Vol 5, No 2 (2011)

วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2554

วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแหล่งเผยแพร่บทความทางวิชาการ รายงานการวิจัย บทวิจารณ์ หรือบทความอื่น ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมศึกษาโดยการสนับสนุนจากคณาจารย์จากสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  โดยเนื้อหาครอบคลุมในด้านการเรียนการสอนทางอุตสาหกรรมศึกษาตลอดจนการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี การจัดการทางอุตสาหกรรม และเทคนิคทางอุตสาหกรรม วารสารวิชาการอุตสาหกรรม ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกรฎาคม – ธันวาคม 2554 ประกอบด้วย บทความวิชาการ  2 เรื่อง บทความวิจัย 11 เรื่อง

               อนึ่ง ความคิดเห็นจากบทความวิชาการ หรือรายงานการวิจัยแต่ละเรื่องที่นำเสนอในวารสารฉบับนี้เป็นความเห็นจากผู้เขียนหรือผู้วิจัย กองบรรณาธิการมีหน้าที่จัดพิมพ์และเผยแพร่เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการแก่สังคมเท่านั้น

            กองบรรณาธิการวารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบุคลากรอุตสาหกรรมศึกษา ทั้งในสถานศึกษาและสถานประกอบการ ตลอดจนผู้สนใจโดยทั่วไปจะได้รับสารประโยชน์จากวารสารฉบับนี้

Table of Contents

บทความวิชาการ

การอ้างถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต PDF
วรากร ศรีเชวงทรัพย์
การพัฒนาระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ PDF
นรังสรรค์ วิไลสกุลยง

บทความวิจัย

การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชา อต 514 การจัดการความปลอดภัย ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ PDF
เจตนรินท์ เปี่ยมราศรี, ไพรัช วงศ์ยุทธไกร, โอภาส สุขหวาน
การศึกษาคุณภาพชีวิตคนงานต่างด้าวที่ทำการขนถ่ายสินค้าทางรถบรรทุก PDF
ธนาวิทย์ คงคาชนะ, พิชัย สดภิบาล, สมเดช เฉยไสย
การวิเคราะห์องค์ประกอบของแบบประเมินในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า PDF
ธีรยุทธ์ เมืองแก้ว, ไพรัช วงศ์ยุทธไกร, โอภาส สุขหวาน
การออกแบบกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านการอนุรักษ์พลังงานและผลกระทบภาวะโลกร้อน สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา PDF
พงษ์พิชญ์ แสงจันทร์, อัมพร กุญชรรัตน์, ชมพูนุท สุขหวาน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ระบบความปลอดภัยของพนักงานโรงงานผลิตชิ้นส่วนมอเตอร์ไฟฟ้า PDF
ไพโรจน์ มีมั่งคั่ง, ธีระพล เทพหัสดิน ณ อยุธยา, สมเดช เฉยไสย
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม การอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม PDF
ภานุวัฒน์ บริบูรณ์, ไพรัช วงศ์ยุทธไกร, อัมพร กุญชรรัตน์
การออกแบบและผลิตผ้าบุโคมไฟประดับ จากผ้าที่ทอผสมระหว่างฝ้ายและกระดาษใยสับปะรด โดยใช้ลายผ้าทอไทยมาว บ้านใหม่หมอกจ๋ามจังหวัดเชียงใหม่ PDF
รุ่งอรุณ ยารังฝั้น, ไพรัช วงศ์ยุทธไกร, โอภาส สุขหวาน
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการใช้และการบำรุงรักษาอาวุธปืนพก สำหรับบุคคลทั่วไป PDF
วรวีร์ จันทร์เรือง, ไพรัช วงศ์ยุทธไกร, พงศ์ธร พันลึกเดช
การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชา อต 501 การจัดการอุตสาหกรรมตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชา อุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ PDF
สรยุทธ ยวงมณี, ไพรัช วงศ์ยุทธไกร, โอภาส สุขหวาน
การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรมตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ PDF
เอกชัย อิ่มสมบัติ, ไพรัช วงศ์ยุทธไกร, โอภาส สุขหวาน
การออกแบบและสร้างเครื่องยิงลูกเทนนิส PDF
อัมพร กุญชรรัตน์, ไพรัช วงศ์ยุทธไกร, โอภาส สุขหวาน

แนะนำหนังสือ

แนะนำหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 แขนงวิชาการบริหารการอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ PDF
Ophat Sukwan
แนะนำหลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 แขนงวิชาการบริหารการอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ PDF
Ophat Sukwan