Vol 10, No 2 (2016)

วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา ปีที่ 10 บับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)

Table of Contents

สารบัญและส่วนนำ

สารบัญและส่วนนำ PDF
กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา
แนะนำผู้เขียน PDF
กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา
ตัวอย่างรูปแบบการเขียนบทความ PDF
กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา

บทความวิจัย

การพัฒนานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเรื่องการคิด วิเคราะห์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี PDF
ปวัฒวงศ์ บำรุงขันท์, ภุชงศ์ จันทร์จิระ, นิกูล ชุ่มมั่น, ปัญจพงศ์ เจริญศรี
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด PDF
ไพรัช วงศ์ยุทธไกร
ปัจจัยสู่ความสำเร็จในงานออกแบบเก้าอี้ของนักออกแบบไทยร่วมสมัย PDF
แกล้วทนง สอนสังข์, พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ, วิรุณ ตั้งเจริญ, นพดล อินทร์จันทร์
การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมาตรฐานสากล PDF
จินดารัตน์ แก้วพิกุล, ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ
การพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู้สำหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตภาคเหนือ PDF
ณฐวัฒน์ พระงาม, ณรงค์ พิมสาร, ณัฐพล ชุมวรฐายี
ระบบโมดูลาร์เพื่อการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องครัวไทยขนาดเล็ก PDF
ทศพล งามวิไลลักษณ์, เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง, อภิสักก์ สินธุภัค
การวิเคราะห์องค์ประกอบการมีจิตใจเป็นเจ้าของของบุคลากรโรงเรียน ในเครือซาเลเซียน PDF
นริศรา ศิริพันธศักดิ์, พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์, วิไลลักษณ์ ลังกา
การศึกษาเอกลักษณ์พื้นบ้านบริเวณรอยต่อไทย-เมียนมา-กระเหรี่ยง บ้านพุน้ำร้อน จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก PDF
ภัทรพล สุวรรณโฉม
รูปแบบการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเอกชนสู่ความเป็นเลิศ PDF
รัตน์ชนก พราหมณ์ศิริ, ณรงค์ พิมสาร, ณัฐพล ชุมวรฐายี
การประเมินรูปแบบเครือข่ายการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบล PDF
สุชานันท์ อ้ อหิรัญ, องอาจ นัยพัฒน์, สนอง โลหิตวิเศษ, คมกฤช จันทร์ขจร, สุทธิรักษ์ หงสะมัติ
รูปแบบการบริหารงานสุขภาวะของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ PDF
สุวิศิษฏ์ กั้นหยั่นทอง
การพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปเสื่อกกเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนโรงเรียน PDF
อดุลย์รัตน์ เกตุเวชสุริยา, วัฒนีย์ โรจน์สัมฤทธิ์, ชไมพร ดิสถาพร