Vol 11, No 2 (2017)

วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

Table of Contents

สารบัญและส่วนนำ

ส่วนนำ PDF
กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา
แนะนำผู้เขียน PDF
กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา
ตัวอย่างการเขียนบทความ PDF
กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา

บทความวิจัย

การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอาชีพในสถานประกอบการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพสำหรับนักศึกษาสาขางานเทคนิคยานยนต์ PDF
กมล เรียงไธสง, กิตติ สถาพรประสาธน์, ชมพูนุท สุขหวาน, ไพรัช วงศ์ยุทธไกร
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาไทย PDF
ขวัญใจ อุณหวัฒนไพบูลย์
ศึกษาความพึงพอใจผู้ใช้บริการ Mobile Banking (MyMo) ของธนาคารออมสิน ในกรุงเทพมหานคร (ฝั่งธนบุรี) PDF
ขวัญใจ อุณหวัฒนไพบูลย์
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการนิเทศสำหรับหลักสูตรการศึกษา บัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ PDF
ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ
การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมเรื่อง การวิเคราะห์ปริมาณและการประมาณราคางานแปรรูปผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรม PDF
ตรีเพชร์ ภู่ระหงษ์, สมยศ เจตน์เจริญรักษ์, เอนก เทียนบูชา
การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมเรื่อง การทำงานเชื่อมใต้ฟลักซ์ตามฐานสมรรถนะ PDF
นาวิน สัมมา, ฉัตรชาญ ทองจับ, คมสันต์ ชไนศวรรย์
การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม เรื่องการตรวจสอบในระหว่างการผลิตภาชนะรับแรงดัน PDF
พงศธร ประชุมวรรณ, คมสันต์ ชไนศวรรย์, เอนก เทียนบูชา
รูปแบบการส่งเสริมอาชีพ จากอัตลักษณ์ชุมชน พื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา ด่านบ้านพุน้ำร้อน กาญจนบุรี PDF
ภัทรพล สุวรรณโฉม, ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ, วิชัย แหวนเพชร, ไพรัช วงศ์ยุทธไกร, โอภาส สุขหวาน
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาแบบความร่วมมือ เพื่อยกระดับคุณภาพ สู่มาตรฐานสากล PDF
ภาณัททกา วงษากิตติกุล, รัฐพล ประดับเวทย์, ชมพูนุท สุขหวาน, ไพรัช วงศ์ยุทธไกร
สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยของอุปกรณ์เครื่องเล่นสนามกลางแจ้งสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน PDF
มัตติกา บุญมา, ศิวัช ลาวัลย์วดีกุล, จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา, วิเชษฐ ยิ้มละมัย, กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์
การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการส่งเสริมอาชีพชุมชน PDF
สมเกียรติ สุขุมพันธ์, กิตติ สถาพรประสาธน์, วิชัย แหวนเพชร
การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่องการผลิตถังบรรจุภัณฑ์ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ตามมาตรฐาน API 650 PDF
สมบูรณ์ รุ่งเรือง, สมยศ เจตน์เจริญรักษ์, ธนรัตน์ แต้วัฒนา


ISSN: ISSN1905-9450