Vol 15, No 1(29) (2013)

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1(29)กรกฎาคม-ธันวาคม 2556

Table of Contents

บทวิจารณ์/บทปริทัศน์หนังสือ

บทวิจารณ์หนังสือ “เมืองมีชีวิต การใช้พื้นที่สาธารณะ” THE BOOK CRITICS OF LIFE BUILDINGS : USING PUBLIC SPACE BY JAN GAHL PDF
จารุวรรณ ขำเพชร p. 9-10

บทความวิชาการ

คติความเชื่อเกี่ยวกับการบูชารุกขเทวดาในสังคมไทยมีอิทธิพลมาจากศาสนาฮินดูหรือพุทธศาสนากันแน่? WHERE DOES A WORSHIP OF RUKKETWDA IN THAI SOCIETY GET AN INFLUENCE FROM, HINDUISM OR BUDDHISM? PDF
ชนินทร์ ผ่องสวัสดิ์ p. 11-18
พิพิธภัณฑ์วรรณคดีไต้หวันแห่งชาติ NATIONAL MUSEUM OF TAIWAN LITERATURE PDF
ธเนศ เวศร์ภาดา p. 19-25
สื่อสังคมออนไลน์กำลังเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมแฟชั่นได้อย่างไร (HOW SOCIAL MEDIA HAS BEEN CHANGING THE TRADITIONAL FASHION INDUSTRY) PDF
ธโนทัย มงคลสินธุ์ p. 26-34

บทความวิจัย

การคงอยู่และการเปลี่ยนแปลงของฮีตสิบสองคองสิบสี่: กรณีศึกษา หมู่บ้านชำโสม จังหวัดปราจีนบุรี PERSISTENCE AND CHANGE IN THE THAI TRADITIONS OF HEET 12 KONG 14 : A CASE STUDY OF CHAMSOM VILLAGE, PRACHINBURI PROVINCE PDF
นพดล พรามณี p. 35-46
การพากย์และเจรจาที่ใช้ในการแสดงโขน PDF
ธีรภัทร์ ทองนิ่ม p. 47-58
การพัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาการคัดเลือกนักแสดง วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม THE DEVELOPMENTOF E-LEARNING ON AUDITION OF THE COLLAGE OF SOCIAL COMMUNICATION INNOVATION PDF
ปรวัน แพทยานนท์ p. 59-65
การพัฒนาสื่อบทเรียนอีเล็กทรอนิกส์: สุนทรียศาสตร์ร่วมสมัย E-LEARNING MEDIA DEVELOPMENT : CONTEMPORARY AESTHETICS PDF
พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ p. 66-76
การบูรณาการความรู้ทักษะการใช้ภาษาไทย การเสริมสร้างคุณธรรมและความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อ DVD KNOWLEDGE INTEGRATION OF THAI LANGUAGE SKILLS,MORALITY AND CREATIVITY THROUGH DIGITAL MEDIA (DVDs) PDF
นิภา กู้พงษ์ศักดิ์ p. 77-86
การแปรรูปบทละครเรื่องอิเหนา THE TRANSFORMATION OF INAO PDF
สุภัค มหาวรากร p. 87-99
การวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจิตสำนึกสาธารณะ ในนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ AN ANALYSIS OF STRUCTURAL CAUSAL RELATIONSHIP OF FACTORS INFLUENCING ON PUBLIC MIND OF UNDERGRADUATE STUDENTS, SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY PDF
สุคนธ์ธา เส็งเจริญ p. 100-113
การวิเคราะห์เนื้อหาของนิตยสารด้านสุขภาพไทย THE CONTENT ANALYSIS OF THAI HEALTH MAGAZINES PDF
ศรีรัฐ ภักดีรณชิต p. 114-125
บทบาทของตัวละครสตรีที่สื่อหลักธรรมเรื่องจิตในนวนิยายเรื่องฌานของทมยันตี FEMALE CHARACTERS THAT DEMONSTRATE DHAMMA PRINCIPLES ABOUT AN HUMAN MIND IN A DAMMAYANTI’S NOVEL, SHARN PDF
แสงเดือน สุขประเสริฐ p. 126-134
แบบเรียนเรื่องการใช้คำที่มีความหมายใกล้เคียงกันในภาษาไทย A TEXTBOOK OF THAI WORDS WITH SIMILAR MEANINGS FOR INTERMEDIATE FOREIGN LEARNERS PDF
กรรณิการ์ ก้อนดง p. 135-143
รางวัลศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง THE “SILAPATORN” NATIONAL AWARD FOR PERFORMING ARTISTS PDF
ปิยวดี มากพา p. 144-153
รูปแบบและแนวความคิดในการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยของ นราพงษ์ จรัสศรี ( THE FORMS AND CONCEPT IN CREATING THAI CONTEMPORARY DANCE OF NARAPONG CHARASSRI ) PDF
จุติกา โกศลเหมมณี p. 153-159


ขอความกรุณาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจวารสารสถาบัน (ไม่เกิน 1 นาที)

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGtjcDU0Y2lUN2RWVGE4WEhoQzd4S3c6MQ#gid=0

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110โทร./โทรสาร 0-2261-2096หรือ 0-2649-5000 ต่อ 12062