Vol 12, No 2 (2018)

วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561

Table of Contents

สารบัญและส่วนนำ

ความเป็นมา
บรรณาธิการ วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา่
ความเป็นมา PDF
กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา
กองบรรณธิการ PDF
กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความประจำฉบับ PDF
กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา
บทบรรณาธิการ PDF
กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา
สารบัญ PDF
กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา
แนะนำผู้เขียน PDF
กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา
ตัวอย่างการเขียนบทความ PDF
กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา

บทความวิชาการ

การเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษเข้าสู่อาชีพ PDF
ดารณี ศักดิ์ศิริผล, บัณฑิตา ลิขสิทธิ์

บทความวิจัย

อิทธิพลของปัจจัยทางจิตสังคมที่มีต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนในศตวรรษที่ 21 สำหรับนิสิตครู PDF
ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ, สุนีย์ เหมะประสิทธิ์, ดุษฎี โยเหลา
การพัฒนาระบบชุดการสอนการนวดกดจุดสะท้อนเท้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับครูระดับมัธยมศึกษา จังหวัดสระแก้ว PDF
ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา
การพัฒนาหลักสูตรประถมศึกษาเพื่อการเรียนรู้สู่สากลตามแนวทางSTEAM PDF
นพดล กองศิลป์
การวิจัยออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยแนวคิดการออกแบบเพื่อมวลชน : ชุมชนบ้าน ทุ่งลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี PDF
ภัทรพล สุวรรณโฉม, โอภาส สุขหวาน
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตรงตาม ความต้องการของตลาดแรงงานและรองรับการพัฒนาประเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ PDF
ประกอบ คุณารักษ์, วีระวัฒน์ อุทัยรัตน์, สุรชัย สิกขาบัณฑิต, ธัญสินี เล่าสัม, ลัดดาวรรณ ทองใบ
การศึกษาความต้องการจำเป็น ในการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนรายวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม ให้เป็นไปตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 PDF
ศิริพงศ์ ลัมพาภิวัฒน์, ชัยยศ ดำรงกิจโกศล, ชัยวิชิต เชียรชนะ, อโนมา ศิริพานิช
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนแบบเรียนเป็นคู่เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว PDF
ศิริพร ลีพิมพ์, นงลักษณ์ วิริยะพงษ์, มนชยา เจียงประดิษฐ์
การส่งเสริมศักยภาพด้านการจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสับปะรด บ้านห้วยหลวงพัฒนา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง PDF
สมชาย เพชรเก่า, กัญญา กำศิริพิมาน, กาญจนา เกียรติมณีรัตน์
การพัฒนารูปแบบการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี PDF
อพีระศิษฐ์ ทรงอาจ, เด่น ชะเนติยัง
การสร้างสรรค์ผลงานเครื่องเคลือบดินเผาหัวข้อสุภาษิตไทย PDF
โอภาส นุชนิยม


ISSN: ISSN1905-9450