Vol 14, No 1(27) (2012)

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ปีที่14 ฉบับที่ 1(27)กรกฎาคม-ธันวาคม 2555

Table of Contents

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ในการจัดทำวารสาร PDF
บรรณาธิการ วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการวารสาร PDF
บรรณาธิการ วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ PDF
นพดล อินทร์จันทร์ บรรณาธิการบริหารวารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

สารบัญ

สารบัญ PDF
บรรณาธิการ วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความเฉพาะฉบับ PDF
บรรณาธิการ วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

บทวิจารณ์/บทปริทัศน์หนังสือ

บทวิจารณ์หนังสือเรื่อง 60 ปีโพ้นทะเล THE BOOK CRITICS OF 60 YEARS IN A LIFE OFAN OVERSEA CHINESE PDF
แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย page 7

บทความรับเชิญ

ศิลปกรรมร่วมสมัย : การเรียนรู้และสร้างสรรค์ CONTEMPORARY ART: LEARNING AND CREATIVITY PDF
วิรุณ ตั้งเจริญ page 14

บทความวิชาการ

การค้นหาและถ่ายทอดแรงบันดาลใจในงานออกแบบแฟชั่น IN SEARCH OF INSPIRATION AND HOW TO CONVEY TO FASHION DESIGN PDF
ณัฐสุภา เจริญยิ่งวัฒนา page 21
การศึกษาจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดนาคปรก เขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร THE STUDY OF MURAL PAINTING IN WAT NAKPROK KHET PHASI CHARONE BANGKOK PDF
สมฤดี กฤตเมธากุล page 32
การเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ผ่านโครงการจิตอาสา CREATING THE DESIRED ATTRIBUTES OF GRADUATES THROUGH VOLUNTEER SPIRIT ACTIVITES PDF
นิภา กู้พงษ์ศักดิ์ page 41
โครงการอนุรักษ์มรดกทางด้านสถาปัตยกรรมและปรับปรุงภูมิทัศน์ของชุมชนในพื้นที่ริมฝั่งคลองแสนแสบ: กรณีศึกษา ชุมชนบ้านครัว THE ARCHITECTURAL HERITAGE CONSERVATION AND THE LANDSCAPE RENOVATION IN THE COMMUNITY ALONG SANSAB CANAL:A CASE STUDY OF BANKRUA COMMUNITY PDF
วิภาวี อนุพันธ์พิศิษฐ์, มณี พนิชการ, อาดิศร์ อิดรีส รักษมณี, เสนีย์ เวชพัฒน์พงษ์, เสนีย์ สุวรรณดี page 48
จับต้นชนปลายแฟชั่นโชว์ FASHION SHOW EXPOSED PDF
ธโนทัย มงคลสินธุ์ page 56
แฟชั่นเพื่อการใช้สอย FASHION FOR UTILITY PDF
เดชชาติ ศรีอยู่พุ่ม page 65
มิหร็อบ : ศูนย์รวมศรัทธาและหัวใจของมัสยิด MIHRAB : THE CENTER OF MUSLIM FAITH AND THE HEART OF THE MOSQUE PDF
วสมน สาณะเสน page 69
ระบบประสาทการรับรู้ความรู้สึกของข้อต่อในนาฏศิลปินไทย PROPRIOCEPTIVE SENSE IN THAI CLASSICAL DANCERS PDF
วรินทร์ กฤตยาเกียรณ page 77

บทความวิจัย

กระบวนการเรียนรู้ศิลปะในบริบทสังคมและวัฒนธรรมชายแดนภาคใต้: กรณีสถานศึกษาของรัฐPROCESS OF ARTS LEARNING IN SOCIAL AND CULTURAL CONTEXT OF SOUTHERN THAI BORDER: CASE STUDY OF PUBLIC EDUCATIONAL INSTITUTIONS PDF
ปัญญา เทพสิงห์ page 85
กลวิธีการแปลคำนามประสมจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย THE TRANSLATION OF COMPOUND NOUNS IN ENGLISH TO THAI PDF
อัจฉรา เทพแปง page 95
การศึกษารูปแบบการพัฒนาการแสดงเพลงทรงเครื่องของแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติ THE STUDY OF THE DEVELOPMENT IN PERFORMANCE PATTERNS OF KWANJIT SRIPRACHAN ’ PHLENG SONG KROENG “FOLK PLAY” PDF
วรรณา แก้วกว้าง page 105
การสังเคราะห์งานวิจัยทางนาฏศิลป์ไทย THE SYNTHESIS OF THAI DANCE RESEARCHES PDF
ปิยวดี มากพา page 112
บทบาทของพระจันทร์ในอรรถกถาชาดก THE ROLE OF THE MOON IN JĀTAKATTHAKATHĀ PDF
สุภัค มหาวรากร page 118
ภาพยนตร์ชุดเกาหลี : กรณีศึกษากระแสคลื่นวัฒนธรรมเกาหลีในสังคมไทย KOREAN DRAMA SERIES: A CASE STUDY OF KOREAN CULTURE FEVERWAVE IN THAI SOCIETY CONTEXT PDF
นพดล อินทร์จันทร์ page 132


ขอความกรุณาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจวารสารสถาบัน (ไม่เกิน 1 นาที)

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGtjcDU0Y2lUN2RWVGE4WEhoQzd4S3c6MQ#gid=0

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110โทร./โทรสาร 0-2261-2096หรือ 0-2649-5000 ต่อ 12062