การศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของคนงานที่ทำการขนถ่ายสินค้าขึ้นลงเรือบรรทุกสินค้า

นันทภัค สุขแก้ว, พิชัย สดภิบาล, สมเดช เฉยไสย

Abstract


บทคัดย่อ

การศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของคนงานที่ทำการขนถ่ายสินค้าขึ้นลงเรือบรรทุกสินค้า มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของคนงานที่ทำการขนถ่ายสินค้าขึ้นลงเรือบรรทุกสินค้า 6 ด้าน คือ ด้านผลตอบแทนที่เป็นธรรม ด้านสภาพการทำงานที่ปลอดภัย ด้านความมั่นคงและก้าวหน้าในงาน ด้านงานที่อิสระและท้าทาย ด้านความสมดุลในชีวิตงานและส่วนตัว และ ด้านความสัมพันธ์ภายในองค์กร 2) ศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทำงานของคนงานที่ทำการขนถ่ายสินค้าขึ้นลงเรือบรรทุก จำแนกตามลักษณะส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการทำงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีเจาะจง จากคนงานที่ทำการขนถ่ายสินค้าขึ้นลงเรือบรรทุก จำนวน 196 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเพื่อการวิจัย สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าที (t-test) ค่าความแปรปรวนแบบทิศทางเดียว (One way ANOVA) การเปรียบเทียบรายคู่ ด้วยวิธีการ LSD ผลการวิจัยในการศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของคนงานที่ทำการขนถ่ายสินค้าขึ้นลงเรือบรรทุกสินค้า 6 ด้าน คือ ด้านผลตอบแทนที่เป็นธรรม ด้านสภาพการทำงานที่ปลอดภัย ด้านความมั่นคงและก้าวหน้าในงาน ด้านงานที่อิสระและท้าทาย ด้านความสมดุลในชีวิตงานและส่วนตัว และ ด้านความสัมพันธ์ภายในองค์กร พบว่า คนงานที่ทำการขนถ่ายสินค้าขึ้นลงเรือบรรทุกสินค้ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทำงานอยู่ในระดับมาก 4 ด้าน คือ ด้านสภาพการทํางานที่ปลอดภัย ด้านผลตอบแทนที่เป็นธรรม ด้านความสัมพันธ์ภายในองค์กร และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน คือ คือ ด้านความมั่นคงและก้าวหน้าในงานและด้านความสมดุลในชีวิตงานและชีวิตส่วนตัว และจากการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทำงานของคนงานที่ทำการขนถ่ายสินค้าขึ้นลงเรือบรรทุก จำแนกตามลักษณะส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการทำงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นของคนงานเกี่ยวกับด้านสภาพการทำงานที่ปลอดภัยมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก สูงกว่าด้านอื่นๆ ทั้งนี้บริษัทควรจะจัดให้มีองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการทำงานทั้ง 6 ด้านให้แก่คนงานในระดับที่มากขึ้น

คำสำคัญ: คุณภาพชีวิตการทำงาน

Abstract

A Study of Quality of Work Life of Workers Load and Discharge Cargoes to and from the Ship, aimed to : 1) Study six aspects of Quality of Work Life of Workers Load and Discharge Cargoes to and from the Ship the (fair income, safety, security and progress, non-strict and challenging work, balance of work and personal life and relationship in the organization), 2) To compare six aspects of personal datas (sex, age, martial status, education level, working time and income), with the quality of work life of workers load and discharge cargoes to and from the ship. The sample of this study were 196 workers. The data were collected by a questionnaire, frequency, percentage, mean and standard deviation were employed to data analyze. t-test and one way ANOVA were used to test the hypothesis followed by the use of LSD method. The result of this research Study six aspects of Quality of Work Life of Workers Load and Discharge Cargoes to and from the Ship the (fair income, safety, security and progress, non-strict and challenging work, balance of work and personal life and relationship in the organization) revealed that the workers indicated that their opinion of the “most” level on four aspects: safety, non-strict and challenging work, fair income and relationship in the organization, and at the “medium” level on two aspects: security and progress, and balance of work and personal life.

And it to compare six aspects of personal datas (sex, age, martial status, education level, working time and income) revealed that the mean of the safety factor was higher than other factors. Therefore, the company should provide all six factors at higher level for the workers.

Keyword: Quality of Work Life


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.