Vol 14, No 2(28) (2013)

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2(28)มกราคม-มิถุนายน 2556

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2(28)มกราคม-มิถุนายน 2556

Table of Contents

วัตถุประสงค์

หลักการและเหตุผล PDF
กองบรรณาธิการ วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ PDF
กองบรรณาธิการ วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

สารบัญ

สารบัญ PDF
กองบรรณาธิการ วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

บทวิจารณ์/บทปริทัศน์หนังสือ

บทวิจารณ์หนังสือ “ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยบนความหลากหลายและสับสน” THE BOOK CRITICS OF CONTEMPORARY ARTS AND CULTURE ON DIVERSITY AND CONFUSION PDF
ปัญญา เทพสิงห์ page 7

บทความวิชาการ

บทบาทของสื่อแอนิเมชั่นในช่วงสงครามโลก: กรณีศึกษาสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น THE ROLE OF ANIMATION MEDIA DURING WORLD WAR: CASE STUDY IN UNITED STATES AND JAPAN PDF
นิจจัง พันธะพจน์ page 11

บทความวิจัย

กระบวนทัศน์เชิงสังคมด้านครอบครัวในวรรณกรรมของดอกไม้สด THE SOCIAL PARADIGM OF FAMILY IN THE LITERARY WORKS OF DOKMAISOD PDF
ทรงภพ ขุนมธุรส page 19
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : แนวคิด CONSTRUCTIONISM ในรายวิชา 235 575 เครื่องปั้นดินเผา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น PDF
ไชยเดช แก้วสง่า page 28
การมีส่วนร่วมของชุมชนเมืองในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม : กรณีศึกษาชุมชนลาดพร้าว PARTICIPATION OF URBAN COMMUNITY IN DEVELOPING ARTS AND CULTURELEARNING CENTER : CASE STUDY, LAD PRAO COMMUNITY PDF
จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า page 35
การวิเคราะห์วัฒนธรรมที่แฝงอยู่ในบทอ่านภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชุมพร AN ANALYSIS OF CULTURE EMBEDDED IN READING TEXTS OF ENGLISHCOURSEBOOKS USED IN LOWER SECONDARY LEVEL IN CHUMPHON EDUCATIONAL ADMINISTRATION AREA PDF
ชนิดาภา ไตรสัตยา page 49
โขน : ศิลปะประจำชาติไทยและสื่อวัฒนธรรมในบริบทสังคมร่วมสมัย KHON : THAI TRADITIONAL ARTS AND CULTURAL MEDIA IN CONTEMPORARY SOCIETY CONTEXT PDF
ฐาปนีย์ สังสิทธิวงศ์ page 59
ตลาดย้อนยุคสามชุก: การเมืองเรื่องพื้นที่และธุรกิจแห่งการถวิลหาอดีต SAMCHUK, THE RETROMARKET: THE POLITICS OF SPACE AND THE BUSINESS OF NOSTALGIA PDF
โศจิลักษณ์ กมลศักดาวิกุล page 67
ตัวละครและสไตล์การแสดงในบริบทและวัฒนธรรมไทย: กรณีศึกษาภาพยนตร์ไทยที่ได้รับรางวัลแห่งชาติสุพรรณหงส์ CHARACTER AND ACTING STYLES OF THAI FILMS IN THAI CULTURE ANDSOCIAL CONTEXT: CASE STUDY OF THAILAND NATIONAL FILM ASSOCIATION AWARDS (SUBHANAHONGSA AWARDS PDF
ปรวัน แพทยานนท์ page 78
นัยการข่มขืนในละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ไทย: วิพากษ์ผลการศึกษาของวิธีวิทยาแบบโครงสร้าง THE IMPLICATIONS OF RAPES IN THAI TELEVISION DRAMA AND MOVIES:A CRITIC OF STRUCTURAL METHODOLOGY PDF
วรรณนะ หนูหมื่น page 87
แนวคิดวิถีชีวิตครอบครัวจากความเปรียบในบทร้องลิเก PDF
มณี เทพาชมภู page 96
บทบาทและความสำคัญของวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ต่อชุมชนโดยรอบ THE ROLE AND THE IMPORTANCE OF WAT RATCHAPHADITSATANA (WAT PHA KHO) FOR SURROUNDING COMMUNITIES PDF
นพรัตน์ ไชยชนะ page 104
แบบฝึกทักษะการฟังข่าวสั้นสำหรับนักเรียนโรงเรียนประชาคมนานาชาติระดับ AdvanceLISTENING SKILLS PRACTICE IN THE SHORT NEWS FOR ADVANCE STUDENT OF INTERNATIONAL COMMUNITY SCHOOL PDF
นันท์มนัส เลิศจรุงจิต page 112
ปัจจัยเชิงเหตุทางจิตและสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่ดีของนักศึกษาระดับปริญญาตรีTHE PSYCHO-SOCIAL CORRELATES OF ACADEMIC AND VIRTUE ORIENTED BEHAVIORS OF UNDERGRADUATE STUDENTS PDF
วรทัศน์ วัฒนชีวโนปกรณ์ page 116
“ภ๊ษ๊สก๊อยป์” (ภาษาสก๊อย) วัฒนธรรมอุบัติการณ์ SKOY LANGUAGE: INCIDENT CULTURE PDF
ชวิตรา ตันติมาลา page 122
อุปลักษณ์ความสุขในบล็อกไทย CONCEPTUAL METAPHOR OF HAPPINESS IN THAI BLOGS PDF
รัชนีย์ญา กลิ่นน้ำหอม page 132

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความเฉพาะฉบับ PDF
กองบรรณาธิการ วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ


ขอความกรุณาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจวารสารสถาบัน (ไม่เกิน 1 นาที)

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGtjcDU0Y2lUN2RWVGE4WEhoQzd4S3c6MQ#gid=0

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110โทร./โทรสาร 0-2261-2096หรือ 0-2649-5000 ต่อ 12062