Vol 11, No 1 (2017)

วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560

Table of Contents

สารบัญและส่วนนำ

ส่วนนำ PDF
กองบรรณธิการ วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา
คำแนะนำสำหรับผู้เขียน PDF
กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา
ตัวอย่างรูปแบบการเขียนบทความ PDF
กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา

บทความวิจัย

การพัฒนารูปแบบการเรียนบนเครือข่ายร่วมกับการสอนแบบโครงงานเพื่อส่งเสริมทักษะการงานอาชีพช่างอุตสาหกรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย PDF
ชานันท์ ประภา, ภาสกร เรืองรอง, จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์
ปัจจัยส่งเสริมการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพประเภทวิชาพาณิชยกรรม PDF
ณัฎฐพัชร์ มณีวรรณ, ภานุวัฒน์ ศิรินุพงศ์
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพครู ของนักศึกษาครูช่างอุตสาหกรรม ในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มเทคโนโลยีพระจอมเกล้า PDF
พรวิไล สุขมาก, จตุพล ยงศร, ประภัศรา ธโนศวรรย์
รูปแบบการผลิตครูอาชีวศึกษาระบบพหุภาคีสำหรับสถาบันการศึกษา PDF
พงค์สิลป์ รัตนอุดม, ไพรัช วงศ์ยุทธไกร, ภานุวัฒน์ ศิรินุพงศ์, พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์, ชมพูนุท สุขหวาน
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา PDF
ภควรรณ ลุนสำโรง, เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต, พีระพงษ์ สิทธิอมร
การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของศูนย์การเรียนในสถานประกอบการ PDF
ยุพาพรรณ พวงพั่วเพชร, ภานุวัฒน์ ศิรินุพงศ์
รูปแบบการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษา PDF
วิวัฒน์ ตู้จำนงค์, เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต, พีระพงษ์ สิทธิอมร
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน PDF
สมเดช เฉยไสย, นาฏสุดา เชมนะสิริ, โกสุม สายใจ
การศึกษาแนวทางการปรับปรุงด้านการยศาสตร์ของพนักงานวาดเซรามิกในโครงการพระราชดำริฯ บ้านทุ่งจี้ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง PDF
อนิรุจน์ มะโนธรรม
การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนให้เป็นผู้นำชุมชนแห่งการเรียนรู้ PDF
อัศวิน หนูจ้อย, ชไมพร ดิสถาพร, สนอง โลหิตวิเศษ
รูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรเทคโนโลยีอากาศยานตามารตรฐานสากลของกรมการบินพลเรือน PDF
อาทิตย์ หิมารัตน์, เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต, ปัญญา ธีระวิทยาเลิศ
รูปแบบการจัดการการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ของหลักสูตร อนุปริญญา สาขานายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน สถาบันการบินพลเรือน PDF
อิทธินันท์ ซอหะซัน, เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต, ปัญญา ธีระวิทยาเลิศ