเป็นตัวแทนของความรัก ความห่วงใย ความอบอุ่นและความเข้าใจที่ผู้ใหญ่มีต่อเด็กแล้ว วรรณกรรมเยาวชนที่ดีจะทำหน้าที่กระตุ้นเตือนให้สำนึกในสิ่งที่ถูกต้อง ดีงาม หล่อหลอมจิตใจ และกล่อมเกลาความรู้สึกนึกคิดให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม ตลอดจนเป็นกำลังใจให้ก้าวข้ามผ่านวันเวลาที่สับสน และสร้างการตระหนักรู้ในคุณค่าของตัวเอง วรรณกรรมเยาวชนจึงเป็นเสมือนเครื่องมือในการสอนเด็กและเยาวชนที่พ่อแม่และครูใช้ได้อย่างดีเสมอมา

เรื่อง ขวัญสงฆ์ ของชมัยภร แสงกระจ่าง เป็นวรรณกรรมเยาวชนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลา ปี 2552ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการอีกทั้งยังได้รับรางวัลจากการประกวดหนังสือดีเด่น กลุ่มหนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี ประเภทบันเทิงคดี จากการประกวดหนังสือดีเด่นแห่งชาติ สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2552 นอกจากนี้ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในหนังสือดีที่เด็กและเยาวชนไทยควรอ่านโดยคณะนักวิจัยซึ่งสนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ในปี 2555 ด้วย


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


------------   ข้อมูลการติดต่อ ------------------

กองบรรณาธิการวารสารบรรณศาสตร์ มศว  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  114 ถนนสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 16307-8  โทรสาร 02-258-1428 อีเมล  jlisswu@swu.ac.th เว็บไซต์ http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis