Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

(

(สวัสดิ์ สุมิตร), หลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ

,

,ทิวากร แก้วมณี และสุวิทย์ เมษินทรีย์, สมศักดิ์ ชูโต,ชัยอนันต์ สมุทวณิช
,สุชาติ วงศ์สุวรรณ และอาทิตย์ อุไรรัตน์, ชัยอนันต์ สมุทวณิช,วิชัย ตันศิริ

Z

ZHANG, LI, Srinakharinwirot university

กนกพงศ์ชัย, แสงอรุณ
กมลศักดาวิกุล, โศจิลักษณ์, สำนักวิชาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยดุสิตธานี
กฤตยาเกียรณ, วรินทร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กฤตเมธากุล, สมฤดี, นิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลิ่นน้ำหอม, รัชนีย์ญา, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กองจัดการวารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
กาญจนสารธนา, ฉันทรียาภัสร์, ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.) สาขาวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การบุญ, พิสุทธิ์
กู้พงษ์ศักดิ์, นิภา, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ก้อนดง, กรรณิการ์, นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขจรชีพ, ขนิษฐา, มหาวิทยาศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร
ขำเพชร, จารุวรรณ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขุนมธุรส, ทรงภพ

จงชานสิทโธ, ภาณุพงศ์, อาจารย์สาขาการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
จามริก, เสน่ห์
จิตร์จำนงค์, รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงมน

ชวนะลิขิกร, หนึ่งฤทัย
ชูช่วย, อุทิศ
ช้างขวัญยืน, ปรีชา

ณ ถลาง, กานดา

ตันติมาลา, ชวิตรา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1 - 25 of 155 Items    1 2 3 4 5 6 7 > >> 


ขอความกรุณาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจวารสารสถาบัน (ไม่เกิน 1 นาที)

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGtjcDU0Y2lUN2RWVGE4WEhoQzd4S3c6MQ#gid=0

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110โทร./โทรสาร 0-2261-2096หรือ 0-2649-5000 ต่อ 12062