Announcements

อยู่ระหว่างเปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัยด้านวัฒนธรรมและศิลปะ รอบพิจารณาตีพิมพ์ลงวารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (36)มกราคม-มิถุนายน 2560

รับผลงานจาก อาจารย์ นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย จากทั้งหน่วยงานภายนอกและภายใน มศว

กลุ่มสาขาวิชาที่เปิดรับ

1. ชาติพันธุ์

2. ประวัติศาสตร์-โบราณคดี

3. ปรัชญา-ศาสนา

4. แฟชั่น-เครื่องแต่งกาย-เครื่องประดับ

5. ภาษา-วรรณกรรม

6. ศิลปกรรม-สถาปัตยกรรม

7. เศรษฐกิจ-สังคม-วัฒนธรรม

8. สารสนเทศ-การสื่อสาร

 

No announcements have been published.
 


ขอความกรุณาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจวารสารสถาบัน (ไม่เกิน 1 นาที)

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGtjcDU0Y2lUN2RWVGE4WEhoQzd4S3c6MQ#gid=0

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110โทร./โทรสาร 0-2261-2096หรือ 0-2649-5000 ต่อ 12062