Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

I

Iqbal, Hossain Mohammad, St Theresa International College

K

Klinpikul, Nongnuch
Kongpradit, Kusalawat, St Theresa International College

S

Sukwan, Ophat

T

Teepjatupon, Kawita, St Theresa International College

กรกชจินตนาการ, ปิยะ
กลางใจ, บุญเลิศ
กองศิลป์, นพดล
กองเหม็ง, อุษา
กอบัวแก้ว, สมเกียรติ
กั้นหยั่นทอง, สุวิศิษฏ์
กาญจนอโนทัย, จินตศักดิ์
กำศิริพิมาน, กัญญา
กิจเกิดแสง, สมชาย
กิตติ์กุลธวัฒน์, ธัญญรัตน์, สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กี่อาริโย, ชญาภัทร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 168 ถ.ศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300
กุญชรรัตน์, อัมพร
กุญชรรัตน์, อัมพร (Thailand)
กุลนภาดล, ทวีศิลป์
กุลิสร์, ณักษ์
กุศลาไสยานนท์, เชฐธิดา

ขันธชัย, คณิตา
ขันธชัย, คณิตา
ขุขันธิน, สกล
ขุมทอง, ศศิธร

คงคาชนะ, ธนาวิทย์
คงทอง, สุธิดา
คงทอง, สุธิดา
ควรประดิษฐ์, หริรักษ์
คังคายะ, เสาวพรรณ
คำคอนสาร, ไพทูล
คำรัตน์, มาตุภูมิ
คำสุจริต, สวรุจ
คุณารักษ์, ประกอบ
คุปต์อารยกุล, ประภาพร
คูวัฒนะศิริ, กาญจนา

งามพรประเสริฐ, สมหญิง, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
งามวิไลลักษณ์, ทศพล

จงเจียมจิตต์, อรุณศรี
จรรยาปณิธาน, ชาณัฐ
จรุงธนะกิจ, สุรีพร
จักรีมงคล, อภิชัย
จันทภาโส, สกาวฟ้า, สาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จันทร์ขจร, คมกฤช
จันทร์จิระ, ภุชงค์
จันทร์จิระ, ภุชงศ์
จันทร์เรือง, วรวีร์
จันทะ, สุนาริน
จันมา, ชัยวุฒิ
จารุจิตติพันธ์, พิศมัย, ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ อาคารเรียน 2 ชั้น1 ห้องบัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแต่ วันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 08.30-17.30 น. โทร 02-533-100 ต่อ 401 หรือ 094-483-5149 Fax 02-533-1020 หรือโทร 090-319-9508
จิตต์ภู่ภักดี, จิราพร
จิตสงบ, อุดมศักดิ์
จินดาปราณีกุล, ดวงพร
จินดาปราณีกุล, บูรณ์สม
จ่างพิพัฒน์นวกิจ, สิรินันทา

ฉัตรวรานนท์, ยุติ

ชดช้อย, วรัฐยา
ชวลิตนิธิผลลาภ, เตชินี
ชะเนติยัง, เด่น
ชัยขวัญงาม, พิณพร
ชัยขวัญงาม, สุรชัย
ชัยมงคล, กฤติน
ชัยสถาพร, วิเชียร
ชำนาญหมอ, อนันทชัย
ชินประดิษฐสุข, ชูเกียรติ
ชินประดิษฐสุข, ชูเกียรติ (Thailand)
ชื่นชมกลิ่น, วัฒนา
ชื่นธีรพงศ์, ธีร์วรา
ชุมนุม, ศิริพรรณ
ชุมวรฐายี, ณัฐพล
ชุมแสง, จันทร์เพ็ญ, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ. อุตรดิตถ์ 63000
ชุ่มมั่น, นิกูล
ชูชาติ, พัชรี, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชูนิล, มานพ
ชูสาลี, พนิดา
ชูเกิด, เอกพล
ชไนศวรรย์, คมสันต์
ช่วงชัย, ฐิติมา, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ซอหะซัน, อิทธินันท์
ซุ้มสิริเพชร, วิภาดา, สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ดวงสมบูรณ์, ดำรงศักดิ์
ดาแหม่ง, ศักดา
ดำยศ, พงค์ศักดิ์
ดำรงกิจโกศล, ชัยยศ
ดำรงเสถียร, สมพล
ดิษฐปัญญา, พรทิพย์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดิสถาพร, ชไมพร
ดิสถาพร, ถนอมสิน
ดุสิดา, จิตราภรณ์
ด้วงนคร, ไพโรจน์

ตระกูลใหญ่, อวยชัย
ตรีเมธสุนทร, จิระเสกข์
ตันติกุล, สุณี
ตั้งเจริญ, วิรุณ
ตู้จำนงค์, วิวัฒน์

ถาวร, โกวิท

ทนงค์, ทิพภาภรณ์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 168 ถ.ศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300
ทรงอาจ, อพีระศิษฐ์
ทวีวัฒน์, เกรียงศักดิ์
ทองคำบรรจง, เสกสรรค์
ทองจับ, ฉัตรชาญ
ทองประยูร, ธนากร
ทองปาน, สนอง
ทองฤกษ์ฤทธิ์, อรทัย
ทองละเอียด, พีระพัฒฏ์
ทองละเอียด, พีระพัฒฏ์
ทองเหลือ, ประทิว
ทองใบ, ขวัญตา
ทองใบ, ลัดดาวรรณ
ท่อนทอง, อนุวัตร

ธนธิติกร, ณัฐรัฐ
ธนรัตน์ แต้วัฒนา, ธนรัตน์ แต้วัฒนา
ธนาบวรพาณิชย์, ณัฐภัสสร, อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ อาคารเรียน 2 ชั้น1 ห้องบัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแต่ วันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 08.30-17.30 น. โทร 02-533-100 ต่อ 401 หรือ 094-483-5149 Fax 02-533-1020 หรือโทร 090-319-9508
ธนิตลิมปะพงศ์, ธวัชพงศ์
ธรรมชาลัย, อนันต์
ธรรมบุษดี, โษฑศ์รัตต
ธรรมวิหารคุณ, พิมพ์พร
ธรรมอิทธิศักดิ์, คณิน
ธีระวิทยาเลิศ, ปัญญา
ธีระวิทยเลิศ, ปัญญา
ธีระวิทยเลิศ, ปัญญา (Thailand)
ธโนศวรรย์, ประภัศรา

นะเที่ยง, ไพโรจน์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ. อุตรดิตถ์ 63000
นัดสูงวงศ์, จานุวัฒน์, สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
นัยพัฒน์, องอาจ
นาควิบูลย์วงศ์, สุวรรณา
นาคาแก้ว, ปฐมพงศ์
นิมมานรลักษณ์, พงษ์สาโรจน์
นิรัติศัย, เอกบุรุษ
นิลายน, นันทิณา
นุชนิยม, โอภาส

บริบูรณ์, กัมปนาท
บริบูรณ์, ภานุวัฒน์
บัวด้วง, รวิ
บัวด้วง, รวิ
บัวบาน, สาคร
บัวรุ่ง, กุลกร, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
บำรุงขันท์, ปวัฒวงศ์
บำรุงญาติ, รติ
บินยะฟัล, มาโนช
บินอับดุรามัน, ณัฐกร
บุญคำ, ภาณุสฤษฏิ์, สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บุญชู, สัมฤทธิ์
บุญญาเศวต, รัตนา
บุญพัฒนาภรณ์, สุธินันท์
บุญมา, มัตติกา
บุญยะผลานันท์, บุญมี
บุญสุวรรณ, เชาวลิต
บุญอินทร์, วีระศักดิ์
บุญเกื้อ, นพดล
บุญเนียง, ฐนกร
บุญโกมล, บุญญฤทธิ์
บุตรประเสริฐ, เอกวุฒิ
บุตรสุนทร, อัมพวัน
บุสดี, วัฒนสิน
บุสดี, สุรีย์พร

ประชุมวรรณ, พงศธร
ประดับเวทย์, รัฐพล
ประภา, ชานันท์
ประเสริฐวงษ์, ภักตรา
ประเสริฐวงษ์, ภักตรา (Thailand)
ประเสริฐสิน, อัจศรา
ปรีชา, ทวีพร
ปลื้มจิตร, ธัญวิสิฏฐ์
ปัญทีโป, หฤทัย
ปาอ้าย, อำนวย
ปิ่นกุมภีร์, ก้องเกียรติ
ป่าสลุง, พงศ์สรร

ผูกสมัคร, เยาวภา

พงศ์ชัยฤกษ์, พิศุทธิ์, ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย–ญี่ปุ่น
พงศ์ชัยฤกษ์, พิศุทธิ์
พรจินดารักษ์, ประสงค์
พรหมจรรย์, วิรัลพัชร
พระงาม, ณฐวัฒน์
พระใหญ่, นฤมล
พราหมณ์ศิริ, รัตน์ชนก
พร้อมมูล, พิมล, สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พวงพั่วเพชร, ยุพาพรรณ
พวงเพ็ชร, ธรวิภา, ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
พัฒนภักดี, นนทิรตัน์
พัฒนรังสรรค์, พัฒน์
พันลึกเดช, พงศ์ธร
พัวไพบูลย์, อัญชฏา
พานทอง, บังอร
พิกุลแย้ม, สมชาติ
พิมสาร, ณรงค์
พุทธราชา, กุรดิตซิงห์
พุทธีสกุล, รุ่งโรจน์
พูลดำริห์, ดำรงค์

ฟักสุวรรณ, บุญมามณี, มหาวิทยาราชภัฏจันทรเกษม

ภักดีกุล, ประพันธ์
ภิภพ, บุปผา
ภูวรัตนาวิวิธ, ประยุทธ
ภูเบศอรรถวิชญ์, ณัฎฐ์ดนัย
ภู่ระหงษ์, ตรีเพชร์

มงคลพิทักษ์สุข, สมพล
มณีวรรณ, ณัฎฐพัชร์
มนัสมงคล, สุนันทา
มนูญกิตติกร, ธนภัก
มะโนธรรม, อนิรุจน์
มิตรช่วยรอด, อุทัย
มีมั่งคั่ง, ไพโรจน์
มีสถิตย์, เรวัตร
มีอินทร์, นัสสรา
มีเสถียร, สมศักดิ์

ยงศร, จตุพล
ยวงมณี, สรยุทธ
ยอดเอียด, ณัฏฐิยา
ยะซัน, นพดล
ยางธิสาร, ธนกฤต
ยามา, ยามา
ยารังฝั้น, รุ่งอรุณ
ยิ้มละมัย, วิเชษฐ
ยืนเพ็ง, รุ้งเพชร

รักกุศล, นลินรัตน์
รักวานิช, ไขแสง
รักษ์เผ่า, ละเอียด
รักเมือง, จุฑามาศ
รัตนธรรมมา, ธวัชชัย
รัตนอุดม, พงค์สิลป์
รัตนโรจน์สกุล, พิสมัย
ราชประดิษฐ์, นินนาท, ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ราชประดิษฐ์, นินนาท, naresuan university ninnart@hotmail.com 0865918559
ราณิชวศิน, พัชรา
รามวรังกูร, อนุชัย
รีชน, บานเย็น
รุจนเวชช์, ปิติพร
รุ่งธีระ, วรรณวิมล, สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
รุ่งรักษ์อดิศัย์, ชัยวัฒน์
รุ่งเรือง, สมบูรณ์
รูปสุวรรณกุล, ปัทมา

ลักขษร, อนุชิต
ลังกา, วิไลลักษณ์
ลัมพาภิวัฒน์, ศิริพงศ์
ลาวัลย์วดีกุล, ศิวัช
ลิขสิทธิ์, บัณฑิตา
ลีพิมพ์, ศิริพร
ลีสวัสดิ์ตระกูล, สมเดช
ลุนสำโรง, ภควรรณ

ฦาชา, รุจน์

วงศ์ยุทธไกร, ไพรัช, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วงศ์ยุทธไกร, ไพรัช
วงศ์ยุทธไกร, ไพรัช (Thailand)
วงศ์ยุทธไกร, ไพรัช, สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วงศ์ยุทธไกร, ไพรัช, สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Thailand)
วงศ์ยุทธไกร, ไพรัช, สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วงษากิตติกุล, ภาณัททกา
วชิรกิจกุล, ณัฐพงศ์
วรรณะ, อมรรัตน์
วรรณะเอี่ยมพิกุล, วรุตม์
วรศาสตร์, วิวรรธนี
วรเจริญศรี, สกล
วังวรรณรัตน์, อรุณี
วัฒนวงศ์, สุวัฒน์
วัฒนเสย, ลิขิต
วันแอเลาะห์, ชโลธร
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา, กองบรรณธิการ
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา, กองบรรณาธิการ
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา, บรรณาธิการ
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา่, บรรณาธิการ
วิบูลย์เลิศ, ชาญยุทธ
วิภววาณิชย์, กิตติพงษ์
วิริยะพงษ์, นงลักษณ์
วิริยานนท์, ธีรพงษ์
วิศาลาภรณ์, วัญญา
วิไลสกุลยง, นรังสรรค์
วีระนพรัตน์, อาลิสา
วีระพัฒน์, ชมพูนุช
วีระพัฒน์, วิมล

ศดิสสุวรรณกุล, กรสุวรรณ์
ศรีกิจการ, พลอยพรรณ
ศรีจันทรา, ถนอมศักดิ์
ศรีชัยสวัสดิ์, ไพบูลย์, ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศรีนุรัตน์, จินตนา
ศรีนุวัฒน์, ธนทร
ศรีประเสริฐภาพ, ขวัญหญิง
ศรีประเสริฐภาพ, ขวัญหญิง, ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศรีประเสริฐภาพ, ขวัญหญิง
ศรีปราโมช, พัฒธนพงศ์
ศรีวุฒิชาญ, สิทธิชัย
ศรีสมพันธุ์, จิรพันธุ์
ศรีสวัสดิ์, พัชราภรณ์
ศรีสันติสุข, สฑีรุจ
ศรีอรุณรัศมี, อาจารย์ ดร. แจ่มจันทร์, ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศรีอรุณรัศมี, แจ่มจันทร์
ศรีเชวงทรัพย์, วรากร
ศรีแสง, ศักดิ์สิทธิ์
ศักดิ์ธีรสุนทร, อธิศนันท์, สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ศักดิ์ศิริผล, ดารณี
ศิระวงษ์, นฤมล
ศิระวงษ์, อาจารย์ ดร. นฤมล, ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศิรินุพงศ์, ภานุวัฒน์
ศิรินุพงศ์, ภานุวัฒน์
ศิรินุพงศ์, ภานุวัฒน์, ภาควิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Thailand)
ศิริพันธศักดิ์, นริศรา
ศิริพานิช, อโนมา
ศิริรวิพัฒน์, ประวัติ
ศิลปวิทย์, นาวิน
ศุภสุธีกุล, อาจรี
ศุภเศรษฐศิริ, พฤทธิ์

สงวนพงษ์, รัตน์
สงวนรัษฎ์, อภิไธย
สดภิบาล, พิชัย
สถาพรประสาธน์, กิตติ
สถิรยากร, ไพโรจน์
สนธิโสภณ, พงศ์วรวุฒิ
สมทรัพย์, เถกิง
สมุทธารักษ์, กิตติศักดิ์
สร้อยเรืองศรี, สราวุธ
สวัสดี, วีระยุทธ
สอนสังข์, แกล้วทนง
สัจจพิบูล, ศุภวรรณ
สัมมา, นาวิน
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา, สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา, สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศษสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สาดพุ่ม, ชัยณรงค์
สามัญ, ลักขณา
สามารถ, วรนาท
สายใจ, โกสุม
สิกขาบัณฑิต, สุรชัย
สิกขาบัณฑิต, เสาวณีย์
สิกขาบัณฑิต, เสาวนีย์
สิตะโปสะ, ศราวุธ
สิทธิอมร, พีระพงษ์
สินธุภัค, อภิสักก์
สืบบัวแก้ว, ณัฐพัชร
สุขพัฒน์, นารากร
สุขมาก, พรวิไล
สุขสวัสดิ์, บัณฑิต
สุขสวัสดิ์, ประนอม
สุขหวาน, ชมพูนุท
สุขหวาน, โอภาส
สุขหวาน, โอภาส, สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สุขหวาน, โอภาส (Thailand)
สุขหวาน* ผู้แนะนำ, โอภาส
สุขุมพันธ์, สมเกียรติ
สุขเกษมพิพัฒน์, พสิษฐ์
สุขแก้ว, นันทภัค
สุทธิประภา, สมพร
สุนทรวิบูลย์, พัชรภรณ์
สุภาจันทรสุข, สมนึก
สุมิรัตนะ, สุณิสา
สุวคันทกุล, อุปวิทย์
สุวคันธกุล, อุปวิทย์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สุวคันธกุล, อุปวิทย์
สุวคันธกุล, อุปวิทย์ (Thailand)
สุวทันพรกูล, อิทธิพัทธ์
สุวรรณประสพ, ชัยพร
สุวรรณพิทักษ์, สมบัติ
สุวรรณรัตน์, ภาณุเทพ
สุวรรณโฉม, ภัทรพล
สุวรรณโฉม, ภัทรพล
สุเสารัจ, ประพันธ์ศิริ

หงสะมัติ, สุทธิรักษ์
หนูจ้อย, อัศวิน
หมื่นสายญาติ, สมชาย
หรดาล, พงค์
หรดาล, พงศ์
หรดาล, พงศ์ (Thailand)
หวังพึ่งกัน, วรรัตน์, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
หวังโซ๊ะ, นฐิตา
หะริณพลสิทธิ์, บุษบา
หิมารัตน์, อาทิตย์
หิมารัตน์, อาทิตย์
หิรัญผลากร, ภูรีภัทร

อนุวงศ์, กัญญดา
อยู่ผ่อง, สักรินทร์
อรรถศิริ, อนุสรณ์
อรรถสกุลชัย, จันทกานต์
อหิรัญ, สุชานันท์ อ้
อัจฉราวรรณ์, นันทิยา
อัจฉริยนนท์, พุทธมนต์
อัจฉริยนนท์, สุวัฒน์
อินทผล, สุดธิดา
อินทรภักดี, อินทรัตน์
อินทรานนท์, กิตติ
อินทร์จันทร์, นพดล
อินทร์มณี, พิพัฒน์
อินทุวงศ์, กันต์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ. อุตรดิตถ์ 63000
อิ่มสมบัติ, เอกชัย
อิ่มสุวรรณ์, ชัยยศ
อึ้งสมรรถโกษา, กมลวรรณ
อุณหวัฒนไพบูลย์, ขวัญใจ
อุณหวัฒนไพบูลย์, ขวัญใจ
อุทัยรัตน์, วีระวัฒน์
อุบลทิพย์, กัลยา
อุ่ยมานะชัย, ธนกร
อ่อนจันทร์, ทองโรจน์
อ่อนประเสริฐ, ปฏิยุทธ์
อ่อนมั่ง, ไพบูลย์
อ่อนมิ่ง, ฤทธิชัย
อ่อนโคกสูง, ชูชีพ
อ้อหิรัญ, อิทธินันท์

ฮั่นยะลา, จักรกฤษณ์

เกตุผ่อง, อุทัย
เกตุเวชสุริยา, อดุลย์รัตน์
เกษมเนตร, ลัดดาวัลย์
เกิดอินทร์, ธรรชนวล
เกียรติมณีรัตน์, กาญจนา
เขจรนันทน์, ณัฏฐพันธ์
เขียวน้อย, ณัฐพงศ์
เขียวมั่ง, เกรียงศักดิ์
เคหะนาค, สุภานิกาญจน์
เจตน์เจริญรักษ์, สมยศ
เจตน์เจริญรักษ์, เอกวิณ
เจนโสภณชัยศิริ, พิมพ์ศา
เจริญพิทย์, ณัฏฐพงษ์
เจริญยิ่งไพศาล, ตติยา
เจริญศรี, ปัญจพงค์
เจริญศรี, ปัญจพงศ์
เจิมศิริวัฒน์, สรเดช
เจียงประดิษฐ์, มนชยา
เจียสินเจริญ, สมหวัง
เฉยไสย, สมเดช
เฉลยผล, ผาสุข
เชมนะสิริ, นาฏสุดา
เชาวน์ชื่น, อุไรวรรณ
เชิดชูชาติ, จิตติมา
เชิดชูชาติ, ธารทิพย์
เชิดชูชาติ, ประหยัด
เชียรชนะ, ชัยวิชิต
เซี่ยงฉิน, สุชาติ
เต็กสงวน, บุญเลิศ
เทพหัสดิน ณ อยุธยา, ธีระพล
เทพหัสดิน ณ อยุธยา, ธีระพล, สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เทพแก้ว, ณัชภัค
เทียนบูชา, เอนก
เนื่องพุกก์, นพพงศ์
เบญจปรีชาพัฒน์, พุฒิพัฒน์
เบาใจ, ไพโรจน์
เปรมธีรสมบูรณ์, ประวัฒน์
เปี่ยมราศรี, เจตนรินท์
เผ่าแข็ง, ธีรพงษ์, สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เพชรเก่า, สมชาย
เพิ่มพิทักษ์, สิทธิพงษ์
เพิ่มพิทักษ์, สิทธิพงษ์
เพิ่มพึ่งรัตน์, วนิดา
เพียซ้าย, ภิญญาพันธ์
เพ็ชรสุวรรณ, อโนทัย
เมตต์การุณ์จิต, ตรีรัตน
เมืองแก้ว, ธีรยุทธ์
เรียงไธสง, กมล
เรืองบุณยทัศน์, ธัญญ์นภัส
เรืองรอง, ภาสกร
เลวัลย์, เสาวนีย์
เลิศวรรณพงษ์, วนิดา
เล่าสัม, ธัญสินี
เวศย์อุฬาร, พูลศรี
เสียงก้อง, กฤษดา
เหง้าสีไพร, สุดใจ
เหมะประสิทธิ์, ชลธิศ
เหมะประสิทธิ์, สุนีย์
เหมะประสิทธิ์, สุนีย์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Thailand)
เหมะประสิทธิ์, สุนีย์
เอ็งสุโสภณ, วิโรจน์

แก้วดี, ชรินทร์
แก้วบุตร, วาสนา
แก้วพิกุล, จินดารัตน์
แก้วหนู, สุพัตรา
แซ่ตั้ง, สมพร
แซ่แต้, สนธิมาศ
แต้วัฒนา, ธนรัตน์
แต้วัฒนา, ธนรัตน์
แต้วัฒนา, ธนรัตน์, สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
แต้วัฒนา, ธนรัตน์, สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Thailand)
แพงป้อง, วราภรณ์
แย้มรุ่ง, รุ่งทิวา
แสงจันทร์, พงษ์พิชญ์
แสงรัตนกูล, สุเนตรา
แสงศรี, ทิพย์สุคนธ์
แสงสว่าง, อรอุไร
แสนดี, ไพโรจน์
แหวนเพชร, วิชัย

โกสุม, ธานี
โคตรพันธ์, วรรณภา
โชติวิวุฒิพงศ์, ธัญนรัตน์
โตจินดา, ณัลลิกา
โต๊ะมิ, แสงเดือน
โพธิอ่อน, สุวรรณา
โยเหลา, ดุษฎี
โรจนพงศ์สถาพร, เจริญขวัญ, Srinakharinwirot university
โรจน์สัมฤทธิ์, วัฒนีย์
โลกุตรวงศ์, กนกพันธรน์
โลหิตวิเศษ, สนอง
โสภณพัฒนพงศ์, ธัญยธรณ์

ใจเทพ, อาทิตย์

ไกรทอง, ขวัญชัย
ไกรพิสิทธิ์กุล, วิวรรธน์
ไกรเลิศ, สุรศักดิ์
ไชยเสนา, สุรพงษ์
ไตรพัฒน์พัชร, ธนิตพงศ์
ไพจิตร, ถาวร

    


ISSN: ISSN1905-9450